patmosweb330

elin330

aegeanlab

ΙΝ ΚΑΙ OUT

ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΖΗΤΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

Γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με:

- Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/07 "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων"

- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης"

- Την εγκύκλιο 55/74802/29-12-2010 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης κι Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: "Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων"

- Το γεγονός ότι ο Δήμος Πάτμου δικαιούται, σύμφωνα με τα πληθυσμιακά του δεδομένα, δύο(2) ειδικούς ή επιστημονικούς συνεργάτες, όσοι είναι και οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου

- Την ανάγκη υποστήριξης του Δήμου Πάτμου όσον αφορά στην παροχή επιστημονικών συμβουλών επί τεχνικών θεμάτων, την προώθηση και ολοκλήρωση των εκτελούμενων δημοσίων έργων, την ιεράρχηση των αναγκών και τον προγραμματισμό νέων έργων υποδομής, την ωρίμανση μελετών που βρίσκονται σε εξέλιξη και την προετοιμασία φακέλων για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησής τους από κοινοτικά και εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα,

προκηρύσσει

την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη. Οι αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις και τα προσόντα του Ειδικού Συνεργάτη έχουν ως εξής:

 Αρμοδιότητες:

1. Παροχή υποστήριξης σε ειδικά τεχνικά θέματα που απασχολούν τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από αυτόν.

2. Καθημερινή παρακολούθηση της προόδου εκτέλεσης των έργων που αναλαμβάνει ή αναθέτει ο Δήμος.

3. Εισηγήσεις επί του προγραμματισμού δράσεων που αφορούν έργα υποδομής.

4. Άμεση και συνεχής επικοινωνία - συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την προώθηση και ωρίμανση μελετών δημοτικών έργων και λοιπών τεχνικού χαρακτήρα δράσεων.

5. Μέριμνα για την ορθή και ομαλή λειτουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της απόδοσής της.

6. Προετοιμασία φακέλων για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησής τους από κοινοτικά και εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα.

7. Εκπόνηση μελετών δημοτικών έργων.

8. Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων και εισηγήσεων επί τεχνικών θεμάτων, όποτε ζητηθεί η γνωμοδότησή του.

Υποχρεώσεις

Για την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων επιθυμητή είναι η συνεχής παρουσία του Ειδικού Συνεργάτη στο νησί της Πάτμου.

Επίσης, όποτε τούτο κριθεί απαραίτητο από τον Δήμαρχο, ο Ειδικός Συνεργάτης θα μεταβαίνει στην έδρα υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Κάλυμνος, Ρόδος, Σύρος) ή στην Αθήνα προκειμένου να προωθήσει θέματα του Δήμου Πάτμου και να τον εκπροσωπήσει σε συσκέψεις τεχνικού περιεχομένου.

Προσόντα

Δεδομένου του αντικειμένου του Ειδικού Συνεργάτη, αυτός θα πρέπει να είναι κάτοχος διπλώματος του Ε.Μ.Π. ή άλλου ισότιμου διπλώματος και να διαθέτει όλα τα λοιπά προσόντα που προβλέπονται από το άρθρο 163 του Ν. 3584/2007. Σε περίπτωση που το δίπλωμα έχει αποκτηθεί σε πανεπιστημιακό ίδρυμα του εξωτερικού, θα πρέπει να είναι νόμιμα αναγνωρισμένο.

Απαραίτητα προσόντα αποτελούν:

. Η επιτυχημένη προϋπηρεσία σε φορείς του δημόσιου τομέα ή στον ιδιωτικό τομέα, με αντίστοιχες με τις ανωτέρω περιγραφόμενες αρμοδιότητες.

· Η άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και των λοιπών σύγχρονων τεχνολογιών.

· Η αξιοπιστία, η ικανότητα να εργάζεται υπό πίεση, η δημιουργικότητα και η ικανότητα να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του εντός καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων.

· Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (για τους άνδρες).

Επίσης, θα συνεκτιμηθεί ιδιαίτερα η γνώση ξένων γλωσσών.

Αμοιβή

Η αμοιβή του Ειδικού Συνεργάτη καθορίζεται από την υπ' αριθμ. 2/3850/0022/19-02-2008 ΚΥΑ των Υφυπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας & Οικονομικών (ΦΕΚ 85 Υ.Ο.Δ.Δ./26-02-2008).

Περίοδος απασχόλησης

Ο Ειδικός Συνεργάτης θα προσληφθεί μετά τη δημοσίευση της απόφασης πρόσληψης του Δημάρχου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και θα περατωθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 163, παρ. 9 του Ν. 3584/2007.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους στον Δήμαρχο Πάτμου κ. Γρηγόριο Στόικο, στην ταχυδρομική διεύθυνση Χώρα Πάτμου, Τ.Κ. 855 00 ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση grigorisstoikos@yahoo.gr , μέχρι την 9η Ιανουαρίου 2012.

Η προκήρυξη αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, να τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και να δημοσιευθεί σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού.

 

Ο Δήμαρχος

Στόικος Γρηγόρης

Αναζήτηση

like us on facebook

Πρωτοσέλιδα


Google translate

enfrdeitptrues

Δείτε επίσης

patmosnewsbanner01

dimotikos

Μέλος του

aegeanmedia

editorial2ed

banner2019

rent KATERINA WEB

H MAGEIA WEB 2s

Try-Gyro

rent KATERINA WEB

keridis-sima

patmosmonastery

Έντυπα

1111

Copyright Warning

copyscape-banner-white-160x56
Protected by Copyscape

Η αναπαραγωγή / αναδημοσίευση άρθρου ή περιεχομένου είναι ευπρόσδεκτη εάν συνοδεύεται με το hyperlink www.patmostimes.gr