patmosweb330

elin330

aegeanlab

ΙΝ ΚΑΙ OUT

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ. Το ανυπέρβλητο ΧΑΙΡΕ και η επιβράβευση του θάρρους και της αφοσίωσης τους .

 agies myrofores 1

του αρχ.Σεραφείμ Κοτσάνη εφημερίου Ι.Ν.Ιωάννη Προδρόμου Σκάλας. 

Κυριακή τῶν Μυροφόρων, άγαπητοί μου ἀδελφοί, καί ἡ Ἐκκλησία μας ὅρισε τήν τρίτη αὐτή Κυριακή μετά τό Πάσχα νά τιμῶμε καί νά ἑορτάζωμε μαζί μέ τόν Ἰωσήφ τόν ἀπό Ἀριμαθαίας, κεκρυμμένο μαθητή τοῦ Κυρίου εὐσχήμονα βουλευτή, ὅπως μᾶς περιγράφει τό Ἱερό Εὐαγγέλιο καί τόν νυκτερινό μαθητή Νικόδημο, τίς ἐνάρετες ἐκεῖνες γυναῖκες μυροφόρους οἱ ὁποίες κατά τήν σημερινή Εὐαγγελική περικοπή ἦλθον «λίαν πρωῒ τῆς μιᾶς Σαββάτων...ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου» Κυριακή δηλαδή ξημερώματα, γιά νά ἀλείψουν μέ μῦρο τό νεκρό σῶμα τοῦ Κυρίου κατά τό Ἐβραϊκό ἔθιμο.


Κι ἄς μή νομίσει κανείς ὅτι ὅλο αὐτό ἦταν εὔκολο καί δεδομένο. Ἀντίθετα. Μετά τήν Σταύρωση καί τόν ἀτιμωτικό θάνατο τοῦ Κυρίου οἱ μαθητές Του καί οἱ πιό πιστοί ἀκόμη, ἀκόμη καί αὐτοί που πρίν λίγο, κατά τόν Μυστικό Δεῖπνο, δήλωναν ἀτρόμητοι καί ἔτοιμοι νά πεθάνουν μαζί Του, διεσκορπίσθησαν καί κρύφθηκαν. Κυρίαρχο συναίσθημα ὁ φόβος, καθώς ὅλοι τους ὡς μαθητές Ἐκείνου βρέθηκαν στό στόχαστρο τῶν πολιτικῶν καί θρησκευτικῶν ἀρχῶν οἱ ὁποίοι δέν θά δίσταζαν ἐπ’ οὐδενί νά ἐξουδετερώσουν κάθε τί καί καθένα που θά θύμιζε τόν Ἰησοῦ καί τήν δράση Του.


Κι ὅμως μέσα στό βαρύ αὐτό κλῖμα, οἱ εὐλογημένες ἐκεῖνες γυναῖκες ἀψηφῶντας τήν γυναικεῖα φύση τους, ἀψηφώντας κάθε φόβο καί δισταγμό, πηγαίνουν ἐκεῖ ποῦ τίς ὁδηγεῖ ἡ γεμάτη ἀγάπη γιά τόν Κύριο καρδιά τους «ὄρθρου βαθέως». Δέν λογαριάζουν τίποτα. Ἀκόμη καί τό θέμα ποιός θά κυλίσει τόν τεράστιο λίθο ἀπό τήν εἴσοδο τοῦ τάφου εἶναι γι’ αὐτές ἐπουσιῶδες, δευτερεῦον. Προχωροῦν μέ θάρρος. Καί τελικά ἐπιβραβεύονται μέ τόν καλύτερο τρόπο.


Ἡ βαριά πέτρα εἶχε μετακινηθεῖ. Ἄγγελος Κυρίου τήν εἶχε κυλίσει καί τώρα καθόταν δεξιά τοῦ Δεσποτικοῦ μνήματος ἀνοίγοντας τόν δρόμο καί περιμένοντας τίς θαραλέες κεῖνες καί ἐνάρετες ὑπάρξεις γιά νά τούς ἀποδώσει τά ὀφειλόμενα. Καί ἐνῶ οἱ στρατιῶτες φύλακες τοῦ τάφου «ἀπό τοῦ φόβου ἀπενεκρώθησαν» ἐκεῖνες δέχονταν μέ ἀνεκλάλητη χαρά τούς ἐμψυχωτικούς του λόγους: «Μή φοβεῖσθε ὑμεῖς!». Ἐσεῖς μή φοβεῖσθε. Δέν ἔχετε λόγο νά φοβᾶσθε. Κάθε φόβος ἐξαφανίσθηκε μπροστά στό γεγονός τῆς Ἀνάστασης τοῦ Κυρίου. Καί καθώς ἔβγαιναν ἀπό τόν Πανάγιο Τάφο ἡ ἐπιβράβευση τοῦ θάρρους καί τῆς ἀφοσίωσής τους ὁλοκληρώνεται.Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος τίς περιμένει ἐκεῖ ἔξω γιά νά τούς ἀπευθύνει ἐκεῖνο τό μοναδικό καί ἀνυπέρβλητο ΧΑΙΡΕΤΕ! Ὁ χαιρετισμός ὁ ὁποῖος, ὅπως γράφει ὁ ἀείμνηστος π. Γεώργιος Μεταλληνός εἶναι ταυτόσημος τοῦ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!


ΧΑΙΡΕΤΕ!

Μία λέξη ποῦ ἀπευθυνόταν μέσω τῶν Μυροφόρων σ’ ὁλόκληρη τήν ταλαιπωρημένη ἀπό τήν φθορά τῆς ἁμαρτίας ἀνθρωπότητα. Ἔτσι ἔπρεπε νά γίνει. «Τό χαῖρε ταῖς Μυροφόροις φθεγξάμενος τόν θρῆνον τῆς Προμήτορος Εὔας κατέπαυσας τῇ ἀναστάσει σου Χριστέ ὁ Θεός». Πρώτη ἡ Εὔα γεύθηκε τήν πικρία τῆς παρακοῆς ὅταν ὁ Πλάστης Θεός τῆς ἀνήγγειλε: «Πληθύνων πληθυνῶ τάς λύπας καί τόν στεναγμόν σου» καί δι’ αὐτῆς ὅλο τό ἀνθρώπινο γένος. Καί τώρα πάλι, ξανά ἡ Εὔα δια μέσου τῶν Μυροφόρ ἔπρεπε νά ἀκούσει τήν ἀναίρεση τῆς δικαίας ἐκείνης καταδίκης καί τό ΧΑΙΡΕΤΕ νά ἀφανίσει τήν προπατορική ἐκείνη λύπη καί νά δώσει τήν θέση της στήν χαρά γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα.


Ἡ χαρά τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἀδελφοί μου, δέν μπορεῖ νά ὑποκατασταθεῖ μέ καμμία ἄλλη χαρά. Καί τίποτα δέν μπορεῖ νά τήν ἐπισκιάσει. Καί ὅποιος ἐπιχειρεῖ νά τό κάνει ἔχει σοβαρώτατο ἔλλειμα πνευματικοῦ προσανατολισμοῦ. Ἀποκόπτει τόν ἑαυτό του ἀπό τό ἀδιαίρετο σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ἡ ὁποία ἐκφράζεται μέσα ἀπό τίς ἑπτά Οἰκουμενικές Συνόδους Της. Στρέφεται ἐναντίον τῶν ἀποφάσεων τῆς διοικούσης καί ὀρθοτομούσης Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἡ ὁποῖα καί ἀποτελεῖ τήν ἐπίσημη καί ἀδιαμφισβήτη φωνή συνόλου τῆς Ἐκκλησίας.

 

Κατ’ἐπέκτασιν, λοιπόν ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, καί ἡ τοπική μας Ἐκκλησιαστική Ἀρχή δέν ἐκαινοτόμησε ἀλλά ὀρθοτόμησε οἰκονομικῶς ὥστε ἐφέτος ὁ πιστός τοῦ Κυρίου λαός νά μήν στερηθεῖ ὅπως πέρυσι τήν χαρά τῆς Ἀναστάσεως. Σέ μία ἄνευ προηγουμένου κατάσταση, αὐτήν τῆς θανατηφόρου πανδημίας, ἐπικεντρώθηκε στήν οὐσία καί προσήρμοσε τόν τύπο χωρίς νά ἀλλοιώνει τήν δογματική ἀλήθεια. Συστρατευόμενη στήν κοινή προσπάθεια γιά τήν ἀποσόβηση τοῦ κινδύνου συνήνεσε στίς ἐκκλησιαστικές ἐπιταγές καί πραγματοποίησε ἐνωρίτερα τήν ὥρα τῆς τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως.

 

Καί ἔπρεπε ὅλοι ἀνεξαιρέτως κλῆρος καί λαός νά συστρατευθοῦμε στήν προσπάθεια αὐτή ὥστε νά διαφυλάξωμε αὐτό ποῦ προεῖχε, τήν ἀρραγή ἑνότητα τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ὡς πρώτιστο καθῆκον μας, ὅπως ὁμολογοῦμε στό Σύμβολο τῆς Πίστεως.


Ἔπρεπε νά διαφωτίσωμε τόν πιστό λαό τοῦ Θεοῦ και ὄχι νά τόν σκοτίσουμε, νά τόν χειραγωγήσουμε καί τελικά νά τόν ἀποκόψουμε ἀπό τήν ἐπίσημη θέση τῆς Ἐκκλησίας μας. Διότι ἡ Ἐκκλησία μας χρειάζεται πιστούς συνειδητούς καί ὄχι ἄβουλους ὀπαδούς. Ὁ Ναός εἶναι ὁ χῶρος ὅπου οἱ πάντες ἐν ἑνί σώματι καί μιᾷ καρδίᾳ μέτέχουν τῆς Θείας Χάριτος καί ἐργάζονται τήν σωτηρία τους. Δέν εἶναι ἐξέδρα γηπέδου ὅπου ὁ καθένας μπορεῖ νά αὐθαιρετήσει καί νά αὐτοπροβληθεῖ ὡς δῆθεν ὀρθοδοξότερος τῶν ὀρθοδόξων. Καί δυστυχῶς σέ κάποιες περιπτώσεις συνέβη καί τοῦτο.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία διχάσθηκε, σταυρώθηκε καί τώρα ἔστω καί τώρα καλούμαστε νά βγάλουμε τά καρφιά ἀπό τό Σῶμα της, νά βάλλουμε «τόν δάκτυλον ἐπί τόν τύπον τῶν ἥλων» καί νά τήν θεραπεύσουμε διά τῆς μετανοίας μας. Στό μέλλον παρόμοια φαινόμενα καί συμπεριφορές πρέπει νά ἀπομονώνονται καί νά ἀπορρίπτονται ὡς ἀντιχριστιανικές καί ἀντιεκκλησιαστικές καί νά ἐφαρμόζονται ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ κανόνες ποῦ διασφαλίζουν ὅτι ὁ πνευματικός καρκῖνος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ φανατισμοῦ δέν θά ἁπλωθεῖ στό ὑπολοιπο σῶμα τοῦ ὑγιοῦς ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους.


Καί μιλῶντας γιά ἐκκλησιαστικό ἤθος δέν μποροῦμε σήμερα ὅπου, μέ πρωτοβουλία τοῦ Πανοσιωτάτου Ἁγίου Καθηγουμένου καί Πατριαρχικοῦ Ἐξάρχου Πάτμου κ. Κυρίλλου, τελοῦμε τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνό τοῦ ἀειμνήστου ἀδελφοῦ καί συλλειτουργοῦ, ἐκλεκτοῦ δέ συμπατριώτου μας Πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεολόγου Γρύλλη, νά μήν άναφερθοῦμε σ’ αὐτόν μέ ἰδιαίτερη συγκίνηση καί ἀγάπη.
Ἐμπνευσμένος ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων, στά πρῶτα του κιόλας πατήματα ἐδῶ στόν Τίμιο Πρόδρομο, ἀπό τούς εὐσεβεστάτους γονεῖς του τόν πολιό καί λίαν σεβαστό καί προσφιλῆ σέ ὅλο τό πλήρωμα τῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας π. Ἰωακείμ καί τήν τετιμημένη καί ὑπόδειγμα εὐσεβείας πρεσβυτέρα Μαρία, οἱ ὁποίοι τόν ἀνέθρεψαν ἐν «παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου».

 

Μέ παρακαταθήκη τήν χιλιετή παράδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας ἡ ὁποία ἀναπόφευκτα διαχέεται σέ κάθε σπιθαμή τοῦ ἱεροῦ Νησιοῦ μας καί πρέπει νά χαρακτηρίζει ὅλα τά ἐπίπεδα τῆς πατμιακῆς κοινωνίας, ἔλαβε τήν ἱερωσύνη καί ὑπηρέτησε τήν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ ἔντιμα, μέ ἦθος καί ἀξιοπρέπεια ἐπιλέγοντας τήν ὑπακοή καί τήν ἀφοσίωση στήν Ἐκκλησιασική του ἀναφορά. Γι’ αὐτό καί διέπρεψε, γι’ αὐτό καί καρποφόρησε γι’ αὐτό καί ἀναδείχθηκε ἕνας ὀρθόδοξος κληρικός μέ οὐσιαστικό ἔργο καί προσφορά.

 

Ἥσυχα καί ἀνεπιτήδευτα, χωρίς φωνές καί ὑπερβολές, χωρίς ὀπαδισμούς, ἀγαπήθηκε ἀπό τό ποίμνιό του ὅπου καί ἄν ὑπηρέτησε τιμώμενος ἀπ’ ὅλους κληρικούς καί λαϊκούς. Ὡς γνήσιος δοῦλος Χριστοῦ δοκιμάστηκε σκληρά στόν στῖβο τοῦ πνευματικοῦ του ἀγῶνα καί ἀναδείχθηκε ἄξιος τῆς ἀποστολῆς του. Καί ἐπειδή ἠγάπησε πολύ αὐτόν ὁ Θεός κατά τό ἁγιογραφικό « ὅν ἀγαπᾶ Κύριος παιδεύει μαστιγεῖ δέ υἱόν ὅν παραδέχεται» τοῦ ἐπεφύλλαξε τήν ὕστατη δοκιμασία τῆς ἀσθενείας του πυρακτούμενος «ὡς χρυσός ἐν χωνευκτηρίῳ» γιά νά λάμψῃ ἄσπιλος «ὡς φωστήρ ἐν οὐρανῷ» καί νά μετέχῃ μαζί μέ τούς ἁγίους καί τούς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ στήν ἀέναη Θεία Λειτουργία τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.

 

Καί ἄν οἱ Μυροφόρες γυναῖκες «ἐπλήσθησαν χαρᾶς» βλέποντας γιά λίγο τόν Ἀναστημένο Κύριο ὁ ἀείμνηστος ἀδελφός μας π. Θεολόγος χαίρει καί ἀπολαμβάνει αἰωνίως τήν δόξα Του καί πρεσβεύει ὑπέρ πάντων ἡμῶν.

Τόν εὐχαριστοῦμε καί τόν διαβεβαιοῦμε ὅτι θά κρατήσουμε τήν μνήμη του ζωντανή καί ἡ μελωδική φωνή ἄν καί ἐσίγησε θά ἀκούγεται κατά κάποιο μυστικό τρόπο μέσα στίς ψυχές μας συνοδεύοντας μας ὅσο ζοῦμε καί ἀναπνέουμε στήν τρισάγιο δοξολογία τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ.


ΑΜΗΝ.

Αναζήτηση

like us on facebook

Πρωτοσέλιδα


Google translate

enfrdeitptrues

Δείτε επίσης

patmosnewsbanner01

dimotikos

Μέλος του

MEDIA

Μέλος του

aegeanmedia

editorial2ed

ecolaundry

banner2019

rent KATERINA WEB

H MAGEIA WEB 2s

Try-Gyro

rent KATERINA WEB

keridis-sima

patmosmonastery

Έντυπα

1111

Copyright Warning

copyscape-banner-white-160x56
Protected by Copyscape

Η αναπαραγωγή / αναδημοσίευση άρθρου ή περιεχομένου είναι ευπρόσδεκτη εάν συνοδεύεται με το hyperlink www.patmostimes.gr