patmosweb330

elin330

aegeanlab

Highlights

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΠΟΛΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ


EKLOGES 2 6 2019

φωτό αρχείου 

 

 του Νίκου Μελιανού

Είναι γνωστό πως στην Ελλάδα οι νόμοι αλλάζουν με μεγαλύτερη συχνότητα από αυτήν των υποκαμίσων και φυσικά ανάλογα με τα συμφέροντα , που κάθε φορά εξυπηρετούνται στους κατ’ ονομασία μεγάλους πολιτικούς σχηματισμούς. Έτσι μετά το ‘’φεγγάρι ‘’ της απλής αναλογικής, και επειδή διαπιστώθηκαν πολλά τραγελαφικά στην εκλογή των αιρετών –π.χ. οι πλειοψηφίες των Δήμων να είναι 4 – 5 Δημοτικοί σύμβουλοι με ότι αυτό συνεπάγεται – αλλά και προβλήματα, φαίνεται ότι ήλθε ξανά η ώρα για αλλαγή. 

ΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΝ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΚΑΤΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ , ΤΩΡΙΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ, ΓΙΑΤΙ ΟΛΟ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΘΑ ΜΑΘΟΥΝ.


Έτσι μετά τους Νόμους, τα άρθρα, τις υποπαραγράφους και άλλα, πριν από 2 χρόνια ψηφίστηκε νέος Νόμος ο 4804/2021, βάσει του οποίου θα πραγματοποιηθούν οι επερχόμενες Δημοτικές Εκλογές του Οκτωβρίου, ενώ ακολούθησε και ο συμπληρωματικός Νόμος ο 5043/2023, οι οποίοι βάζουν τα πράγματα στη θέση τους και αφού το μοντέλο της απλής αναλογικής δεν περπάτησε, επιστρέφουν σε άλλες πολιτικές, μεταξύ απλής και ενισχυμένης αναλογικής, με αφαίρεση άρθρων, τροποποίηση άρθρων, προσθήκη άρθρων, συμπεριλαμβάνοντας παράλληλα διατάξεις και νόμους προγενεστέρων νομοθετημάτων.


Έτσι εύλογα διαπιστώνεται, πως σκοπός του Ν. 4804 / 2021, ο οποίος αποτελείται από 118 άρθρα, είναι :


Άρθρο 1.

H αποτελεσματική ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν στη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας, ψηφοφορίας και ανάδειξης του επιτυχόντος συνδυασμού και των επιλαχόντων συνδυασμών και των τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών προσώπων κατά τη διεξαγωγή των εκλογών των δημοτικών και περιφερειακών αρχών.


Άρθρο 2.
Αντικείμενο του νέου Νόμου είναι η θέσπιση ενός πλήρους, συστηματικού και αποτελεσματικού νομικού πλαισίου για την εκλογή δημοτικών και περιφερειακών αρχών, που επιτρέπει την επιτυχή και παραγωγική διοίκηση των τοπικών υποθέσεων από τους Ο.Τ.Α. και διασφαλίζει την εκπλήρωση της αποστολής τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 102 του Συντάγματος.


Άρθρο 3. Δημοτικές αρχές.
1. Οι δήμοι διοικούνται από το δημοτικό συμβούλιο, την οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής, την εκτελεστική επιτροπή και το δήμαρχο.
2. Το δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από : α) δεκατρία ( 13 ) μέλη σε δήμους με πληθυσμό έως δύο χιλιάδες κατοίκους ( 2.000 ). β ) δεκαπέντε (15) μέλη σε δήμους με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως πέντε χιλιάδες ( 2.001 – 5.000 ) κατοίκους, κ.α. ( Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η νέα δημοτική αρχή θα αποτελείται από 15 δημοτικούς συμβούλους, αντί των 17 που υπάρχουν σήμερα ).

Ακολουθούν επίσης και άλλες συνθέσεις δημοτικών συμβουλίων, ανάλογα με την πληθυσμιακή σύνθεση τους.


Άρθρο 5.
Χρόνος διενέργειας των εκλογών – Διάρκεια δημοτικής περιόδου.
Οι δήμαρχοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται κάθε πέντε ( 5 ) έτη με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία.
Η εκλογή διεξάγεται τη δεύτερη Κυριακή του μηνός Οκτωβρίου του πέμπτου έτους κάθε δημοτικής περιόδου. Αν δεν αναδειχθεί επιτυχών συνδυασμός, σύμφωνα με το άρθρο 24 , η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή, σύμφωνα με το άρθρο 25.
Η εγκατάσταση των αρχών γίνεται την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από αυτό της διεξαγωγής των εκλογών και η θητεία τους λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 5ου έτους. Για την πρώτη εφαρμογή του Νόμου η εκλογή των Δημοτικών Αρχών θα γίνει την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023 και η εγκατάσταση των Αρχών θα γίνει την 1η Ιανουαρίου 2024.


Άρθρο 15.
Κατάρτιση συνδυασμών – υποβολή υποψηφιοτήτων 

β) Η εκλογή των δημάρχων, και των δημοτικών συμβούλων γίνεται κατά συνδυασμούς. Ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων που πρέπει να περιλαμβάνει ένας συνδυασμός είναι : α) Για τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας, με δυνατότητα προσαύξησης έως και εκατόν πενήντα τοις εκατό ( 150 ).Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραια μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με το μισό της μονάδας και άνω, γ) Από κάθε φύλο, ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού, συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου δημάρχου και των συμβούλων τοπικής κοινότητας. Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραια μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με το μισό της μονάδας και άνω.


Άρθρο 22
Σταυροί προτίμησης.
Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμηση του υπέρ ενός ( 1 ), δύο ( 2 ) ή τριών ( 3 ) υποψηφίων.


Άρθρο 24
Επιτυχών συνδυασμός δημάρχου και επιλαχόντες συνδυασμοί του δημοτικού συμβουλίου – Εκλογή δημάρχου.
Στις εκλογές δημάρχων και δημοτικών συμβούλων, θεωρείται επιτυχών ο συνδυασμός που πλειοψήφησε με ποσοστό μεγαλύτερο του 43 % ( 43 % + 1 ψήφος ) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων και επιλαχόντες συνδυασμοί του δημοτικού συμβουλίου αυτοί που έλαβαν έστω και ( 1 ) μία έδρα, σύμφωνα με το άρθρο 26. Δήμαρχος εκλέγεται ο επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού.


Άρθρο 26
Κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου.
Αν το ποσοστό που έλαβε ο επιτυχών συνδυασμός σύμφωνα με το άρθρο 24, είναι έως και εξήντα τοις εκατό 60 % του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων, ο επιτυχών συνδυασμός εκλέγει τα τρία πέμπτα ( 3/5 ) του συνόλου των εδρών του δημοτικού συμβουλίου. Το κλάσμα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα.
Αν κατά τον υπολογισμό των τριών πέμπτων ( 3/5 ) και των δύο πέμπτων ( 2/5 ) του συνόλου των εδρών προκύπτει κλάσμα μικρότερο του ημίσεως της μονάδας, δεν υπολογίζεται, ενώ αν προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο του ημίσεως , στρογγυλοποιείται στην επόμενη μονάδα. Με βάση το πρώτο εδάφιο, οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου που αναλογούν στα τρία πέμπτα ( 3/5 ) και στα δύο πέμπτα (2/5 ), έχουν αντίστοιχα ως εξής : στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από δεκαπέντε (15 ) μέλη, εννέα ( 9 ) και έξι ( 6 ) έδρες αντίστοιχα.
Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού εδρών κάθε επιλαχόντος συνδυασμού που δικαιούται έδρα ως εξής : Δικαίωμα εκλογής δημοτικού συμβούλου έχει συνδυασμός ο οποίος κατά την αρχική ψηφοφορία ( α’ γύρο ), συγκέντρωσε ποσοστό τρία τοις εκατό ( 3 % ) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων.


Οι βασικές αλλαγές με το νέο νόμο:
Ο αριθμός των μελών των δημοτικών συμβουλίων, καθορίζεται με βάση συγκεκριμένες πληθυσμιακές κλίμακες, ενώ προβλέπεται λελογισμένη μείωση του αριθμού των μελών τους, με στόχο τον εξορθολογισμό, χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα στη λειτουργία των Ο.Τ.Α.
Αυξάνονται τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα εκλογιμότητας.
Για τη διεξαγωγή των δημοτικών εκλογών λαμβάνεται υπόψη ο μόνιμος πληθυσμός όπως αποτυπώνεται στα αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής.
Το ποσοστό πλειοψηφίας ορίζεται μεγαλύτερο του 43 % συν μία (1) ψήφο του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων, αντί για 50% συν μία (1) ψήφο.
Επαναφορά της πενταετούς ( 5 χρονης) θητείας, από τέσσερα (4) που ισχύει σήμερα. Οι δήμαρχοι που θα εκλεγούν στις 8 Οκτωβρίου 2023, θα έχουν πλήρη πενταετή θητεία, η οποία θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2024.
Μειώνεται ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων , που στην περίπτωση της Πάτμου είναι 15, και όχι 17, από τους οποίους οι 9 θα ανήκουν στη συμπολίτευση και οι 6 στην αντιπολίτευση.
Ο αριθμός των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό 33%, τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού, συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου δημάρχου, αντί του 40% που ισχύει μέχρι σήμερα.
Αυστηροποιείται ο έλεγχος νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας, θα τεθούν δικλείδες ασφαλείας και η εποπτεία των Ο.Τ.Α. θα γίνεται , σε σύντομο χρονικό διάστημα, από τις 7 αυτοτελείς υπηρεσίες εποπτείας του υπουργείου εσωτερικών, οι οποίες θα έχουν κατηρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό.
Αυτά και άλλα περιλαμβάνονται στο νέο νόμο για την Τ.Α. μερικά από τα οποία παρουσιάσαμε με σκοπό να αντιληφθούν οι μελλοντικοί υποψήφιοι, τι τους περιμένει.


Άγνοια νόμου δεν επιτρέπεται.

Κατά τα άλλα,

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ στους ΕΠΙΔΟΞΟΥΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΘΩΚΟΥ από ΤΗ ΜΙΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ !!!!!!