patmosweb330

elin330

aegeanlab

Highlights

Σκέψεις και διαπιστώσεις για τήν εὐθύνη τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ποιμένα στον εμβολιασμό του σώματος και της ψυχής

serafeim kotsanisτου Ἱερομονάχου Σεραφείμ Κοτσάνη  Ἐφημερίου Τιμίου Προδρόμου  Λιμένος Πάτμου

 

 

Ἀγαπητοί ἀδελφοί μου,
Ἔχοντας σχεδόν ὁλοκληρώσει, χάριτι Θεοῦ, τήν πορεία τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί ξεκινώντας ἀπό τήν ἐρχομένη Κυριακή τήν τελική πνευματική μας ἄνοδο πρός τά Ἱεροσόλυμα, ἐκεῖ ὅπου τό σχέδιο τῆς Θείας Οἰκονομίας μέλλει νά ὁλοκληρωθεῖ∙ ἐκεῖ ὅπου ὁ ἀναμάρτητος Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός ὡς Ἀμνός ἄκακος πρόκειται νά σφαγιασθεῖ καί στοῦ Ὁποίου τό μαρτύριο καλούμαστε ὅλοι νά γίνουμε κοινωνοί, προκειμένου νά κατανοήσουμε τό βάθος τῆς ἄκρας ταπεινώσεως καί τό ὕψος τῆς ὑπέρτατής Του θυσίας προκειμένου δέ νά διαχειριστοῦμε μέ σύνεση τήν προσέλευσή μας στούς Ἱερούς Ναούς κατά τίς Ἀκολουθίες τῶν Μεγάλων αὐτῶν ἡμερῶν, ἐπιτρέψτε μου νά μοιραστῶ μαζί σας τίς ἀκόλουθες σκέψεις μου.


Ἡ περίοδος τῆς πανδημίας ποῦ διανύουμε ἐδῶ καί ἕνα χρόνο ἀσφαλῶς καί εἶναι μία περίοδος με πολλές ἀρνητικές συνέπειες γιά τήν ἀνθρωπότητα φαίνεται ὅμως να εἶναι καί μία περίοδος «κοσκινίσματος» σε ὅλο το φάσμα τῆς κοινωνίας συμπεριλαμβανομένου και τοῦ χώρου τῆς Ἐκκλησίας.


Ἡ διαχείριση τῆς ὑγειονομικῆς κρίσης ἀπό τούς ἐκκλησιαστικῶς ὑπευθύνους εἴτε πρόκειται για διοικητικούς ἀξιωματούχους εἴτε για ἁπλό κλῆρο ἐνίοτε φέρνει στήν ἐπιφάνεια τακτικές, συμπεριφορές και ἰδεοληψίες οἱ ὁποίες δοκιμάζουν ὅσο ποτέ τήν σχέση ποιμένα και ποιμνίου.

 

Ὡς ἐνεργός Ἐφημέριος διαπιστώνω τήν βαθειά ἀνάγκη τῶν ἐνοριτῶν μου για καθοδήγηση πνευματική μέσα σ’ αὐτόν τον κυκκεώνα φόβου καί ἀνασφάλειας ποῦ βρισκόμαστε ὅλοι. Ἐδώ ἀκριβῶς ξεκινᾶ ἡ ὑποχρέωσή μου να ἀρθρώσω λόγο ἐκκλησιαστικό, λόγο πίστεως καί ἀγάπης, ἀπαλλαγμένο ἀπό ὑποκειμενισμούς, ὑπερβολές, φανατισμό καί μισαλλοδοξία. Λόγο στήριξης τῶν ἁγνῶν θρησκευτικῶν συναισθημάτων στή βάση τῆς χριστιανικῆς ἀλήθειας ὅπως αὐτή ὁρίζεται ἀπό τήν ὀρθόδοξη ἀνατολική μας παράδοση.


Σε μία ἐποχή φόβου ὁ ὁποῖος ἐπιχειρεῖται να ἐγκαθιδρυθεῖ στίς ἀνθρώπινες ψυχές μέ σκοπό νά τίς ὑποδουλώσει καί νά τίς χειραγωγήσει, ἡ Ἐκκλησία ἀντιτείνει τήν ἀγάπη ὡς ἀντίδοτο κατά τοῦ φόβου ὅπως μᾶς διδάσκει καί ὁ δικός μας Εὐαγγελιστής Ἰωάννης «ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τόν φόβον ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει». Εὔκολα λοιπόν καταλαβαίνει κανείς τήν εὐθύνη τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ποιμένα στό σημεῖο αὐτό.

 

Ὁ φόβος εἶναι ἕνας πνευματικός ἰός πολύ πιό ἐπικίνδυνος ἀπό ὁποιαδήποτε ἄλλη συμβατική πανδημία. Σέ κάθε περίπτωση ἴωσης εἴτε σωματικῆς εἴτε πνευματικῆς γιά νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τόν φόβο, τήν ἀνασφάλεια καί τελικά γιά νά προστατευθοῦμε ὀφείλουμε νά ἀναπτύξουμε ἀντισώματα που θά εἰσαγάγουμε στόν ὀργανισμό μας μέσω τῶν ἐμβολίων, τῶν πολλῶν καί λίγο ἕως πολύ ἐπαρκῶν γιά τήν μία περίπτωση, τοῦ ἑνός, μοναδικοῦ καί ἀπολύτως ἀποτελεσματικοῦ γιά τήν ἄλλη, τήν ἀγάπη.

Στήν μέν πρώτη περίπτωση ἐμβολιάζεται τό σῶμα ἐνῶ στήν δεύτερη ἡ ψυχή.


Φανταστεῖτε τώρα ἀντί ἀγάπης καί καθαρῆς πνευματικῆς σκέψης ἡ ὁποία, σημειωτέον, ἐπενδύει στήν σύμπραξη ἀνθρωπίνης συνέργειας καί θείας ἀρωγῆς, προκειμένου νά ἀποφευχθεῖ μία ἐπικίνδυνη κατάσταση ὅπως αὐτή τῆς πανδημίας, νά ἐμβολιάζουμε ἐμεῖς οἱ ποιμένες τούς πιστούς μέ ὑπερβολές καί ζηλωτισμούς ποῦ ποτέ καί σέ καμμία περίπτωση δέν ὠφέλησαν τήν Ἐκκλησία στό σύνολό της.

Διότι δέν μπορεῖ κανείς νά διαστρεβλώνει τήν δογματική ἀλήθεια καί νά τήν προσαρμόζει στίς προσωπικές του θρησκευτικές ἰδεοληψίες.


Τό νά ἀποτρέπεις τόν πιστό νά φορᾶ μάσκα ἐντός τοῦ Ναοῦ μέ τό ἀνεύθυνο ἐπιχείρημα ὅτι ἐκεῖ ἡ Θεία Χάρη μᾶς προστατεύει ἀπό τόν κορωνοϊό χωρίς νά κουνήσουμε τό μικρό μας δακτυλάκι εἶναι ἀπολύτως ἐγκληματικό. Γιά δύο λόγους. Πρῶτον γιατί ἀλλοιώνεται θεμελιωδῶς ἡ ἔννοια τῆς Θ. Χάριτος καί δεύτερον διότι γινόμαστε ἠθικοί καί φυσικοί αὐτουργοί θέττοντας σέ κίνδυνο ἀνθρώπινες ζωές.


Ἡ Θεία Χάρις πράγματι πληροῖ τόν Ναό. Εἶναι ὁ οἴκος τοῦ Θεοῦ ὅπου τελοῦνται τά Ἱερά Μυστήρια. Δέν δρᾶ ὅμως σάν μαγικό φίλτρο στήν δράση τοῦ ὁποίου καλύπτονται ὅλοι οἱ ἐκκλησιάζομενοι ἤ ἀναιροῦνται a priori οἱ φυσικοί νόμοι. Γι’ αὐτό καί ἐντός τοῦ Ναοῦ κρυώνουμε καί πρέπει νά ντυθοῦμε ἤ ζεσταινόμαστε κι ἔχουμε τήν ἀνάγκη κλιματιστικοῦ.

Μέ ἀνάλογο τρόπο μέσα στήν Ἐκκλησία μποροῦμε νά κολλήσουμε ἀπό ἁπλή γρίπη μέχρι καί κορωνοϊό ἀπό τόν διπλανό μας ὁ ὁποῖος ἐνδεχομένως ἤδη ἀσθενεῖ καί δέν φρόντισε νά λάβει μέτρα προφύλαξης ἀσχέτως ἐάν γνωρίζει ἤ ὄχι τήν ἀσθένειά του.


Ἡ Θεία Χάρις ἐνεργεῖ ἐπάνω στόν πιστό μέ ποικίλους τρόπους καί ποικίλες προϋποθέσεις ἀνάλογα μέ τήν πνευματική κατάσταση τοῦ καθενός ἤ τό πνευματικό του συμφέρον. Τό βέβαιο εἶναι ὅτι δρᾶ κυρίως ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος ἐξαντλήσει κάθε δικό του περιθώριο. Π.χ. σέ μία τυπική ἀσθένεια θά πρέπει νά προηγηθοῦν ἐξετάσεις τίς ὁποίες θά ἀκολουθήσει κάποια φαρμακευτική ἀγωγή ἤ ἐνδεχομένως, ἐάν εἶναι πιό σοβαρή, κάποια χειρουργική ἐπέμβαση τότε καί μόνον τότε ἐφόσον κρίνει ὁ Θεός ὅτι τό πνευματικό συμφέρον τοῦ ἀσθενοῦς εἶναι ἡ θεραπεία του, διά τῆς χάριτός Του θά τήν παράσχει.

Διότι ὑπάρχει καί ἡ περίπτωση ἡ Θεία Χάρις νά συνυπάρχει μέ τήν ἀσθένεια τήν ὁποία ἐπιτρέπει ὁ Θεός ὅταν αὐτό ὑπαγορεύει τό πνευματικό συμφέρον τοῦ ἀσθενοῦς.

 

Ἄς θυμηθοῦμε τόν Ἀπόστολο Παῦλο ὁ ὁποῖος ὑπέφερε ἀπό κάποια σωματική ἀσθένεια ἀπό τήν ὁποῖα ἄν καί ὀ ἴδιος ἦταν πλήρης Θείας Χάριτος καί ζητοῦσε μέ πίστη τήν ἀπαλλαγή του ἀπό αύτήν, ἔλαβε τήν ξεκάθαρη ἀπάντηση ἀπό τόν Θεό: «Ἀρκεῖ σοι ἡ Χάρις μου ἡ γάρ δυναμίς μου ἐν ἀσθενεία τελειοῦται». Οὐδέποτε θεραπεύθηκε ἐνῶ μέσα ἀπό αὐτήν τήν ἐπώδυνη δοκιμασία τελικά ἐνεργοῦσε διαρκῶς ἡ Θεία Χάρις καί ἐκδηλωνόταν μέ θαυμαστό τρόπο ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ὡς ἄνθρωπος ζήτησε ἀπό τόν Θεόν Πατέρα νά τόν ἀπαλλάξει ἀπό τήν πικρή δοκιμασία τῶν Παθῶν ποῦ θά ἀκολουθοῦσε, προσευχόμενος εἶπε: «Πάτερ μου παρελθέτω ἀπ’ ἐμοῦ τό ποτήριον τοῦτο πλήν οὐχ ὡς ἐγώ θέλω ἀλλ’ ὡς σύ».

Τελικά ἡ προσευχή ἐκείνη δέν εἰσακούσθηκε καί τό πικρό ἐκεῖνο ποτήριο ἤπιε ὁ Κύριος μέχρι τελευταίας σταγόνας, γιατί αὐτό ἐπέβαλλε τό πνευματικό συμφέρον τῆς ἀνθρωπότητας καί διότι γιά τήν σωτηρία της ὄφειλε νά πραγματοποιηθεῖ ἀπρόσκοπτα τό ἐξαιρετικά ἐπώδυνο καί θανατηφόρο Θεῖον Πάθος στό πρόσωπο τοῦ θεανθρώπου Κυρίου.


Ὅσοι λοιπόν διαστάζετε νά φορέσετε μάσκα στόν Ναό θά ἤθελα νά τό ξανασκεφθεῖτε. Ὅσοι φορᾶτε νά τό κάνετε ὑπεύθυνα μέ προσωπική συναίσθηση χρέους χριστιανικοῦ καί συναδελφικοῦ καί ὄχι γιατί σᾶς τό ἐπιβάλλει ὁ νόμος ἤ τό ἀπαιτεῖ ὁ ἱερεύς ὁ ὁποῖος πάντως ὀφείλει νά δέχεται πάντας ἀδιακρίτως. Ὅσοι δέν φορᾶτε, φορέστε! Κάντε το χωρίς φόβο ὅτι προσβάλλετε τόν Θεό ἤ χωρίς ἐνδοιασμούς ὅτι δῆθεν φαίνεστε ἄπιστοι ἤ ἔστω ὁλιγόπιστοι.

 

Ἀντιθέτως, τιμᾶ καί σέβετε τόν Θεό ὅποιος τιμᾶ καί ἀξιοποιεῖ τήν γνώση καί τά αἰσθητήρια μέ τά ὁποῖα Ἐκεῖνος τόν προίκισε προκειμένου νά προφυλάσσεται ἀπό παρόμοιους κινδύνους καί ἐπικίνδυνες στενωπούς. Σύν τοῖς ἀλλοις εἶναι ὕψιστη πράξη ἀγάπης πρός τόν πλησίον μας ἡ ὁποία δοκιμάζει καί ἐπιβεβαιώνει τήν γνήσια πίστη μας. Κι ἄς προσευχόμαστε ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ νά μᾶς συνδράμει γιά ὅσα δυσάρεστα καί ἐπιβλαβῆ ἐκ τῶν πραγμάτων εἴτε δέν γνωρίζουμε εἴτε δέν μποροῦμε νά ἀντιμετωπίσουμε, μέσα στά πλαίσια πάντα τοῦ οὐσιαστικοῦ πνευματικοῦ μας συμφέροντος.


Με αὐτές τίς ταπεινές σκέψεις εὔχομαι ὁλόψυχα νά βιώσουμε πνευματικά καί αὐτήν τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα ἀπολαμβάνοντας ψυχῇ τε καί σώματι τήν ἀνέκφραστη χαρά τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας.

Αναζήτηση

like us on facebook

Πρωτοσέλιδα


Google translate

enfrdeitptrues

Δείτε επίσης

patmosnewsbanner01

dimotikos

Μέλος του

aegeanmedia

editorial2ed

banner2019

rent KATERINA WEB

H MAGEIA WEB 2s

Try-Gyro

rent KATERINA WEB

keridis-sima

patmosmonastery

Έντυπα

1111

Copyright Warning

copyscape-banner-white-160x56
Protected by Copyscape

Η αναπαραγωγή / αναδημοσίευση άρθρου ή περιεχομένου είναι ευπρόσδεκτη εάν συνοδεύεται με το hyperlink www.patmostimes.gr