patmosweb330

elin330

aegeanlab

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΘΗΣΕΑ

Έτοιμο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για το πρόγραμμα "ΕΛΛΑΔΑ", το οποίο καθορίζει τα έργα που θα υλοποιηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2010

 

Μικρές τροποποιήσεις ζητούν οι Δήμαρχοι μέσω της ΚΕΔΚΕ, ωστόσο οι νεοεκλεγέντες θα έχουν στα χέρια τους ένα "εργαλείο" για την ανάπτυξη των περιοχών που διοικούν

 Το πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" καταργήθηκε εν μια νυκτί και πολλοί επικεφαλής ΟΤΑ στο Νομό Τρικάλων έμειναν, χωρίς υπερβολές, ξεκρέμαστοι, αφού είχαν δρομολογήσει διαδικασίες για συγκεκριμένα έργα. Πλέον, η Αυτοδιοίκηση γυρίζει σελίδα, από την 1η Ιανουαρίου τίθεται σε ισχύ ο "Καλλικράτης" και στο Υπουργείο Εσωτερικών έχουν έτοιμο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για το "Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αυτοδιοίκησης του προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ", το πρόγραμμα που αντικαθιστά το "ΘΗΣΕΑ".

Το σχέδιο

 Όπως αναφέρεται στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για το πρόγραμμα "ΕΛΛΑΔΑ", ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 4 δισεκατομμύρια ευρώ, χρήματα που προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, από Εθνικούς πόρους και από διάφορες άλλες χρηματοδοτήσεις και δάνεια.

Οι αιρετοί της Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της συζήτησης που έγινε στην ΚΕΔΚΕ σημείωσαν ότι το Σύστημα Διοίκησης του προγράμματος "ΕΛΛΑΔΑ" είναι πιο απλό, σε σχέση με το πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ", ενώ χαρακτηρίζουν θετική την διάκριση του προγράμματος των Δήμων από το πρόγραμμα των Περιφερειών, όπως και την διάρθρωση του σε 4 άξονες.

Από εκεί και πέρα, ζητούν κάποιες μικρές τροποποιήσεις, όπως και τον προσδιορισμό των ποσοστών των ΚΑΠ και του ΠΔΕ που χρηματοδοτούν το πρόγραμμα, αλλά και την νομοθετική δέσμευση ισόρροπης κατ' έτος συγχρηματοδότησης του προγράμματος από τους ΚΑΠ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ζητούν δε, δικαιούχοι του προγράμματος να είναι μόνο οι φορείς της Αυτοδιοίκησης, όπως επίσης να γίνει απλοποίηση και αντικειμενικοποίηση των  κριτήρια ένταξης έργων, μελετών και ενεργειών στο πρόγραμμα.

 

 

Στοχευμένες παρεμβάσεις

 

 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, το Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αυτοδιοίκησης του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΛΛ.Α.ΔΑ.», που θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 281, παρ.5 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης», αποτελεί μια ολοκληρωμένη, συνεκτική και καλά στοχευμένη παρέμβαση στο χώρο της αυτοδιοίκησης, μέσω της οποίας δημιουργούνται οι προϋποθέσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για, οικονομική ανάκαμψη και άμβλυνση των κοινωνικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα. Σημειώνεται δε, ότι μέσω του προγράμματος, υποστηρίζεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων, η εφαρμογή των οποίων αποσκοπεί στην επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων της αυτοδιοίκησης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου που:

α) ολοκληρώνει τις βασικές υποδομές,

β) προστατεύει το περιβάλλον,.

γ)διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή με αναδιάρθρωση και επέκταση των κοινωνικών υποδομών,

δ) ενισχύει την επιχειρηματικότητα,

ε) υποστηρίζει τους ορεινούς, δυσπρόσιτους και νησιωτικούς Δήμους,

στ) επιβραβεύει την καινοτομία,

ζ) προωθεί τον θεσμό των συνεργασιών της αυτοδιοίκησης με τον ιδιωτικό τομέα .

Τέσσερις άξονες

Το πρόγραμμα "Ελλάδα" έχει πενταετή χρονική διάρκεια, ενώ διαρθρώνεται σε τέσσερις άξονες και συγκεκριμένα:

- Οριζόντιες παρεμβάσεις με στόχο την επίλυση προβλημάτων σε κρίσιμους τομείς που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής των πολιτών: Στην κατεύθυνση αυτή καταρτίζονται τέσσερις οριζόντιες κατηγορίες παρέμβασης για την αυτοδιοίκηση. Για κάθε μία από τις κατηγορίες αυτές και κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Αυτοδιοίκησης, θα πραγματοποιηθούν μελέτες βάσει των οποίων θα προσδιοριστούν οι αναγκαίες προδιαγραφές για την επιτυχή υλοποίηση τους καθώς και το ποσοστό των πόρων που θα διατεθούν.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο πρώτος άξονας, περιλαμβάνεις επιμέρους οριζόντιες παρεμβάσεις και συγκεκριμένα παρέμβαση για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος οδικής ασφάλειας, παρέμβαση για την υποστήριξη των ορεινών και νησιωτικών Δήμων, παρέμβαση για τη συνεργασία των Δήμων και των Περιφερειών με τον Ιδιωτικό τομέα και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τέλος παρέμβαση για δράσεις διαπεριφερειακού, διαδημοτικού και διαβαθμικού χαρακτήρα.

- Το Πρόγραμμα των Δήμων, με στοχευμένες παρεμβάσεις μέσω των οποίων δίνεται η δυνατότητα σε κάθε Δήμο να επιλέξει τα έργα και τις ενέργειες που ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες του και τις επιμέρους ανάγκες του: Στην κατεύθυνση αυτή θα κατανεμηθούν οι αντίστοιχες πιστώσεις ανά Δήμο για το σύνολο της διάρκειας του Προγράμματος, με τον καθορισμό κριτηρίων και στη βάση διαφανών και αντικειμενικών στατιστικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και κριτηρίων σύγκλισης,  της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και  της Eurostat, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 4 του παρόντος, μετά από γνώμη της ΚΕΔΚΕ.

θα πρέπει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα στοχεύει ουσιαστικά στην ολοκλήρωση ή τη δημιουργία βασικών δημοτικών υποδομών και περιλαμβάνει έργα και δράσεις για την ολοκλήρωση βασικών δημοτικών υποδομών, περιβαλλοντικές παρεμβάσεις και δράσεις κοινωνικής μέριμνας που αφορούν στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου κοινωνικών υποδομών και λειτουργιών. Προτάσσονται δε, κυρίως τα μη επιλέξιμα έργα ή αυτά που δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ.

Ο δεύτερος άξονας συντίθεται από 2 υποπρογράμματα και συγκεκριμένα το πρόγραμμα "Βελτίωση Υποδομών - Περιβάλλον", το οποίο στοχεύει στην ολοκλήρωση έργων όπως δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης στερεών αποβλήτων, όπως επίσης και στην δημιουργία έργων υποδομών στους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας, στην ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος αλλά και στην αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων. Σε ότι αφορά στο δεύτερο πρόγραμμα, αφορά στις Κοινωνικές υποδομές, ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει μελέτες ωρίμανσης έργων του υποπρογράμματος και έργων του ΕΣΠΑ με αντικείμενο αναφερόμενο στην ολοκλήρωση των κοινωνικών υποδομών και την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε αυτές. Από εκεί και πέρα, περιλαμβάνει την κατασκευή και αναβάθμιση υποδομών ευαίσθητων πληθυσμιακά ομάδων (π.χ. βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΑΠΗ, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ), έργα προσβασιμότητας ΑμΕΑ στα δημοτικά κτίρια αλλά και Δίκτυα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

- Το Πρόγραμμα των Περιφερειών, με στοχευμένες παρεμβάσεις μέσω των οποίων δίνεται η δυνατότητα σε κάθε Περιφέρεια να επιλέξει τα έργα και τις ενέργειες που ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες της και τις επιμέρους ανάγκες της: Στην κατεύθυνση αυτή θα κατανεμηθούν οι αντίστοιχες πιστώσεις ανά Περιφέρεια για το σύνολο της διάρκειας του Προγράμματος, με τον καθορισμό κριτηρίων και στη βάση διαφανών και αντικειμενικών στατιστικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και κριτηρίων σύγκλισης, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και της Eurostat, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 4 του παρόντος, μετά από γνώμη της Ένωσης Περιφερειών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα στοχεύει στη συμπληρωματικότητα με τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Δίνεται έμφαση στην ωρίμανση των προς ένταξη σε αυτά πράξεων και την υποστήριξη της ολοκλήρωσης έργων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ή άλλων τομεακών προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), ώστε να προσδώσουν σε αυτά τη μέγιστη δυνατή προστιθέμενη αξία. Συμπληρώνει τον αναπτυξιακό προγραμματισμό των Περιφερειών, με έργα τεχνικών υποδομών και δράσεις πολιτικής προστασίας.

- Την Τεχνική Στήριξη

Αναζήτηση

like us on facebook

Πρωτοσέλιδα


Google translate

enfrdeitptrues

Δείτε επίσης

patmosnewsbanner01

dimotikos

dimotikos

Μέλος του

MEDIA

Μέλος του

aegeanmedia

editorial2ed

ecolaundry

banner2019

rent KATERINA WEB

H MAGEIA WEB 2s

rent KATERINA WEB

keridis-sima

patmosmonastery

Έντυπα

1111

Copyright Warning

copyscape-banner-white-160x56
Protected by Copyscape

Η αναπαραγωγή / αναδημοσίευση άρθρου ή περιεχομένου είναι ευπρόσδεκτη εάν συνοδεύεται με το hyperlink www.patmostimes.gr