patmosweb330

elin330

aegeanlab

Life Style

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΑΘΡΟΥ 227 ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΓΟΝΗΣΙ


DHMARXEIO 2

tragonhsi kalikatsoujpg 1


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΑΘΡΟΥ 227 ΤΟΥ Ν.3852/2010, Η ΟΠΟΙΑ ΕΛΑΒΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 26594/08.06.2022 , προς τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου   κύριο Πολύκαρπο Πολυχρονάκη.


Το παρόν συμπληρωματικό υπόμνημα υποβάλλεται με σκοπό την υποστήριξη, με πρόσθετη επιχειρηματολογία, της ανωτέρω αναφερόμενης Ειδικής Διοικητικής Προσφυγής με  αίτημα την ακύρωση της με αριθμ. 74/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάτμου.

 

Επιπρόσθετα των λόγων , τους οποίους έχουμε αναφέρει στην «προσφυγή» (08.06.2022) θα θέλαμε να συμπληρώσουμε και τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία έρχονται να επαληθεύσουν το δίκαιον του αιτήματος μας.


Α. Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ.1, περ. ε, του Ν. 3852/2010 , η Ο.Ε. «……..Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το πολυετές σχέδιο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του δήμου και έχει την ευθύνη και την αποφασιστική αρμοδιότητα για την υλοποίηση του σχεδίου.

Ο πρόεδρος της Ο.Ε. ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση κατά το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους…..». Στη παρούσα περίπτωση συμπεραίνεται πανηγυρικά ότι το «πολυετές σχέδιο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του δήμου» είναι αποκλειστικό αντικείμενο του δημοτικού συμβουλίου. Η Ο.Ε. έχει την ευθύνη για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου, όμως τον καθοριστικό-αποφασιστικό και τον «τελικό λόγο» για την οποιαδήποτε «διαχείριση» της ακίνητης περιουσίας του Δήμου τον έχει το
δημοτικό συμβούλιο.


Β. Σύμφωνα με το άρθρο 186, παρ. 1, 2 και 4 (εκποίηση ακινήτου) του Ν. 3463/2006

« 1. Η εκποίηση δημοτικών ακινήτων επιτρέπεται μόνο για ωφέλεια του δήμου, με ειδικά αιτιο- λογημένη απόφαση του Δ.Σ., που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του…….»,

«2. Ο Δήμος ή η κοινότητα διαθέτουν το προϊόν της εκποίησης αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση του σκοπού, για τον οποίο έγινε η εκποίηση………», «4. Με ειδική αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μλών του επιτρέπεται η απευθείας και χωρίς δημοπρασία εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων στο Δημόσιο……..», καθώς και από το άρθρο 190 (ανταλλαγή ακινήτων) του ιδίου νόμου διαφαίνεται καθαρά η βαρύτητα, η οποία αποδίδεται από τον νομοθέτη στο Δημοτικό Συμβούλιο σε σχέση με την Ο.Ε. για τον χειρισμό της εκποίησης καθώς και της ανταλλαγής και σε γενικές γραμμές της διαχείρισης των ακινήτων των ΟΤΑ.

 

Προφανώς εκ των όσων αναφέρονται στις προηγούμενες διατάξεις (στοιχείο Β) αλλά και στη πρώτη αναφερόμενη διάταξη (στοιχείο Α) με αναλογική εφαρμογή αυτών, ήτοι κατά «αναλογία νόμου» καθώς και κατ’ εφαρμογή της στοιχειώδους «λογικής σκέψης» και όχι μόνο της «νομικής σκέψης», προστιθεμένων δε και όλων των άλλων επιχειρημάτων μας (βλέπε Ειδική Διοικητική Προσφυγή του άρθρου 227 του Ν.
3852/2010, με αριθμ. πρωτ. 26594/08.06.2022), η Ο.Ε. έχει τη νομική αλλά και «ηθική» υποχρέωση, για θέματα ακίνητης περιουσίας με «αντικείμενο δίκης» άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, να εισηγείται οπωσδήποτε τη λήψη απόφασης
αποκλειστικά και μόνο από το Δ.Σ. 


Γ. Η απόφαση της Ο.Ε. είναι σε αντίθεση με τις αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης,της καλής πίστης και της χρηστής διοίκησης. Αποφασίζεται η μη άσκηση ενδίκων μέσων, χωρίς επαρκή τεκμηρίωση, κατά της με αριθμ. 17/2022 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κω, που «οδηγεί» στη άμεση απόκτηση της κυριότητας της νησίδας Τραγονήσι από την Ιερά Μονή Πάτμου, ταυτόχρονα δε ανοίγει και ο δρόμος γιατην απώλεια και άλλων νησίδων καθώς και αρκετών μεγάλων σε έκταση ακινήτων του Δήμου Πάτμου.

 

Στο εισηγητικό μέρος αυτής και σε ότι αφορά τα αναφερόμενα από τον πρόεδρο της Ο.Ε. , όπως «…. Στην προσπάθεια του ο Δήμος Πάτμου να μην καταχωρηθούν τμήματα ακινήτων στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου δήλωσε, κατά την ανάρτηση των κτηματολογικών χαρτών δικαιώματα επί της επιδίκου νησίδας……..Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι ο σκοπός του ΟΤΑ ήταν η διαφύλαξη των ακινήτων από την απόκτηση τους από το Ελληνικό Δημόσιο και όχι ο σφετερισμός αλλότριας περιουσίας………Επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι γνωστό τοις πάσι ότι το Τραγονήσι ανήκει στο Μοναστήρι………», επιγραμματικά αναφέρουμε πως τα ανωτέρω λεχθέντα είναι επιεικώς εκτός πραγματικότητας και ανιστόρητα (Το Ελληνικό Δημόσιο δεν είναι τόσο αφελές, που κατά τη κτηματογράφηση θα δήλωνε την εν λόγω νησίδα καθώς και τις υπόλοιπες, ως ιδιοκτησία του, αφού το ίδιο παραχώρησε αυτές με το Ν. 3800/1957 στον ΟΤΑ
Πάτμου- δεν τις δήλωσε, όπως και δεν τις διεκδίκησε μέχρι και σήμερα, ούτε και πρόκειται να τις διεκδικήσει από τον Δ. Πάτμου -προφανώς κάνοντας το αυτονόητο).

Η έωλη επιχειρηματολογία «περί κοινού μετώπου» και «ανεπανόρθωτου πλήγματος» έρχονται μαζί με τα «προηγούμενα» να επαληθεύσουν περί της αντίθεσης της «επίμαχης» απόφασης της Ο.Ε. με τις προαναφερόμενες αρχές , οι οποίες πρέπει να διέπουν τη λειτουργία και τις αποφάσεις ενός οργάνου όπως είναι η Ο.Ε. του ΟΤΑ Πάτμου και να αποτελέσει αυτή (η αντίθεση) έναν από τους λόγους ακυρότητας , που
επικαλούμαστε.
Τέλος συμπληρωματικά στην επιχειρηματολογία σε σχέση με την επίκληση του «εννόμου συμφέροντος» μας έχουμε να αναφέρουμε ότι με το να ληφθεί η συγκεκριμένη απόφαση, αναρμοδίως, μέσα στα στενά πλαίσια της Ο.Ε. αυτόματα στερηθήκαμε του δικαιώματος ο
υποφαινόμενος και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι να εκφράσουμε την άποψη μας και να αποφασίσουμε σε διαδικασία συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, όπως ο νόμος και  οι κανόνες της δημοκρατίας επιτάσσουν και επιβάλουν, για ένα ιδιαίτερης σοβαρότητας
θέμα, που αφορά το παρόν και μέλλον της ακίνητης περιουσίας του Δ. Πάτμου.  


Με εκτίμηση


Βέργος Παναγιώτης
Δημοτικός σύμβουλος του Δ. Πάτμου
εκλεγμένος με τη παράταξη Λαϊκή
Συσπείρωση του Δ. Πάτμου.

Αναζήτηση

like us on facebook

Πρωτοσέλιδα


Google translate

enfrdeitptrues

Δείτε επίσης

patmosnewsbanner01

azuro
castelo

banner2022

editorial2ed

Siarli Magda

epal banner

rent KATERINA WEB

H MAGEIA WEB 2s

rent KATERINA WEB

keridis-sima

patmosmonastery

Έντυπα

1111

dimotikos

dimotikos

Μέλος του

MEDIA

Μέλος του

aegeanmedia

Copyright Warning

copyscape-banner-white-160x56
Protected by Copyscape

Η αναπαραγωγή / αναδημοσίευση άρθρου ή περιεχομένου είναι ευπρόσδεκτη εάν συνοδεύεται με το hyperlink www.patmostimes.gr