patmosweb330

elin330

aegeanlab

Highlights

ΣΧΕΔΙΟ Κανονισμού χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πάτμου

PLATEIA

Mε το παρακάτω εισαγωγικό σημείωμα  ο δήμαρχος κ. Ελευθέριος Πέντες  ενημερώνει τους δημότες για τον Κανονισμό Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Πάτμου και τον θέτει σε Δημόσια διαβούλευση  μέχρι  Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021.

 

ΘΕΜΑ: Δημόσια Διαβούλευση
για τον Κανονισμό Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Πάτμου

 

Aγαπητοί συνδημότες,


Η δημοτική αρχή στο πεδίο των δράσεων της, προέβη στη σύνταξη ειδικού σχεδίου αναφορικά με τον κανονισμό χρήσης κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο μας.
Αναρτάται το παρόν σχέδιο κανονισμού προς δημόσια διαβούλευση και απευθύνεται σε κάθε δημότη , φυσικό και νομικό πρόσωπο, αρχή ή φορέα για τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις, παραλείψεις, συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις.

H δυνατότητα αυτή παρέχεται στον δικτυακό τόπο του Δήμου και συγκεκριμένα στην επιλογή ενημέρωση- διαβουλεύσεις.

Mε τον τρόπο αυτό, η δημοτική αρχή δίνει το βήμα συμμετοχής της κοινής γνώμης στη λήψη αποφάσεων και οι δημότες αποκτούν φωνή στις ενέργειες και τα μέτρα των διοικητικών διαδικασιών. Επιθυμούμε να επιτύχουμε έναν δίαυλο επικοινωνίας με όλους τους δημότες προκειμένου να επιτευχθεί κατά το μέγιστο δυνατό η προστασία και η χρήση των κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο μας. 
Το παρόν σχέδιο θα παραμείνει αναρτημένο προς δημόσια διαβούλευση για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών, από σήμερα Tρίτη 12 Ιανουαρίου 2021 έως και Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021.

.
Ο Δήμαρχος

Eλευθέριος Πέντες

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ Κανονισμού χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πάτμου

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο & Σκοπός
Αντικείμενο της παρούσας Κανονιστικής Πράξης είναι η καθιέρωση ενός πλαισίου γενικών προδιαγραφών και κανόνων, που θα διέπει την παραχώρηση ή μη της χρήσης τμημάτων των πάσης φύσεως κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Πάτμου. Το πλαίσιο αυτό θα δεσμεύει τόσο τη Διοίκηση του Δήμου, όσο και τους χρήστες και εκμεταλλευτές των τμημάτων των πάσης φύσεως κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.
Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι:
• Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους, των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), καθώς και όλων των εμποδιζόμενων προσώπων, που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας, όπως ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά, μητέρες με καροτσάκια και εν γένει η ασφαλής κίνηση και διαβίωση των πολιτών.
• Η πρόληψη κινδύνων, που δημιουργούνται από την ανεξέλεγκτη εναπόθεση αντικειμένων σε οδούς, πεζοδρόμια κλπ.
• Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου.
• Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
• Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων.
• Η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών μέσα από την εγκατάσταση δικτύων Οργανισμών κοινής ωφελείας, κάνοντας χρήση κοινόχρηστου χώρου εδάφους ή υπεδάφους.
• Η αναγκαιότητα να δοθεί ένα στίγμα αισθητικής και πολιτισμού τονώνοντας παράλληλα την τοπική οικονομία.
• Ειδικότερα, το καθοριζόμενο πλαίσιο γενικών κανόνων αποβλέπει στην αξιοποίηση της θετικής συμβολής, που μπορεί να έχει η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στη ζωντάνια, την ασφάλεια και την ελκυστικότητα των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου, εφόσον όμως παράλληλα διασφαλίζονται:
- Ο βασικός προορισμός των κοινόχρηστων χώρων και η ανεμπόδιστη χρήση τους από όλους τους πολίτες.
- Η προστασία των δομικών στοιχείων, της φύτευσης και του εξοπλισμού των κοινόχρηστων χώρων.
- Η αναβάθμιση της αισθητικής των κοινόχρηστων χώρων και πάντως η μη υποβάθμισή τους.
- Η προστασία της κατοικίας και της ποικιλίας όλων των κατά περίπτωση επιτρεπόμενων χρήσεων, κυρίως στα ισόγεια των κτιρίων.

 

Άρθρο 2: Νομικό πλαίσιο – Διάθεση κοινόχρηστων χώρων
2.1 Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (114 Α’/08.06.2006), του άρθρου 73 παρ.1Βν) του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’/07.06.2010) και των άρθρων 84 και 185 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εμβάθυνση της Δημοκρατίας, ενίσχυση της Συμμετοχής, βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ – Πρόγραμμα Κλεισθένης» (ΦΕΚ 133 Α’/19-7-2018).
Ειδικότερα, με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06 ορίζονται τα εξής:
«1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές Κανονιστικές Αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες:… δ) Καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις: … δ2. Για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων.…3. Με τις Κανονιστικές Αποφάσεις της παρ.1 μπορεί να καθορίζονται οι περιπτώσεις, για τις οποίες επιβάλλονται διοικητικά μέτρα και πρόστιμα, ορίζοντας το ύψος του προστίμου και τη διαδικασία επιβολής τους….».
2.2 Η Κανονιστική Πράξη βασίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία. Στις διατάξεις της εμπεριέχονται ρυθμίσεις των κάτωθι νομικών κανόνων:
• Του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εμβάθυνση της Δημοκρατίας, ενίσχυση της Συμμετοχής, βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ – Πρόγραμμα Κλεισθένης» (ΦΕΚ 133 Α’/19-7-2018).
• Του Ν.1080/80 (246 Α’/22.10.1980) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων», άρθρο 3 «Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων».
• Του Ν.1337/83 (33 Α’) «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις».
• Του Ν.1416/84 (18 Α’/21.02.1984) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της δημοτικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την ενίσχυση της Αποκέντρωσης και την ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», άρθρο 54 «Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κλπ.».
• Του Ν.1828/89 (2 Α’/03.01.1989) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις», άρθρο 26 «Τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τα έσοδα των δήμων και κοινοτήτων».
• Του Ν.1900/90 (125 Α’/17.09.1990) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Π.Δ. 323/1989), δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης (Ν.1622/86), εσόδων δήμων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις», άρθρο 6 «Συνέπειες αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων».
• Του Ν.2696/99 (57 Α’/23.03.1999) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», άρθρο 2 «Ορισμοί», άρθρο 34 «Στάση και στάθμευση», άρθρο 47 «Εργασίες και εναπόθεση υλικών στις οδούς» και άρθρο 48 «Κατάληψη τμήματος οδού και πεζόδρομου».
• Του Ν.2946/01 (224 Β’/08.10.2001) «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».
• Του Ν.3028/02 (153 Α’/28.06.2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
• Του Ν.3044/02 (197 Α’/27.08.2002) «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Μ.Σ.Δ.)».

• Του Ν.3377/05 (202 Α’/19.08.2005) «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης».
• Του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
• Του Ν.3731/08 (263 Α’) άρθρο 21, παρ.2 «Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
• ΦΕΚ 2621 Β΄/31-12-09, «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών.»
• Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
• Του Ν.3937/11 (60 Α’/31.03.2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», άρθρο 35 «Κύρωση δικτύου κοινόχρηστων χώρων οικισμών στερούμενων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου».
• Του Ν.4067/2012 (79 Α’/09.04.2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός».
• Του Ν.1577/1985 κατά τα άρθρα που ισχύουν.
• Του Ν.4093/12 (222 Β’) άρθρο 1, υποπαρ. ΣΤ.2. «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/12 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4257/14 (93 Α’) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
• Του Ν.4178/13 (ΦΕΚ 174 Α’/08.08.2013) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», με την παρ. 16 του άρθρου 23, του οποίου ρυθμίζεται η ενιαία αντιμετώπιση μορφολογικών στοιχείων κατασκευών με ευθύνη του Δήμου σε χώρους, που έχουν παραχωρηθεί νομίμως για συγκεκριμένη εμπορική εκμετάλλευση ή χρήση τραπεζοκαθισμάτων.
• Του Ν.4495/17 (ΦΕΚ 167 Α’/3-11-2017) «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».
• Του Ν.4257/14, Β' Κεφάλαιο (93 Α’/14.04.2014), άρθρα 50 και 51 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
• Του Ν.4264/14 (118 Α’/15.05.2014) «Άσκηση Εμπορικών Δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».
• Του Β.Δ.24-9/20.10.1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίου κείμενον Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων», άρθρο 13 «Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων».
• Του Π.Δ.267/98 (195 Α’) «Διαδικασία χαρακτηρισμού και κατεδάφισης νέων αυθαιρέτων κατασκευών, τρόπος εκτίμησης της αξίας και καθορισμός του ύψους των προστίμων αυτών».
• Του Π.Δ.63/05 (98 Α’) άρθρο 90 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
• Των άρθρων 57, 966, 967, 968, 969 και 970 του Αστικού Κώδικα.
• Των άρθρων 292, παρ. 1 και 458 του Ποινικού Κώδικα.
• Των άρθρων 5 παρ. 1, 21, 24 παρ. 1 και 2 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος.
• Της υπ’ αριθμ. 3046/304/30-1/03.02.1989 (59 Δ') απόφασης «Κτιριοδομικός Κανονισμός», άρθρο 24 «Πεζοδρόμια».
• Της υπ’ αριθμ. οικ. 52716/01 (1663 Β’) «Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια οικοδομής».
• Της υπ’ αριθμ. 38110/02 (1255 Β’/25.09.2002) Κ.Υ.Α. «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ανάρτησης πανό σε προσόψεις κτιρίων και διαδικασία τοποθέτησης επιγραφών σε κτίρια και διαδικασία τοποθέτησης επιγραφών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, κατά τις διατάξεις του Ν.2946/01».
• Της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ (Ν.3304/05 - 16 Α’/27.01.2005) «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού», με την οποία ουσιαστικά εισάγεται η έννοια των αναγκαίων προσαρμογών για τη θεμελίωση μη διάκρισης σε βάρος των ΑμεΑ.
• Της υπ’ αριθμ. 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 (2134 Β’) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ήδη ΠΟΛ 1274/27.12.2013 3398 Β’/31.12.2013 ΥΠ.ΕΣ. 37945/17.11.2011) «Συμπλήρωση της 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 απόφασής μας περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο».
• Της υπ’ αριθμ. 52907/31.12.2009 (2621 Β΄) Υπουργικής Απόφασης «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».
• Της υπ’ αριθμ. 6952/11 (420 Β’/16.03.2011) Κ.Υ.Α. «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών, κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».
• Της υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/12 (2718 Β’/08.10.2012) απόφασης Υπ. Υγείας «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις».
• Της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/13 (3106 Β’/09.12.2013) Κ.Υ.Α. «Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου».
• Της υπ’ αριθμ. 268/2002 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
• Της υπ’ αριθμ. 28492/09 (931 Β’) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».
• Αποφ-133384/6587/15(ΦΕΚ-2828/Β/23-12-15 Προδιαγραφές Σύνταξης των Μελετών Διαχείρισης Πάρκων, Αλσών (πάρκα, άλση, κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου).
• Οδηγία ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ. Ε., Γραφείο Μελετών για άτομα με αναπηρίες: "Σχεδιάζοντας για Όλους".
Την υπ’ αριθμ. 94262/5220/28.12.1959 απόφαση (ΦΕΚ 24/22.1.1960), περί κήρυξης της Χώρας Πάτμου ως ιστορικού διατηρητέου μνημειακού συγκροτήματος.
• Την κήρυξη της Πάτμου ως παραδοσιακού οικισμού από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (π.δ 19.10.1978, ΦΕΚ 594/Δ/13.11.1978)
• Την εγγραφή του ιστορικού πυρήνα της Χώρας Πάτμου, της Ιεράς Μονής του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και του σπηλαίου της Αποκαλύψεως στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO το 1999.
• Την ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ29/27315/1449/16-03-2007 ΦΕΚ 135/ΑΑΠ/17-4-2007 «Έγκριση οριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου Χώρας Πάτμου , Νήσου Πάτμου»
• Την ΥΑ ΥΠΠΟ//ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ29/78223/403020-08-2007 ΦΕΚ 407/ΑΑΠ/07-09-2007 «Καθορισμός ορίων Ζωνών Προστασίας Α’ και Β’ εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Χώρας Πάτμου, Νήσου Πάτμου
• Την καθορισμένη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Πάτμου, ΦΕΚ 378/A.AΠ/30-10-2013
• Τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Πάτμου (όπως κάθε φορά ισχύει ).
• Το Γενικό Κανονισμό Διαχείρισης Πάρκων και Παιδικών Χαρών του Δήμου Πάτμου (όπως κάθε φορά ισχύει).

Η Κανονιστική Πράξη αποτελεί ένα Γενικό Πλαίσιο κανόνων για όλους τους κοινόχρηστους χώρους και αντικαθιστά οποιοδήποτε αντίστοιχο προηγούμενο Κανονισμό και τυχόν τροποποιήσεις αυτού για τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Πάτμου. Για ειδικούς λόγους και κατόπιν μελέτης συγκεκριμένης περιοχής μπορεί να εγκρίνεται Ειδική Κανονιστική Πράξη, που αφορά στους κοινόχρηστους χώρους αυτής.


2.3 Διάθεση των κοινόχρηστων χώρων:
Κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 13 του Β.Δ 24-9/20.10.1958 (171 Α’/1958), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.1080/80 «επιτρέπεται η υπέρ του Δήμου, επιβολή τέλους εις βάρος των χρησιμοποιούντων διαρκώς ή προσκαίρως πεζοδρόμια, οδούς, πλατείες και εν γένει κοινόχρηστους χώρους», ενώ στην παρ. 2 της ως άνω διάταξης ορίζεται ότι «τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση, καθορίζονται με Απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου».
Οι κοινόχρηστοι χώροι παραχωρούνται:
2.3.1 Με δημοπρασία που διενεργείται σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81. Για κοινόχρηστους χώρους, που δεν βρίσκονται προ καταστημάτων ή στην προβολή αυτών, η χρήση αυτών επιτρέπεται εφ' όσον δεν αναιρείται η ιδιότητα του κοινοχρήστου, απαιτείται δε πάντοτε για την εκμετάλλευση τους η διενέργεια δημοπρασίας, τηρουμένων των εκάστοτε διατάξεων περί όρων διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων. Επίσης, είναι απαραίτητη η διενέργεια δημοπρασίας σε περίπτωση αδιάθετων κοινόχρηστων χώρων (π.χ. σε πλατεία κοκ.) για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (άρθρο 13 παρ.10 του Β.Δ. 24-9/20.10.1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80).
2.3.2 Χωρίς δημοπρασία στις εξής περιπτώσεις:
1) για χώρους που βρίσκονται μπροστά από τα καταστήματα ή στην προβολή τους (άρθρο 13 παρ. 10 του Β.Δ. 24-9/20.10.1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80).
2) για πλατείες που παραχωρούνται στα καταστήματα (καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια κλπ.), που έχουν πρόσοψη ή προβάλλονται σε αυτήν (άρθρο 13 παρ. 4 του Β.Δ. 24-9/20.10.1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80).
3) για χώρους μπροστά από την υπό ανέγερση οικοδομή για χρήση τους από τους ανοικοδομούντες (άρθρο 13 παρ. 3γ του Β.Δ. 24-9/20.10.1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80).
4) για χώρους περιμετρικά των περιπτέρων.
5) για χώρους που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση τεχνικών εργασιών (άρθρο 13 παρ. 3γ του Β.Δ. 24-9/20.10.1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80).
6) για χρήση εδάφους ή υπεδάφους από Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας, Οργανισμούς, Νομικά Πρόσωπα κοκ. (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΑΤΜ Τραπεζών κλπ.), των οποίων τα δίκτυα εκτείνονται εντός διοικητικών ορίων του Δήμου.

 

Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσεως συνεχόμενου κοινοχρήστου χώρου, κατ' επέκταση αυτού που βρίσκεται στην πρόσοψη ή την προβολή του καταστήματος.

 

Η χρήση των πλατειών διατίθεται στις εκμεταλλευόμενες σε αυτές επιχειρήσεις όπως καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, παρεμφερείς επιχειρήσεις και καταστήματα (επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πρόχειρου και πλήρους γεύματος, επιχειρήσεις αναψυχής καθώς και επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών, όπως αυτές ορίζονται από την Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/08.10.2012) και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με την Απόφαση της Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής.

H τυχόν παρεμβολή μεταξύ των παραπάνω καταστημάτων και της πλατείας δρόμου δεν εμποδίζει την παραχώρηση σε αυτά για εκμετάλλευση χώρου της πλατείας, εφόσον τα καταστήματα αυτά προβάλλονται στην πλατεία, δεδομένου ότι ο Νομοθέτης δεν προβλέπει τέτοιο περιορισμό (ΣτΕ 2875/88).
Ο παραχωρούμενος χώρος ορίζεται είτε βάσει της προβολής στην πλατεία των όψεων των καταστημάτων είτε βάσει εγκεκριμένης μελέτης για την πλατεία.
Εφόσον μετά τη διάθεση του κοινόχρηστου χώρου στα προβαλλόμενα επί της πλατείας καταστήματα παραμένει χώρος αδιάθετος αυτός δύναται να παραχωρηθεί σε καταστήματα που η προβολή τους δεν συμπίπτει με κοινόχρηστο χώρο που μπορεί να παραχωρηθεί.

 

2.4 Τέλος διάθεσης κοινοχρήστου
Το τέλος είναι ετήσιο και ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανά τετραγωνικό μέτρο ανεξαρτήτως του χρόνου πραγματικής χρήσεως.
Ειδικά σε περιπτώσεις κατάληψης πεζοδρομίου ή οδού από αυτούς που εκτελούν οποιασδήποτε φύσεως τεχνικο-οικοδομικές εργασίες, το τέλος ορίζεται εβδομαδιαίο ή και μηνιαίο κατά ζώνες, με Απόφαση του Συμβουλίου και ανά τετραγωνικό μέτρο (άρθρο 13 περίπτ. α’ και β’ παρ.3 του Β.Δ. 24-9/20.10.1958, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν.1828/89 και την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν.3254/04). Η επιβολή του τέλους γίνεται αδιαφόρως της διάρκειας χρήσης του κοινόχρηστου χώρου (ΣτΕ 2666/91 Τμ. Α’). Για κάθε άλλη περίπτωση, το τέλος ορίζεται με Απόφαση του οικείου Συμβουλίου (άρθρο 13 περίπτ. Γ, παρ. 3 του Β.Δ. 24-9/20.10.1958).
Άρθρο 3: Έκταση εφαρμογής – Ορισμοί – Αρμοδιότητες
3.1 Έκταση Εφαρμογής


Η παρούσα Κανονιστική Πράξη αφορά:
3.1.1 Στην χρήση κοινόχρηστων χώρων σε όλη την έκταση του Δήμου Πάτμου πλην των Χερσαίων Λιμενικών Ζωνών.
3.1.2 Στην προσωρινή ή μακροχρόνια κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα, με κάθε άλλο σχετικό λειτουργικό ή διακοσμητικό στοιχείο, εμπορεύματα, περίπτερα, οικοδομικά υλικά, φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειμένων, δημιουργία προσωρινών εργοταξίων, διενέργεια εκδηλώσεων, πώληση προϊόντων παραγωγών και άλλες χρήσεις, που ενδεχομένως θα απαιτηθεί να παραχωρηθούν στο μέλλον.
3.1.3 Στην παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου εδάφους ή υπεδάφους για εγκατάσταση δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας.
Επίσης, περιλαμβάνει:
3.1.4 Τις τεχνικές και λειτουργικές προϋποθέσεις, που πρέπει να υφίστανται, προκειμένου:
1) να είναι δυνατή η παραχώρηση τμημάτων κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων,
2) η θέση και έκταση των παραχωρούμενων τμημάτων κοινόχρηστου χώρου να μην ακυρώνει ή περιορίζει τη λειτουργία και τη μορφή του
3.1.5 τον εξοπλισμό που είναι δυνατόν να τοποθετηθεί εντός της παραχωρούμενης έκτασης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
3.1.6 Τις διαδικασίες αδειοδότησης και ελέγχου των παραχωρούμενων χώρων τόσο ως προς την θέση – έκταση, όσο και ως προς τον εξοπλισμό.
3.1.7 Τις προϋποθέσεις κίνησης επιτρεπόμενων οχημάτων εντός των Πεζόδρομων - Πλατειών.

3.2 Ορισμοί


ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡHΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ είναι ατομική Διοικητική Πράξη, η οποία υπόκειται σε ανάκληση κατά τις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.1080/80, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Ειδικότερα, η χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε εμπορικά καταστήματα και ιδίως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προϋποθέτει την νόμιμη λειτουργία αυτών.
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ορίζεται η Διοικητική Πράξη Κύρωσης με την οποία αίρεται η ισχύς μιας άλλης Διοικητικής Πράξης, είτε αναδρομικά, είτε για το μέλλον. Αποσκοπεί όχι στην ποινική τιμωρία αδικήματος, αλλά στην συμμόρφωση του υπόχρεου προς τις ρυθμίσεις του Νόμου και του παρόντος Κανονισμού.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ , σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία (ορίζεται το 1.50μ, διάσταση που απαιτείται κατ' ελάχιστον για την άνετη διασταύρωση πεζού με χρήστη ή οδηγό αμαξιδίου οιασδήποτε μορφής (αναπηρικό, παιδικό, αγοράς κλπ) ή με μεταφορέα πακέτων. Σε πεζόδρομους το ελάχιστο πλάτος ελεύθερης όδευσης πεζών ορίζεται σε 3.00μ τουλάχιστον, ώστε εκτός από την ανεμπόδιστη κυκλοφορία των χρηστών του πεζοδρόμου να είναι δυνατή και η διέλευση των ειδικών οχημάτων και των οχημάτων τροφοδοσίας. (ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ άρθρο 2.2.2).


ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ορίζονται οι πάσης φύσεως μόνιμες ή προσωρινές εγκαταστάσεις του κοινόχρηστου χώρου, που αποβλέπουν στην ασφάλεια, πληροφόρηση, εξυπηρέτηση και υγιεινή όλων των χρηστών του. (όπου στη παρούσα Κανονιστική Απόφαση αναφέρεται Αστικός Εξοπλισμός περιλαμβάνει και τα οριζόμενα ως Μόνιμα Εμπόδια και τα οριζόμενα ως Σήμανση και τα οριζόμενα ως Οδικός Εξοπλισμός).


ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ νοούνται τα άτομα που έχουν λειτουργικές βλάβες, ανικανότητες, αδυναμίες, αναπηρίες ή συνδυασμό των παραπάνω.
ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΧΡΗΣΗ ορίζεται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δήμου. Αυθαίρετη θεωρείται επίσης η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή έκταση του παραχωρούμενου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ορίζεται το απαραίτητο ελάχιστο πλάτος της επιφάνειας του κοινόχρηστου χώρου, που χρησιμοποιείται για την συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών.
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΨΟΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ορίζεται το ελάχιστο πραγματικό ύψος στην ελεύθερη ζώνη όδευσης για την απρόσκοπτη κίνηση των πεζών και ορίζεται ίσο με 2.20μ.
ΕΜΠΟΔΙΖΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ, νοούνται τα άτομα με αναπηρία, καθώς επίσης και τα προεφηβικά άτομα, οι έγκυοι, οι υπερήλικες και όσοι χρησιμοποιούν ή οδηγούν αμαξίδιο.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ορίζεται κάθε μορφή τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, σκιάστρων, προθηκών, πάγκων, εμπορευμάτων που εξυπηρετούν την πελατεία και λειτουργία των καταστημάτων, εγκαταστάσεις πρατηρίων βενζίνης, μηχανημάτων έκδοσης εισιτηρίων κτλ.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ορίζεται ο αυτοτελής χώρος όπου λειτουργεί κάθε φύσεως εμπορική ή παροχής υπηρεσιών επιχείρηση κατά κύριο λόγο στον ισόγειο χώρο.
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ορίζεται ο αυτοτελής χώρος όπου κατοικούν άτομα. Ν.Ο.Κ. ορίζεται ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79Α ’/09-04-2012)


ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ: Η έννοια των κοινόχρηστων πραγμάτων, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα είναι τόσο ευρεία, ώστε να καταλαμβάνει μεγάλο μέρος του φυσικού, αλλά και του οικιστικού περιβάλλοντος. Το άρθρο 967 του Αστικού Κώδικα ορίζει ότι «πράγματα κοινής χρήσεως είναι ιδίως τα νερά με ελεύθερη και αέναη ροή, οι δρόμοι, οι πλατείες, οι αιγιαλοί, τα λιμάνια και οι όρμοι, οι όχθες πλεύσιμων ποταμών, οι μεγάλες λίμνες και οι όχθες τους». Χαρακτηριστικό στοιχείο των κοινόχρηστων χώρων είναι ότι δικαίωμα χρήσης επ' αυτών έχει ευρύτερος αριθμός προσώπων και ότι στοιχείο της είναι η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.


Ως κοινόχρηστοι χώροι θεωρούνται, κατά την έννοια του άρθρου 967 του Α.Κ., όχι μόνον οι εθνικοί δρόμοι, αλλά οι επαρχιακοί, καθώς και οι δημοτικοί δρόμοι, τα πεζοδρόμια και τα κράσπεδα. Κοινής χρήσης είναι επίσης και οι πεζόδρομοι (2 παρ. 1 ΚΟΚ). Οι πλατείες, όπως και οι δημοτικοί δρόμοι - πεζόδρομοι, είναι επίσης κοινής χρήσεως και αποτελούν προεκτάσεις ή συνέχειες των δρόμων, ανήκουν δε, όπως οι δημοτικοί δρόμοι στην κυριότητα του οικείου ΟΤΑ. Προς την πλατεία εξομοιώνεται κατά το άρθρο 2 εδ. α΄ του Ν.Δ. 17.7.1923 «περί σχεδίου πόλεων» και ο χώρος που διαμορφώνεται σε άλσος ή κήπο κλπ.
Ως κοινόχρηστος χώρος, για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων νοείται και το δάπεδο χώρων μεταξύ της θέσης των προσόψεων των ισογείων των οικοδομών και των εγκεκριμένων οικοδομικών γραμμών (στοές και το υπέδαφος αυτών, καθώς και αποτμήσεις γωνιών οικοδομικών τετραγώνων), που αποτελούν οι χώροι αυτοί προεκτάσεις πεζοδρομίων και έχουν αφεθεί στην κοινή χρήση (άρθρο 13 παρ.1 του Β.Δ. 24-9/20.10.1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80).
Από τις διατάξεις των άρθρων 967 και 968 του Αστικού Κώδικα προκύπτει ότι το Δημόσιο, οι Δήμοι και οι Κοινότητες, που έχουν κυριότητα στα κοινόχρηστα πράγματα, όπως δρόμοι, πλατείες κλπ. έχουν και νομή και κατοχή σε αυτά. Οι ιδιώτες έχουν μόνον δικαίωμα χρήσης στα κοινόχρηστα πράγματα, που απορρέει από το δικαίωμά της προσωπικότητάς τους, το οποίο εξασφαλίζεται με την προστασία του άρθρου 57 του Αστικού Κώδικα.
Κοινόχρηστα, λοιπόν, είναι τα πράγματα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή τη βούληση του ιδιοκτήτη τους προορίζονται για κοινή χρήση και η κυριότητα των οποίων ανήκει στο Δήμο Πάτμου.
Τα κοινόχρηστα αποτελούν πράγματα εκτός συναλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα, ενώ «σε κοινόχρηστα πράγματα μπορούν να αποκτηθούν με παραχώρηση της αρχής, κατά τους όρους του νόμου, ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώματα, εφόσον με τα δικαιώματα αυτά εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση».
ΜΟΝΙΜΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ορίζονται οι πάσης φύσεως σταθερές κατασκευές και εγκαταστάσεις του κοινόχρηστου χώρου και είναι δυνατόν να ελεγχθούν κατά το στάδιο του σχεδιασμού (πχ γραμματοκιβώτια, δοχεία απορριμμάτων, τηλεφωνικοί θάλαμοι, καθιστικά, δένδρα, παγκάκια, πινακίδες σήμανσης, φωτιστικά κλπ).
ΟΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ορίζεται οτιδήποτε εξυπηρετεί τις ανάγκες των οδών π.χ. φανοστάτες, πινακίδες σήμανσης, σηματοδότες κτλ.
ΟΧΗΜΑ ορίζεται το μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων ή για τη ρυμούλκηση στις οδούς οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων.
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ορίζεται το υπερυψωμένο ή με άλλο τρόπο διαχωριζόμενο τμήμα της οδού που προορίζεται για πεζούς. Ως πλάτος πεζοδρομίου ορίζεται η απόσταση από την ρυμοτομική γραμμή μέχρι την ακμή του κρασπέδου.
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ορίζεται ο διαμορφωμένος υπαίθριος κοινόχρηστος ελεύθερος χώρος, που εξυπηρετεί αποκλειστικά την συνεχή, ασφαλή και χωρίς εμπόδιο κυκλοφορία των πεζών και εμποδιζομένων ατόμων και επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο από τα οχήματα τροφοδοσίας και τα ειδικά οχήματα (πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, υπηρεσιακά και οχήματα καθαριότητας του Δήμου, αστυνομικά, οχήματα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών, οχημάτων που εκτελούν μετακομίσεις οικοσκευών, οχημάτων ατόμων με ειδικές ανάγκες κλπ) σύμφωνα πάντα με τις καθορισμένες προϋποθέσεις (ορισμένες ώρες, καθορισμένο ανώτατο όριο ταχύτητας, ορισμένο μικτό βάρος οχήματος κλπ).
ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ορίζεται η απόσταση μεταξύ των δύο ρυμοτομικών γραμμών.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ορίζονται τα πάσης μορφής στοιχεία που καταλαμβάνουν για περιορισμένη χρονική διάρκεια το κοινόχρηστο χώρο ή τμήμα αυτού.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ορίζεται το διάγραμμα που συντάσσεται από την Επιτροπή Οριοθέτησης Παραχωρούμενων Κοινοχρήστων Χώρων (Ε.Ο.Π.Κ.Χ.) μετά από την υποβολή της αίτησης για Χορήγηση Άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου και αποτυπώνει αναλυτικά τη γεωμετρία του παραχωρούμενου χώρου.
ΣΗΜΑΝΣΗ εννοούμε κάθε μέσον που προσφέρει ενδείξεις, που αφορούν στην ασφάλεια και στην πληροφόρηση όλων των ατόμων που κινούνται στο κοινόχρηστο χώρο.
ΣΚΑΦΕΣ (ΡΑΜΠΕΣ) είναι ειδικές κατασκευές κεκλιμένων επιπέδων στα σημεία που επιβάλλεται η σύνδεση της στάθμης του πεζοδρομίου με την στάθμη του οδοστρώματος, (π.χ. σε διαβάσεις πεζών, νησίδες, εσοχές κ.λπ.) προκειμένου να εξυπηρετούνται και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ορίζεται η ακινησία του οχήματος για οποιοδήποτε λόγο, πλην α) της ανάγκης να αποφύγει την σύγκρουση με άλλο όχημα που χρησιμοποιεί την οδό ή την σύγκρουση με εμπόδιο β) της συμμόρφωσής του με τους κανονισμούς κυκλοφορίας, εφόσον η χρονική περίοδος ακινητοποίησης του οχήματος δεν υπερβαίνει τον απαιτούμενο χρόνο γ) της επιβίβασης ή αποβίβασης επιβατών και της φορτοεκφόρτωσης πραγμάτων.
ΣΤΑΣΗ ορίζεται η ακινησία του οχήματος επί χρόνο απαιτούμενο για την επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών ή φορτοεκφόρτωση πραγμάτων
ΤΕΛΟΣ ορίζεται η χρηματική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι ειδικού ανταλλάγματος (αντιπαροχής), το οποίο συνίσταται στη χρησιμοποίηση ορισμένου Δ ημοτικού έργου ή υπηρεσίας. Πρόκειται για τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα, με την έννοια ότι είναι ανάλογο του οφέλους, που αποκομίζει ο φορολογούμενος από τη χρήση του παραχωρούμενου χώρου (ΣτΕ 140/89, ΔιΔικ 1990 σελ. 1228) και ανήκει στην κατηγορία των Γενικών ή Ανειδίκευτων Εσόδων.

3.3 Αρμοδιότητες Εκτός του Δήμου Πάτμου.
Καμία άλλη Αρχή ή Νομικό Πρόσωπο ή Ίδρυμα δεν έχει αρμοδιότητα να εκδίδει άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων, που ανήκουν στον Δήμο Πάτμου ή έχουν παραχωρηθεί σ’ αυτόν για εκμετάλλευση. Ειδικά για τους κοινόχρηστους χώρους εντός των Χερσαίων Λιμενικών Ζωνών, αρμόδιος Φορέας Διαχείρισής τους είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.
Για την εφαρμογή του παρόντος ανατίθενται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
3.3.1 Το Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών χορηγεί τις άδειες της παρούσας Κανονιστικής Πράξης, όπως περιγράφονται ειδικότερα στα άρθρα που αφορούν στην αδειοδότηση.
3.3.2 Η Επιτροπή Οριοθέτησης Παραχωρούμενων Κοινοχρήστων Χώρων (Ε.Ο.Π.Κ.Χ.) που αποτελείται από υπαλλήλους του Δήμου, κατόπιν ορισμού αυτών με Απόφαση του Δημάρχου ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν αντιδημάρχου (σύμφωνα με τα ορισθέντα στην παρ.4, άρθρο 81, Ν.4172/13) καθορίζει, οριοθετεί και εισηγείται τον δυνητικά παραχωρούμενο Κ.Χ. βάσει των προδιαγραφών του παρόντος Κανονισμού, συντάσσει την Πρόταση Παραχώρησης Κ.Χ., απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση Άδειας Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου και θα εφαρμόζει, εφόσον εγκριθεί, επί τόπου με σταυρονήματα όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο τις κορυφές του χώρου παραχώρησης
3.3.3 Η Οικονομική Υπηρεσία (υπηρεσία εσόδων) του Δήμου Πάτμου ελέγχει την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού. Εφόσον απαιτείται, προβαίνει σε ελέγχους μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλες υπηρεσίες ως προς τη διαπίστωση της τήρησης της ορθής και νόμιμης κατασκευής του εν γένει εξοπλισμού και των συναφών λειτουργικών-διακοσμητικών στοιχείων επί του παραχωρουμένου κοινόχρηστου χώρου.
3.3.4 Το κατά τόπον αρμόδιο τμήμα της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ), χορηγεί «σύμφωνη γνώμη» εντός δέκα πέντε (15) ημερών από της παραλαβής ερωτήματος της, στο πλαίσιο εσωτερικής υπηρεσιακής διαδικασίας για την χορήγηση της Άδειας Κατάληψης του Κοινόχρηστου Χώρου και του Οδοστρώματος. Εάν παρέλθει άπρακτη η εν λόγω προθεσμία η άδεια χορηγείται χωρίς την γνωμάτευση της ΕΛΑΣ.
3.3.5 Η Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία χορηγεί κάθε είδους εγκρίσεις για τα λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία, που τοποθετούνται στον κοινόχρηστο χώρο, και σε συνεργασία με την Υπηρεσία Καθαριότητας συντάσσει, εγκρίνει, θεωρεί και εισηγείται την παραλαβή μελετών για τη διαμόρφωση διευρυμένων κοινόχρηστων χώρων (πλατείες κλπ.), που διατίθενται προς χρήση.

 

Άρθρο 4: Γενικές Διατάξεις
1) Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών είναι η μη ύπαρξη εις βάρος του ενδιαφερομένου βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών (Δημοτική Ενημερότητα).
2) Για τα φυσικά πρόσωπα λαμβάνονται υπόψη τα ατομικά χρέη, καθώς και τα χρέη συν υποχρέωσης και συνυπευθυνότητας, για τα οποία το φυσικό πρόσωπο έχει προσωπική ευθύνη για την καταβολή τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ενώ για τα Νομικά Πρόσωπα και τις Ενώσεις Προσώπων, λαμβάνονται υπόψη αφενός οι οφειλές τους, αφετέρου οι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος άλλων Προσώπων, αλλά παράλληλα φέρουν τα ίδια την ευθύνη για την καταβολή τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κατά τα διαλαμβανόμενα στον Εμπορικό Νόμο και στον Αστικό Κώδικα (άρθρο 4 υπ’αριθμ.1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999, 2134 Β’, Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών – ήδη άρθρο 4 ΠΟΛ 1274/27.12.2013 (3398 Β’/31.12.2013) ΥΠ.ΕΣ. 37945/17.11.2011).
3) Η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για χρήση είναι δυνατή, εφόσον για τον συγκεκριμένο χώρο:
α. δεν υπάρχει σχετικός περιορισμός από Ειδικές Πολεοδομικές, Αρχαιολογικές ή άλλες Ρυθμίσεις.
β. δεν έχει εκδοθεί Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή του ΥΠ.ΠΟ.Τ. ή άλλου αρμόδιου Υπουργείου, με την οποία για ειδικούς λόγους δεν επιτρέπεται η παραχώρηση.
γ. είναι συμβατή με την προστασία των Μνημείων και του αξιόλογου κτιριακού αποθέματος δεν εμποδίζει την ανάδειξη και προβολή τους.
δ. είναι συμβατή με την προστασία του περιβάλλοντος και των χώρων πρασίνου.
4) Στα καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος χορηγείται άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, μόνο εφόσον αυτός συμπεριλαμβάνεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους ή την πρόσθετη πράξη προσδιορισμού εξυπηρετούμενων ατόμων.
5) Πριν από την τοποθέτηση στον κοινόχρηστο χώρο κάθε λειτουργικού ή διακοσμητικού στοιχείου εξοπλισμού, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες των χώρων, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να ζητούν, υποβάλλοντας αίτηση, μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών, την απαιτούμενη χορηγηθείσα υπό του Δήμου άδεια, ανεξαρτήτως απαίτησης ή όχι έκδοσης οικοδομικής άδειας.
6) Στις περιπτώσεις, που η άδεια αφορά σε πλατείες, ή σε χώρους, όπου τα τραπεζοκαθίσματα καταλαμβάνουν αξιόλογη έκταση ή και σε ευαίσθητα από άποψη αισθητικής εικόνας σημεία του Δήμου, τόσο ο χώρος των τραπεζοκαθισμάτων, όσο και η μορφή και η έκταση των λειτουργικών και διακοσμητικών στοιχείων θα προκύπτει μετά από συνολική μελέτη της ευρύτερης περιοχής, που συντάσσεται είτε εγκρίνεται και θεωρείται από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών κατόπιν έγκρισης των σχετικών Αρμόδιων Οργάνων. Η τελική εγκεκριμένη Μελέτη ενέχει θέση Ειδικής Κανονιστικής Απόφασης.
7) Οι διάδρομοι, που βρίσκονται εντός του χώρου των τραπεζοκαθισμάτων και εμπρός της εισόδου των καταστημάτων, που εξυπηρετούν τη λειτουργία του καταστήματος, προσμετρώνται κανονικά ως κατάληψη.
8) Σε περίπτωση γωνιακού καταστήματος, τα στοιχεία που αφορούν στην κατάληψη θα παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε δρόμο.
9) Η καθαριότητα του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου είναι ευθύνη του υπεύθυνου του καταστήματος, όπως αυτός ορίζεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
10) Οι καταστηματάρχες ευθύνονται για την αυθαίρετη κατάληψη χώρου από πελάτες, πέραν του παραχωρημένου.
11) Η παραχώρηση και χρήση τμήματος Κ.Χ. για τραπεζοκαθίσματα καθώς και για εκθέματα - εμπορεύματα, δεν πρέπει να βλάπτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία διαμόρφωσης του Κ.Χ. (δάπεδο, φύτευση, εμπόδια στάθμευσης, φωτισμός, αστικός εξοπλισμός, κλπ) και δεν αποτελεί λόγο για την αλλαγή της διαμόρφωσής του. Σε περίπτωση δε, φθοράς ή καταστροφής του υποχρεούται ο υπαίτιος να αποκαταστήσει πλήρως τη βλάβη, είτε άμεσα υπό την επίβλεψη υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ή της Δ/νσης Πρασίνου του Δήμου Πάτμου, είτε αποζημιώνοντας τον Δήμο καταβάλλοντας το ποσό που θα απαιτηθεί για αποκατάσταση του χώρου.
12) Απαγορεύεται ρητώς η οποιαδήποτε φύτευση είτε επί του παραχωρουμένου κοινόχρηστου χώρου είτε όμορου σ' αυτόν χώρου πρασίνου χωρίς την έγκριση της Δ/νσης Πρασίνου του Δήμου Πάτμου.
13) Η σκίαση των χώρων, εφόσον δεν καλύπτεται από υφιστάμενα δέντρα, θα γίνεται μόνο με ομπρέλες, που θα καλύπτουν επιφάνεια το πολύ ίση με αυτή του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου χωρίς διαφημιστικά μηνύματα. Κινητά ή σταθερά συστήματα σκίασης στηριζόμενα σε προσόψεις κτιρίων κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ισχύουσας Πολεοδομικής Νομοθεσίας (άρθρο 16 4067/12) και κατόπιν εξασφάλισης της απαραίτητης άδειας από την ΥΔΟΜ (Υπηρεσία Δόμησης). Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση συστημάτων σκίασης που φέρουν επιγραφές ή διαφημίσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις δεν θα πρέπει να βλάπτεται το υφιστάμενο πράσινο.
14) Το ελάχιστο πλάτος του παραχωρούμενου τμήματος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ενός μέτρου και είκοσι εκατοστών (1,20μ.) ενώ για τοποθέτηση εμπορευμάτων παραχωρείται σταθερό πλάτος πενήντα εκατοστών (0,50μ.) για την περιοχή της Χώρας και πλάτος (1,00 μ.) για τις λοιπές περιοχές.
15) Το ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων είναι τα 3,00μ. και εφόσον εξασφαλίζεται αφενός ελάχιστο πλάτος παραχωρούμενου τμήματος Κ.Χ. τα 1,20μ. (εξοπλισμός σε πλήρη ανάπτυξη) επί της πρόσοψης του καταστήματος, αφετέρου ελάχιστη όδευση πεζών 1,50μ. αφαιρούμενης της φύτευσης (δενδροστοιχία, παρτέρι κλπ.) και τυχόν άλλων σταθερών στοιχείων αστικού εξοπλισμού και με την προϋπόθεση ότι ο παραχωρούμενος χώρος δεν υπερβαίνει το 40% του συνολικού πλάτους του πεζοδρομίου.
16) Το ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου για τοποθέτηση εμπορευμάτων είναι τα 2,20μ. με σταθερό πλάτος παραχωρούμενου τμήματος Κ.Χ. τα 0,50μ. για την περιοχή της Χώρας και το 1,00 μ για τις λοιπές περιοχές επί της πρόσοψης και μόνο του καταστήματος και σε ύψος έως 1,50μ, εφόσον εξασφαλίζεται ελάχιστη όδευση πεζών 1,50μ. αφαιρούμενης της φύτευσης (δενδροστοιχία, παρτέρι κλπ.) και τυχόν άλλων σταθερών στοιχείων αστικού εξοπλισμού. Τα εμπορεύματα θα τοποθετούνται αποκλειστικά και μόνο κατά τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων.
17) Η όδευση τυφλών πρέπει να παραμένει ελεύθερη, καθώς και τουλάχιστον 0,50μ. εκατέρωθεν αυτής.
18) Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η παραχώρηση τμήματος κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν ραμπών και σε απόσταση μικρότερη των 2,00 μέτρων από αυτές.
19) Σε πεζοδρόμους με δυνατότητα πρόσβασης οχημάτων έκτακτης ανάγκης και τροφοδοσίας πρέπει να εξασφαλίζεται υποχρεωτικά ελάχιστο πλάτος κίνησης οχημάτων 3,00 μέτρων ενώ το συνολικό πλάτος του παραχωρούμενου χώρου δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% του συνολικού πλάτους του πεζοδρόμου.
20) Πέραν των λοιπών περιορισμών, το συνολικό μήκος παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα (μετρούμενο επί των προσόψεων των κτιρίων), επιτρέπεται να φτάνει το 100% του συνολικού μήκους των προσόψεων των κτιρίων εκατέρωθεν του δρόμου.
21) Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η παραχώρηση τμήματος κοινόχρηστου χώρου σε χώρους παιδικών χαρών, σύμφωνα με τα ισχύοντα Ρυμοτομικά Σχέδια Πόλης ή την διαμορφωμένη υφιστάμενη κατάσταση σήμερα.
22) Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η παραχώρηση τμήματος κοινόχρηστου χώρου σε φυτεμένα παρτέρια πρασίνου.
23) Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η παραχώρηση τμήματος κοινόχρηστου χώρου στις νησίδες των οδών.
24) Απαγορεύεται η ανάρτηση εμπορευμάτων και κάθε είδους άλλης κατασκευής επί των προσόψεων των κτιρίων.
25) Η τοποθέτηση λοιπών στοιχείων εξοπλισμού (όπως κλιματιστικά, στοιχεία εξαερισμού, καπναγωγοί κτλ) στις προσόψεις των κτιρίων επιτρέπεται μόνο μετά από τις απαραίτητες εγκρίσεις (Εφορεία Αρχαιοτήτων, Σ.Α). και την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την ΥΔΟΜ.
26) Απαγορεύεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση αυτόματων πωλητών τροφίμων, ποτών, τσιγάρων κ.λ.π.
27) Σε Κοινόχρηστους Χώρους που δεν έχουν παραχωρηθεί, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέμβαση, ανεξαρτήτως απαίτησης ή όχι έκδοσης οικοδομικής άδειας.
28) Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση κάθε είδους οπτικοακουστικού μέσου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
29) Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση οποιουδήποτε λειτουργικού, διακοσμητικού στοιχείου σε υφιστάμενα δένδρα.
30) Οι μισθωτές παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων οφείλουν και είναι υπόχρεοι να διευκολύνουν τις Υπηρεσίες του Δήμου Πάτμου σε περίπτωση τυχόν εργασιών επί του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου.
31) Δεν επιτρέπεται στους παραχωρούμενους κοινόχρηστους χώρους η επέκταση των εργασιών των καταστημάτων και των επιτηδευματιών κάθε μορφής, όπως συνεργεία αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, συναρμολογήσεις επίπλων, εξοπλισμού βαρέως τύπου κ.α.
32) Δεν παραχωρείται Κ.Χ. στις εξής κατηγορίες καταστημάτων:
α. Εμπορίας-ενοικιάσεως αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων
β. Επιχειρήσεις λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων, πλην οπωροπωλείων.
33) Δεν παραχωρείται Κ.Χ. για τοποθέτηση ψυγείων, ψυχόμενων πάγκων κλπ.
34) Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν της εισόδου κατοικίας ή πολυκατοικίας.
35) Τα επιτρεπόμενα λειτουργικά, διακοσμητικά στοιχεία θα πρέπει να τοποθετούνται εντός του παραχωρούμενου χώρου και θα προσμετρώνται και αυτά κανονικά, ως κατάληψη.
36) Εφόσον στο χώρο υπάρχει τοποθετημένο γλυπτό μνημείο ή άλλο έργο τέχνης, η παραχωρούμενη επιφάνεια πρέπει να οριοθετείται σε ικανή απόσταση από αυτό, ανάλογα με το είδος του γλυπτού και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων.
37) Η παραχώρηση και χρήση τμήματος κοινοχρήστου χώρου δεν πρέπει να δυσχεραίνει την πρόσβαση σε Μνημεία και Δημόσια Κτίρια.
38) Τα τέλη χρήσης των κοινόχρηστων χώρων καθορίζονται μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάτμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. ζ του άρθρου 72 του Ν.3852/10 (87 Α’/07.06.2010) και με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
39) Σε περίπτωση αντικατάστασης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. σε άλλο πρόσωπο είναι δυνατή και η αντικατάσταση της άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας για την έκδοση νέας άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου. Για την αντικατάσταση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, υποβάλλονται αίτηση, η νέα άδεια λειτουργίας του καταστήματος με τα στοιχεία του νέου επιχειρηματία, δημοτική ενημερότητα και το προβλεπόμενο τέλος κατάληψης του χώρου. Η σχετική αίτηση πρέπει να γίνεται εντός 10 ημερών από την έκδοση της νέας άδειας λειτουργίας. Η αντικατάσταση γίνεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Αν η προαναφερόμενη προθεσμία παρέλθει άπρακτη, λογίζεται ότι η άδεια έχει αντικατασταθεί. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από τον Δήμο (άρθρο 6 ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 3106 Β’/09.12.2013).
40) Σε υφιστάμενα καθιστικά (παγκάκια) δεν παραχωρείται Κ.Χ εφόσον δεν εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 2,00 μέτρων περιμετρικά αυτού και 3,00 μέτρων έμπροσθεν του καθιστικού.
41) Οι μισθωτές των χώρων θα πρέπει να διευκολύνουν τις απαραίτητες εργασίες που εκτελούνται από το αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας
42) Για τη χορήγηση της άδειας χρήσης, η Αστυνομική Αρχή γνωματεύει, αν υφίστανται λόγοι ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων, που επιβάλλουν τη μη χορήγηση της αιτουμένης αδείας. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία δεκαπέντε ημερών, που τίθεται όταν πρόκειται για Αστυνομική Αρχή, η άδεια χορηγείται και χωρίς τη γνωμάτευσή της (άρθρο 13 παρ. 6 του Β.Δ. 24-9/20.10.1958, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν.3254/04). Χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται υποχρεωτικά από τον Δήμο εντός δεκαημέρου από την έγγραφη αιτιολογημένη ειδοποίηση του από την Αστυνομική Αρχή, ότι συντρέχουν λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή οχημάτων.
43) Η Επιτροπή Οριοθέτησης Παραχωρούμενων Κοινοχρήστων Χώρων σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία θα οριοθετεί επί εδάφους με κατάλληλη διαγράμμιση τον παραχωρούμενο χώρο, όπου κρίνεται απαραίτητο, ώστε να είναι πιο εύκολος ο έλεγχος τήρησης της παραχώρησης από τον Δήμο.

 

Άρθρο 5: Τεχνικές και λειτουργικές προϋποθέσεις παραχώρησης - χρήσης τμήματος κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και συναφών λειτουργικών – διακοσμητικών στοιχείων
Κοινόχρηστος χώρος του Δήμου Πάτμου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων παραχωρείται σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην πρόσοψη τους ή στην προβολή αυτών σε περίπτωση πλατείας για την οποία δεν υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη ή σε αδιάθετο χώρο πλατείας σε περίπτωση που η προβολή του καταστήματος δεν συμπίπτει με κοινόχρηστο χώρο που μπορεί να παραχωρηθεί. Προκειμένου να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος του Δήμου Πάτμου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων πρέπει κατ’ ελάχιστον να εξασφαλίζονται για κάθε κατηγορία κοινόχρηστου χώρου τα ακόλουθα:
5.1 Πεζοδρόμια:
5.1.1 Η παραχωρούμενη για τραπεζοκαθίσματα και συναφή στοιχεία επιφάνεια, πρέπει να αφήνει ελεύθερο πλάτος του πεζοδρομίου, ίσο ή μεγαλύτερο του ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50μ.) για όδευση των πεζών, αφαιρούμενης της φύτευσης (δενδροστοιχία, παρτέρι κλπ.) και τυχόν άλλων σταθερών στοιχείων αστικού εξοπλισμού. Ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου στο οποίο μπορεί να παραχωρηθεί Κ.Χ. είναι τα 3,00μ.
5.1.2 Το ελάχιστο πλάτος του παραχωρούμενου τμήματος δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ενός μέτρου και είκοσι εκατοστών (1,20μ.)
5.1.3 Ο παραχωρούμενος χώρος οριοθετείται σύμφωνα με τη διαμορφωμένη όψη. Σε περίπτωση που είναι αδύνατο ή προβλέπεται σε εγκεκριμένο συνολικό σχεδιασμό,η παραχώρηση Κ.Χ. μπορεί να γίνει σε απόσταση έως τριάντα (30) εκατοστών από το κράσπεδο και εφόσον αφενός δεν τίθεται θέμα ασφαλείας (κατόπιν έγκρισης της Ελληνικής Αστυνομίας) αφετέρου εξασφαλίζεται ελεύθερο πλάτος του πεζοδρομίου, ίσο ή μεγαλύτερο του ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50μ.) για όδευση των πεζών, αφαιρούμενης της φύτευσης (δενδροστοιχία, παρτέρι κλπ.) και τυχόν άλλων σταθερών στοιχείων εξοπλισμού. Σε καμία περίπτωση το πλάτος του παραχωρούμενου χώρου δεν μπορεί να ξεπεράσει το 40% του πλάτους του πεζοδρομίου.

5.2 Πεζόδρομοι χωρίς δυνατότητα πρόσβασης οχήματος λόγω κλίσης, μορφολογίας, κυμαινόμενου πλάτους κτλ:
5.2.1 Η παραχωρούμενη για τραπεζοκαθίσματα επιφάνεια πρέπει να αφήνει ελεύθερο πλάτος του πεζόδρομου, ίσο ή μεγαλύτερο του ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50μ.) για όδευση των πεζών, πέραν της φύτευσης (δενδροστοιχία, παρτέρι κλπ.) και τυχόν άλλων σταθερών στοιχείων αστικού εξοπλισμού.
5.2.2 Το ελάχιστο πλάτος του παραχωρουμένου τμήματος δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ενός μέτρου και είκοσι εκατοστών (1,20μ.).
5.2.3 Ο παραχωρούμενος χώρος οριοθετείται σε επαφή με την διαμορφωμένη όψη των κτιρίων. Σε περίπτωση που είναι αδύνατο ή προβλέπεται σε εγκεκριμένο συνολικό σχεδιασμό, η παραχώρηση Κ.Χ. μπορεί να γίνει σε απόσταση από την όψη.
5.2.4 Οι διασταυρώσεις με οδούς ή πεζοδρόμους πρέπει να παραμένουν ελεύθερες.

5.3 Πεζόδρομοι στους οποίους επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης και τροφοδοσίας.
5.3.1 Η παραχωρούμενη για τραπεζοκαθίσματα και συναφή στοιχεία επιφάνεια, δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του πλάτους του πεζόδρομου και πρέπει να αφήνει ελεύθερη, καθ’ όλο το μήκος του την ζώνη των τριών τουλάχιστον μέτρων (3,00μ.), η οποία από το σχεδιασμό του πεζόδρομου προορίζεται για την διέλευση πεζών και την εξυπηρέτηση οχημάτων έκτακτης ανάγκης (πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, οχήματα μεταφοράς ατόμων με αναπηρία κλπ.), την τροφοδοσία και την πρόσβαση σε νόμιμους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης παρόδιων κτιρίων κλπ.
5.3.2 Το ελάχιστο πλάτος του παραχωρούμενου τμήματος δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ενός μέτρου και είκοσι εκατοστών (1,20μ.) σε πλήρη ανάπτυξη.
5.3.3 Ο παραχωρούμενος χώρος οριοθετείται σε επαφή με την ρυμοτομική-οικοδομική γραμμή ή την διαμορφωμένη όψη των κτιρίων. Σε περίπτωση που είναι αδύνατο ή προβλέπεται σε εγκεκριμένο συνολικό σχεδιασμό, η παραχώρηση Κ.Χ. μπορεί να γίνει σε απόσταση από την όψη ή Ο.Ρ.Γ.

5.4 Πλατείες
5.4.1 Στις πλατείες επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στις θέσεις και την έκταση που ορίζεται από την εγκεκριμένη μελέτη διαμόρφωσης η οποία έχει εκπονηθεί λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά κριτήρια της εκάστοτε πλατείας (τοπικά, τουριστικά, κυκλοφοριακά, πρασίνου) σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία (Ν. 1080/80, άρθρο 3, παρ. 4, 5). Σε περίπτωση που στη σχετική μελέτη δεν έχει προβλεφθεί η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ή δεν έχει εγκριθεί μελέτη, εφαρμόζεται η παρούσα κανονιστική απόφαση. Αναλυτικά, στα καταστήματα που έχουν πρόσοψη ή προβάλλονται σε αυτές, στην περίπτωση που δεν υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη, παραχωρείται η χρήση ποσοστού 70% του χώρου που αντιστοιχεί στη πρόσοψή του καταστήματος ή στην προβολή του επί της πλατείας, το δε υπόλοιπο 30% παραχωρείται στους ίδιους εκμεταλλευτές εφόσον με Απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο κρίνει ότι δεν παρακωλύεται ουσιωδώς η ελεύθερη κίνηση πεζών. Στην περίπτωση που ο παραχωρούμενος χώρος βρίσκεται στην προβολή του καταστήματος στην πλατεία, το μήκος του είναι αυτό που προκύπτει μεταξύ των κάθετων προβολών των δύο άκρων της πρόσοψης του καταστήματος.
5.4.2 Η παραχωρούμενη για τραπεζοκαθίσματα και συναφή στοιχεία επιφάνεια πρέπει να μην υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της επιφάνειας η οποία είναι διαμορφωμένη για κίνηση και στάση πεζών, περιλαμβανομένων και των πεζοδρομίων σε συνέχεια πλατείας. Η παραχώρηση θα γίνεται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών τόσο περιμετρικά της πλατείας όσο και σε συνέχεια του δικτύου των πεζοδρομίων.
5.4.3 Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους πρασίνου που υπάρχουν σε πλατεία.
5.4.4 Για τα έναντι πεζοδρόμια ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 6.1.
5.4.5 Για πεζόδρομους σε συνέχεια - επαφή με πλατεία, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 6.2 ή 6.3.

5.5 Χώροι Πράσινου-Πάρκα-Άλση
5.5.1 Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση τμήματος κοινόχρηστου χώρου σε χώρους πρασίνου, πάρκων και αλσών όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα. Στην περίπτωση διαμορφωμένου χώρου πρασίνου, πάρκου ή άλσους προβλέπεται κατόπιν συνολικού σχεδιασμού του χώρου σύμφωνα με την κείμενη Πολεοδομική νομοθεσία (Άρθρο 20, ν. 4067.2012) η κατασκευή και λειτουργία δημοτικού αναψυκτηρίου ή η τοποθέτηση κινητής καντίνας, τότε μετά από Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επιτρέπεται η παραχώρηση τμήματος κοινόχρηστου χώρου και σε ποσοστό έως το 15% της συνολικής επιφάνειας η οποία είναι διαμορφωμένη για την κίνηση και στάση πεζών, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων που εξυπηρετούν τη λειτουργία του δημοτικού αναψυκτηρίου ή καντίνας, περιλαμβανομένων και των πεζοδρομίων σε συνέχεια του χώρου πρασίνου, πάρκου και άλσους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο χώρος πρασίνου, πάρκου ή άλσους να είναι μεγαλύτερος του ενός (1) στρέμματος.
5.5.2 Για τα έναντι πεζοδρόμια ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 6.1.
5.5.3 Για πεζόδρομους σε συνέχεια - επαφή με χώρο πρασίνου, πάρκου και άλσους ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 6.2 ή 6.3.

5.6 Γενικά
5.6.1 Εφόσον η παραχωρούμενη επιφάνεια σε κατάστημα Υ.Ε. εμπίπτει σε δύο διαφορετικές κατηγορίες κοινόχρηστου χώρου, για κάθε επιμέρους τμήμα ισχύουν αντίστοιχα τα οριζόμενα για κάθε κατηγορία.
5.6.2 Η παραχωρούμενη επιφάνεια κοινόχρηστου χώρου, περιλαμβάνει το σύνολο των λειτουργικών και μορφολογικών στοιχείων, τα οποία κατά περίπτωση επιτρέπονται, καθώς και τους μεταξύ τους διαδρόμους.
5.6.3 Ανεξάρτητα των προαναφερόμενων, εφόσον o κοινόχρηστος χώρος εμπίπτει σε περιοχή για την οποία ισχύουν ειδικοί όροι και περιορισμοί, υπερισχύουν οι ειδικοί όροι και περιορισμοί, στο βαθμό που αυτοί αφορούν και στον κοινόχρηστο χώρο.
5.6.4 Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση τμήματος κοινόχρηστου χώρου σε όλο το μήκος του πρωτεύοντος, δευτερεύοντος και τριτεύοντος εθνικού δικτύου και στις χαρακτηρισμένες ως επαρχιακές οδούς.
5.6.5 Εντός της Χώρας Πάτμου δεν επιτρέπεται η παραχώρηση τμημάτων κοινόχρηστου χώρου σε δρόμους, πεζοδρόμους και πλατείες πέραν αυτών που ορίζονται από το σχετικό χάρτη. Το αυτό θα ισχύει και για άλλες περιοχές του Δήμου Πάτμου μετά τη σύνταξη αντίστοιχων χαρτών για αυτές.

 

Άρθρο 6: Κίνηση οχημάτων σε πεζόδρομους και πλατείες
6.1 Δεν επιτρέπεται η κίνηση και η στάθμευση κάθε είδους οχημάτων, και μοτοποδηλάτων σε πεζόδρομους και πλατείες.
6.2 Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, η διέλευση των ποδηλάτων η ταχύτητα κίνησης των οποίων δεν θα υπερβαίνει τη ταχύτητα κίνησης των πεζών. Τα ποδήλατα μπορούν να σταθμεύουν μόνο εφόσον υπάρχουν προκαθορισμένοι αντίστοιχοι χώροι στάθμευσης.
6.3 Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, όλο το 24ωρο, στους πεζόδρομους και στις πλατείες η κίνηση οχημάτων παροχής πρώτων βοηθειών, που μεταφέρουν ασθενείς, νεκροφόρων, απορριμματοφόρων και λοιπών υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου, αυτοκινήτων της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και των οχημάτων των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ) για την αντιμετώπιση περιπτώσεων επείγουσας ανάγκης.
6.4 Η κίνηση των επιτρεπόμενων οχημάτων και η περιορισμένη στάθμευσή τους γίνεται βάσει των παρακάτω όρων και περιορισμών:
Η ταχύτητα τους δεν θα υπερβαίνει την ταχύτητα κίνησης των πεζών, οι οποίοι έχουν πάντα προτεραιότητα, εκτός των περιπτώσεων μεταφοράς ασθενών και κίνησης οχημάτων Πυροσβεστικής και Αστυνομίας.
Απαγορεύεται η οπισθοπορία οχημάτων και η επιτόπια στροφή, εκτός αν αυτή γίνεται με την καθοδήγηση πεζού.
Ο χρόνος στάθμευσης για τροφοδοσία θα περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο για την φορτοεκφόρτωση και με τον όρο ότι δε θα παρεμποδίζεται η διέλευση των πεζών.
Η κίνηση των οχημάτων Ι.Χ. ή Δ.Χ. μικτού βάρους έως εφτά (7) τόνους σε όλους τους πεζόδρομους του Δήμου Πάτμου για ανεφοδιασμό των καταστημάτων–κατοικιών, φορτοεκφόρτωση κλπ. θα επιτρέπεται σύμφωνα με ξεχωριστή Ειδική Απόφαση που θα εκδίδεται.
6.5 Επίσης, επιτρέπεται όλο το 24ωρο, η κίνηση επιβατικών αυτοκινήτων μεταφοράς αναπήρων και υπερηλίκων (μη δυνάμενοι μετακίνησης).
6.6 Κάθε κάτοχος οχήματος υποχρεούται σε αποζημίωση του Δήμου βάσει του προϋπολογισμού της Τεχνικής Υπηρεσίας (θεωρημένου από τον Δήμαρχο) για ζημιές, που ενδεχομένως θα προκληθούν από την κυκλοφορία και τη στάθμευσή του οχήματος εντός πεζόδρομων και πλατειών.
6.7 Απαγορεύεται η στάθμευση αυτοκινήτων, δίκυκλων (ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων) επί των πεζόδρομων και πλατειών (πλην των περιπτώσεων που έχει προβλεφθεί κατόπιν μελέτης συγκεκριμένος και οριοθετημένος χώρος στάθμευσης ).
6.8 Άδεια στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου και διέλευσης από πεζοδρόμους (εισόδου - εξόδου). Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου θα χορηγεί άδειες στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου και διέλευσης από πεζοδρόμους για την εξυπηρέτηση της προσπέλασης (εισόδου – εξόδου) οχημάτων σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων εκτός οδού, στα όρια του Δήμου Πάτμου, μετά από σύμφωνη γνώμη της Αστυνομικής Αρχής, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις. «Σε κάθε κτίριο που προβλέπεται χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων η πρόσβαση σ’ αυτόν πρέπει να επιτυγχάνεται με είσοδο – έξοδο πλάτους τουλάχιστον 2,25μ. Το άθροισμα των ανοιγμάτων εισόδων – εξόδων των χώρων στάθμευσης σε κάθε πρόσωπο του οικοπέδου, δε μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ του μήκους του προσώπου, το οποίο πάντως δύναται να φθάνει τα 6,0μ εάν το προκύπτον άθροισμα είναι μικρότερο από τον αριθμό αυτόν. Κατ’ εξαίρεση και ύστερα από έγκριση του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, το ανωτέρω άθροισμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο, όταν τούτο επιβάλλεται για λόγους κτιριοδομικής διαμόρφωσης του κτιρίου ή κυκλοφοριακούς λόγους». Ως ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης οχημάτων νοούνται οι εγκεκριμένοι χώροι στάθμευσης οχημάτων σε ισόγειους, υπαίθριους (ακάλυπτος χώρος οικοδομής) ή στεγασμένους χώρους οικοδομών, όπως προβλέπονται από την άδεια δόμησης της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης.
6.9 Για κάθε οικοδομή επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης μέχρι δύο τμημάτων πεζοδρομίου ανά πρόσωπο για την είσοδο και έξοδο οχημάτων σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, των οποίων το πλάτος δε θα υπερβαίνει τα 3,0μ. Οι προσβάσεις θα τοποθετούνται σε θέσεις όπου δεν υπάρχουν δένδρα επί του πεζοδρομίου. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η παραχώρηση χρήσης επιπλέον τμημάτων του πεζοδρομίου, κατά περίπτωση, εφόσον η ανάγκη τεκμαίρεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη:
Την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και τη διατήρηση επαρκούς ελεύθερου χώρου πεζοδρομίων για την κίνηση των πεζών
Το μέγεθος του οικοπέδου και των κτιρίων
Τον αριθμό των εξυπηρετούμενων κατοικιών (μέχρι μία θέση στάθμευσης ανά κατοικία) και
Τον αριθμό των θέσεων στάθμευσης που δεσμεύονται εντός του οικοπέδου σύμφωνα με την άδεια δόμησης
6.10 Σε περίπτωση ύπαρξης διαμορφωμένου πεζοδρομίου κατά μήκος του παραχωρούμενου χώρου εισόδου – εξόδου, θα χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, μετά από αίτηση, Άδεια Εργασιών Υποβιβασμού της στάθμης του Κρασπέδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο του παρόντα.
6.11 Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να τοποθετήσουν, με δικής τους δαπάνη, κατάλληλη πινακίδα σήμανσης για την υπόδειξη της εισόδου – εξόδου οχημάτων (πινακίδα P-40 του ΚΟΚ), στην οποία θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός της χορηγηθείσας άδειας.
6.12 «Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση σταθερών ή κινητών εμποδίων (αλυσίδες, κολωνάκια κ.λ.π.) επί του οδοστρώματος ή του πεζοδρομίου, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57Α)».
6.13 Σε περίπτωση διαμόρφωσης πεζοδρομίου με αυθαίρετη υποβάθμιση κρασπέδου χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ο Δήμος Πάτμου επιφυλάσσεται να λάβει κάθε νόμιμο μέτρο. Συγκεκριμένα θα παρέχεται τρίμηνη προθεσμία για την υποβολή αίτησης έκδοσης της σχετικής άδειας και σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτο το εν λόγω διάστημα ο Δήμος θα επιβάλλει πρόστιμο 25€/m2 πεζοδρομίου που έχει υποστεί επέμβαση, καθώς θα καταλογίζει και το κόστος επαναφοράς στην προηγούμενη κατάσταση.
6.14 Σε περίπτωση αυθαίρετης ράμπας ή άλλου αντικειμένου στο ρείθρο του οδοστρώματος, θα αποστέλλεται έγγραφη διαταγή για αποξήλωση των αυθαίρετων κατασκευών εντός 30 ημερών. Σε περίπτωση έλευσης άπρακτου του εν λόγω διαστήματος, θα γίνεται αποξήλωση από συνεργεία του Δήμου και θα καταλογίζεται η δαπάνη στον ιδιοκτήτη.
6.15 Απαγορεύεται η χρήση (διέλευση – στάση) όλων των αυτοκινήτων, μηχανοκίνητων δικύκλων σε όλη την έκταση των πεζοδρόμων εκτός από αυτά που εξυπηρετούν ΑμεΑ.
6.16 Επιτρέπεται η χρήση ποδηλάτου με την προϋπόθεση ότι η ταχύτητα δε θα υπερβαίνει την ταχύτητα των 15Km/h.
6.17 Απαγορεύεται η κίνηση οχημάτων στους πεζόδρομους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί ειδική άδεια ή πρόκειται για οχήματα έκτακτης ανάγκης (οχήματα πυροσβεστικής, αστυνομίας, ασθενοφόρα κ.λ.π.) ή υπηρεσιακά αυτοκίνητα του Δήμου για την εκτέλεση εργασιών.
6.18 Η τροφοδοσία των παρόδιων σε πεζοδρόμους καταστημάτων θα γίνεται υπό όρους που θα καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα αποτελούν παράρτημα του παρόντα κανονισμού.
6.19 Σε περίπτωση κατά την οποία εκλείψουν οι προϋποθέσεις, με βάση τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια, ο Δήμος την ανακαλεί και αν έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες στο πεζοδρόμιο (υποβάθμιση κρασπέδου, κεκλιμένο πεζοδρόμιο), αυτό αποκαθίσταται με μέριμνα και δαπάνη του ιδιοκτήτη.

Άρθρο 7: Εξοπλισμός χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων και συναφών λειτουργικών, διακοσμητικών στοιχείων
7.1 Γενικά:
7.1.1 Τα αναφερόμενα στη συνέχεια λειτουργικά και διακοσμητικά στοιχεία εξοπλισμού είναι το σύνολο όσων είναι δυνατόν να εγκριθεί η τοποθέτησή τους και όχι αυτά που υποχρεωτικά τοποθετούνται σε κάθε περίπτωση. Οποιοδήποτε λειτουργικό ή διακοσμητικό στοιχείο στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο πλην των αναφερομένων στη συνέχεια του άρθρου απαγορεύεται.
7.1.2 Η άδεια για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων δεν συνεπάγεται την έγκριση τοποθέτησης και λοιπών λειτουργικών, διακοσμητικών στοιχείων.
7.1.3 Με την υποβαλλόμενη αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ή για έγκριση τοποθέτησης λοιπών λειτουργικών, διακοσμητικών στοιχείων (παρ. 8.1 έως και 8.8 της παρούσας Κανονιστικής Απόφασης) συνυποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη της Επιχείρησης Υγειονομικού Ενδιαφέροντος με την οποία αυτός παρέχει στο Δήμο Πάτμου «ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση, όπως ο Δήμος Πάτμου, δια των αρμοδίων οργάνων του, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου είτε με σταθερές κατασκευές είτε με κινητά αντικείμενα, να τα καθαιρεί και να τα απομακρύνει με συνεργεία ευθύνης του Δήμου». Η προκύπτουσα δαπάνη επιβάλλεται εις βάρος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Ε.Δ.Ε.
7.1.4 Η άδεια τοποθέτησης διακοσμητικών ή λειτουργικών στοιχείων, συναφών με τα τραπεζοκαθίσματα, χορηγείται από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μετά από σχετική έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάτμου .
7.1.5 Σε περιοχές, στις οποίες υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις -μισθωτές κοινόχρηστων χώρων- τα λειτουργικά και διακοσμητικά στοιχεία του παρόντος άρθρου θα αντιμετωπίζονται ενιαία ως προς τα μορφολογικά στοιχεία τους, το μέγεθός τους, τα υλικά κατασκευής και την αρμονική ένταξή τους στο χώρο, κατόπιν σύνταξης συνολικής μελέτης η οποία είτε συντάσσεται είτε εγκρίνεται και θεωρείται από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου εφόσον υπάρχουν χώροι πρασίνου και μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων σχετικών Οργάνων εφόσον απαιτείται.
7.1.6 Σε κάθε περίπτωση, αρμόδια Υπηρεσία για τον έλεγχο όσων περιγράφονται στο παρόν άρθρο είναι η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ), η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πάτμου και η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.
7.1.7 Η Τεχνική Υπηρεσία δύναται με έγγραφο προς την αρμόδια Υπηρεσία να υποδείξουν αυθαιρεσίες.
7.1.8 Εντός των ορίων της Χώρας Πάτμου, αλλά και επί λοιπών αξιόλογων Οικιστικών Συνόλων και μεμονωμένων Μνημείων σε λοιπά σημεία του Δήμου Πάτμου, η τοποθέτηση στοιχείων εξοπλισμού απαιτεί επιπλέον την έγκριση της Εφορείας Αρχαιοτήτων .
7.1.9 Δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών και λοιπών λειτουργικών – διακοσμητικών στοιχείων που φέρουν επιγραφές ή διαφημίσεις. Επισημαίνεται ότι οι όροι και προδιαγραφές για τοποθέτηση επιγραφών και διαφημίσεων ορίζονται στο ν.2946/2001 και τις σχετικές Αποφάσεις 38110/02 και 52138/03.

7.2 Τραπεζοκαθίσματα:
7.2.1 Τα τραπέζια και καθίσματα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από καλής ποιότητας υλικά, κατάλληλα για υπαίθριο χώρο. Η συντήρηση των τραπεζοκαθισμάτων και η αντικατάστασή τους σε περίπτωση φθοράς αποτελεί υποχρέωση του καταστήματος Υ.Ε.
7.2.2 Η αισθητική, το μέγεθος και τα υλικά των τραπεζοκαθισμάτων πρέπει να εναρμονίζονται με τον κοινόχρηστο χώρο και δεν επιτρέπεται αυτά να λειτουργούν ως διαχωριστικά (π.χ. καθίσματα πολλών θέσεων με πολύ υψηλή πλάτη) ή ως μέσα σκίασης (π.χ. ενσωματωμένη τέντα).
7.2.3 Δεν επιτρέπεται η στερέωση με σταθερό τρόπο των τραπεζιών και καθισμάτων στο δάπεδο ή σε στοιχεία του κοινόχρηστου χώρου, ούτε η κατασκευή σταθερών τραπεζιών και καθισμάτων. Η ασφάλιση των τραπεζοκαθισμάτων σε ώρες μη λειτουργίας του καταστήματος γίνεται με τρόπο ανεξάρτητο από τον κοινόχρηστο χώρο και τον εξοπλισμό του.
7.2.4 Σε περίπτωση κατά την οποία στον παραχωρούμενο χώρο υπάρχουν καθιστικά, στοιχεία προστασίας δένδρων, κιγκλιδώματα καθώς και λοιπός αστικός εξοπλισμός, που αποτελούν μέρος της υφιστάμενης διαμόρφωσης του κοινόχρηστου χώρου, δεν επιτρέπεται η χρήση τους αλλά ούτε η κατάργηση ή αλλοίωσή τους (π.χ. σταθερή επικάλυψη ή επένδυση).

7.3 Κινητά στοιχεία ηλιοπροστασίας επί του κοινόχρηστου χώρου:
7.3.1 Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση οποιασδήποτε μορφής ομπρέλας σε πεζοδρόμια και σε πεζόδρομους χωρίς δυνατότητα πρόσβασης οχήματος λόγω κλίσης, μορφολογίας, κυμαινόμενου πλάτους κτλ.
7.3.2 Σε πεζοδρόμους με δυνατότητα κίνησης οχημάτων και πλατείες η τοποθέτηση ομπρελών επιτρέπεται μετά από σχετική έγκριση και μόνον εφόσον δεν παρέχεται επαρκής ηλιοπροστασία από τυχόν νόμιμες υφιστάμενες κατασκευές επί των προσόψεων των κτιρίων και δέντρα.
7.3.3 Επιτρέπεται η τοποθέτηση ομπρελών σε χώρους πρασίνου, πάρκου ή άλσους εφόσον δεν παρέχεται επαρκής ηλιοπροστασία είτε από δένδρα είτε από σταθερά προστεγάσματα είτε από τυχόν υφιστάμενες πέργκολες των προβλεπόμενων από τις μελέτες αναψυκτηρίων.
7.3.4 Οι ομπρέλες μπορεί να έχουν κυκλική ή τετράγωνη κάτοψη, και μόνο ένα κατακόρυφο στοιχείο στήριξης στο έδαφος. Πρέπει να έχουν μηχανισμό που επιτρέπει το κλείσιμό τους και δεν επιτρέπεται να στερεώνονται, κατακόρυφα ή οριζόντια, με οποιουδήποτε είδους πρόσθετα στοιχεία και δεν πρέπει να παρεμποδίζουν την κόμη των δένδρων
7.3.5 Το ελεύθερο ύψος των ομπρελών δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δύο μέτρων και είκοσι εκατοστών (2,20μ.) και το μέγιστο ύψος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3,00) μέτρα. Το μέγεθός τους προσδιορίζεται κατά περίπτωση, σε συνάρτηση με τις διαστάσεις του παραχωρούμενου χώρου και τα χαρακτηριστικά του κοινόχρηστου χώρου με μέγιστη διάμετρο τα 3,00 μέτρα στην περίπτωση κυκλικής διατομής ή τα 3,00μ. επί 3,00 μέτρα στην περίπτωση ορθογωνικής διατομής. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το παραχωρούμενο τμήμα Κ.Χ.
7.3.6 Οι ομπρέλες πρέπει να είναι κατασκευασμένες από καλής ποιότητας υλικά. Η καθαριότητα, συντήρηση ή αντικατάστασή τους σε περίπτωση φθοράς αποτελεί υποχρέωση του καταστήματος Υ.Ε.
7.3.7 Το πανί των ομπρελών μπορεί να είναι μονόχρωμο και πάντως ανοιχτόχρωμο, με κυρίως επιθυμητά χρώματα τις αποχρώσεις του λευκού, που εξασφαλίζει θερμική άνεση το καλοκαίρι και φωτεινότητα το χειμώνα.
7.3.8 Οι ομπρέλες κάθε καταστήματος πρέπει είναι ίδιου τύπου ως προς τα υλικά, τον τρόπο κατασκευής και το χρώμα.

7.4 Στοιχεία ηλιοπροστασίας επί της πρόσοψης των κτιρίων:
Η τοποθέτηση κινητών ή σταθερών στοιχείων ηλιοπροστασίας επί των όψεων των κτιρίων γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ισχύουσας Πολεοδομικής Νομοθεσίας (άρθρο 16 ν.4067/2012) και κατόπιν της έκδοσης των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμησης.

7.5 Βοηθητικοί πάγκοι:
Στην περίπτωση που ο παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος δεν βρίσκεται σε επαφή με το κατάστημα, ΔΕΝ επιτρέπεται οποιαδήποτε χρήση και τοποθέτηση βοηθητικού πάγκου.

7.6 Θερμαντικά σώματα:
7.6.1 Είναι δυνατή η τοποθέτηση φορητών θερμαντικών σωμάτων κατά τη χειμερινή περίοδο, τα οποία όμως αποσύρονται, όταν δεν είναι αναγκαία η χρήση τους. Οι διαστάσεις βάσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από 0,50μ. Χ 0,50μ.
7.6.2 Τα θερμαντικά σώματα πρέπει να φέρουν πιστοποίηση και η τακτική συντήρησή τους αποτελεί υποχρέωση του καταστήματος Υ.Ε.
7.6.3 Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων σε επαφή με δένδρα ή θάμνους.
7.6.4 Απαγορεύονται οι σταθερές εγκαταστάσεις ψύξης-θέρμανσης.

7.7 Δάπεδα:
Στα παραχωρούμενα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων δεν επιτρέπεται η κάλυψη με οποιοδήποτε υλικό ή η αλλοίωση των δαπεδοστρώσεων, ο αποκλεισμός ή η τροποποίηση υφιστάμενων φρεατίων δικτύων υποδομής και η κάλυψη των λάκκων των δένδρων.

7.8 Διαχωριστικά στοιχεία – στοιχεία οριοθέτησης:
Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση διαχωριστικών στοιχείων μεταξύ των παραχωρούμενων τμημάτων σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους και πλατείες για την οριοθέτησή - διαχωρισμό τους από τα όμορα ή σε σχέση με τον ελεύθερο κοινόχρηστο χώρο, όπως γλάστρες, ζαρντινιέρες, φράκτες, υαλοπετάσματα και γενικά οποιαδήποτε μόνιμη ή κινητή κατασκευή για την εξυπηρέτηση του καταστήματος.

7.9 Ειδικοί Όροι:
Ανεξάρτητα όλων των προαναφερόμενων, εφόσον o κοινόχρηστος χώρος εμπίπτει σε περιοχή για την οποία ισχύουν ειδικοί όροι και περιορισμοί, υπερισχύουν οι ειδικοί όροι και περιορισμοί στο βαθμό που αυτοί αφορούν και στον εξοπλισμό του κοινόχρηστου χώρου.
Τα ανωτέρω οριζόμενα σχετικά με τον εξοπλισμό των χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται σε περίπτωση Ειδικής Κανονιστικής Πράξης για κοινόχρηστο χώρο, που έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, καθώς και στο πλαίσιο μελέτης συνολικού ανασχεδιασμού–ανάπλασης κοινόχρηστου χώρου.

7.10 Μεταβατική ρύθμιση
7.10.1 Εφόσον κατά την έγκριση της παρούσας Κανονιστικής Πράξης υπάρχουν σε κοινόχρηστο χώρο στοιχεία διαφορετικά από τα ανωτέρω προσδιοριζόμενα, θεωρούνται νομίμως υφιστάμενα μόνο υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τοποθετηθεί βάσει όλων των απαραίτητων νόμιμων εγκρίσεων και αδειών και για όσο χρόνο αυτές ισχύουν.
7.10.2 Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες καταστημάτων Υ.Ε. οφείλουν εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από εγκρίσεως της παρούσας Κανονιστικής Πράξης να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προσαρμογής, σύμφωνα με τις Διατάξεις και τις προβλεπόμενες διαδικασίες της Παρούσης. Σε διαφορετική περίπτωση, εφαρμόζονται οι κυρώσεις‚ όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 17 της Παρούσης.

 

Άρθρο 8: Αδειοδότηση και έλεγχος ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων και συναφών λειτουργικών , διακοσμητικών στοιχείων
8.1 Γενικά
8.1.1 Οι αιτήσεις παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και συναφών λειτουργικών, διακοσμητικών στοιχείων θα κατατίθενται από την 1η Δεκεμβρίου μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους. Η άδεια χρήσης είναι ετήσια και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσής της. Για τα αιτήματα που θα κατατίθενται μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας της 31 Ιανοαρίου θα υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση 30% στο τέλος που αναλογεί στον παραχωρούμενο χώρο.
8.1.2 Το τέλος που θα αντιστοιχεί κατά περίπτωση δύναται να καταβληθεί σε 3 ισόποσες δόσεις, ήτοι:
7 Α’ Δόση: από 1/12 – 31/1 (με την υποβολή της αίτησης καταβάλλεται η α’ δόση και χορηγείται αντίγραφο της άδειας προσωρινής κατάληψης κοινόχρηστου χώρου),
8 Β’ Δόση: 28/2 και
9 Γ’ Δόση: 30/3 Σε περίπτωση μη καταβολής του συνόλου των δόσεων αυτοδίκαια αίρεται η ισχύς της προσωρινής άδειας στη 1/4.

8.1.3 Η χορήγηση της άδειας κοινόχρηστων χώρων δεν είναι δυνατή εφόσον υπάρχουν οφειλές προς τον Δήμο Πάτμου.
8.1.4 Η ετήσια ανανέωση της άδειας γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, χωρίς να απαιτείται εκ νέου γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Οριοθέτησης Κοινοχρήστων Χώρων υπό την προϋπόθεση όμως ότι δεν έχουν μεταβληθεί τα γεωμετρικά και μορφολογικά στοιχεία του Κ.Χ. ή η άδεια λειτουργίας του καταστήματος και να μην υπάρχει βεβαιωμένη παράβαση σε ισχύ.

8.2 Χορήγηση Άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
8.2.1 Διαδικασία
Ο ενδιαφερόμενος καταρχήν αιτείται την έκδοση βεβαίωσης για τον δυνητικά παραχωρούμενο χώρο για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. Ο Δήμος Πάτμου θα χορηγεί βεβαίωση για τον χώρο που δύναται να παραχωρηθεί στο συγκεκριμένο κατάστημα, σύμφωνα με την παρούσα κανονιστική απόφαση και τον χάρτη που την συνοδεύει. Τμήμα ή και το σύνολο του χώρου αυτού μπορεί να παραχωρηθεί στον ενδιαφερόμενο, εφόσον ο χώρος αυτός δεν υπερβαίνει τον εγκεκριμένο στην άδεια λειτουργίας του αριθμό καθισμάτων επί τον συντελεστή 0,7
Με βάση τη βεβαίωση αυτή ο ενδιαφερόμενος θα αιτείται από το Δήμο είτε την αντικατάσταση της υφιστάμενης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ή την πρόσθετη πράξη προσδιορισμού εξυπηρετούμενων ατόμων σύμφωνα με το νέο παραχωρούμενο χώρο, είτε την έκδοση νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για νεοϊδρυόμενο κατάστημα.

8.2.2 Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά
8.2.2.1 Για έκδοση βεβαίωσης για τον δυνητικά παραχωρούμενο χώρο σε κατάστημα Υ.Ε υποβάλλονται:
i. Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης για τον δυνητικά παραχωρούμενο χώρο στο κατάστημα Υ.Ε.
ii. Όταν δεν υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη του Δήμου για τον παραχωρούμενο Κ.Χ., θα πρέπει να υφίσταται σχεδιάγραμμα μηχανικού σε έντυπη ΚΑΙ ηλεκτρονική μορφή (.dwg) (με πινακίδα με πλήρη στοιχεία του Κ.Υ.Ε. θέμα σχεδίου, ημερομηνία, διευκρινιστικά στοιχεία, και πρωτότυπη σφραγίδα του μηχανικού), το οποίο θα περιλαμβάνει αποτύπωση, όπου θα απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και τα παράθυρα των κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του κοινόχρηστου χώρου, το πλάτος της οδού. Επίσης, θα αποτυπώνεται η τυχόν υπάρχουσα όδευση τυφλών, ράμπες, υπάρχοντα δέντρα και φύτευση στον προτεινόμενο χώρο τοποθέτησης των τραπεζοκαθισμάτων και λοιπά στοιχεία αστικού εξοπλισμού στον ίδιο χώρο (στύλοι ΔΕΗ, ΟΤΕ, ζαρντινιέρες ή παρτέρια, παγκάκια του Δήμου κλπ.), το ΚΑΕΚ ακινήτου, εφόσον βρίσκεται σε περιοχή όπου έχει υλοποιηθεί το Εθνικό Κτηματολόγιο, με αναγραφόμενες τις συντεταγμένες του αιτούμενου κοινοχρήστου χώρου στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ’87. Ο αιτούμενος κοινόχρηστος χώρος θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας κανονιστικής απόφασης και του χάρτη κοινοχρήστων χώρων προς παραχώρηση.
Αφού κατατεθεί η ανωτέρω αίτηση, η Επιτροπή Οριοθέτησης Παραχωρούμενων Κοινοχρήστων Χώρων (Ε.Ο.Π.Κ.Χ.) εξετάζει τα υποβαλλόμενα στοιχεία και συντάσσει την “Πρόταση Παραχώρησης Κ.Χ.”, την οποία αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο και στο Τμήμα Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας.
8.2.2.2 Για την χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στο Τμήμα Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάτμου:
i. Αίτηση χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου στο κατάστημα Υ.Ε.
ii. Φωτοαντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος σε ισχύ με το θεωρημένο από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας σχετικό σχεδιάγραμμα ή την πρόσθετη πράξη προσδιορισμού εξυπηρετούμενων ατόμων σε ισχύ, όπου θα συμπεριλαμβάνεται ο δυνητικά παραχωρούμενος από το Δήμο χώρος.
iii. Ενημέρωση από το Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλών στο Δήμο (Δημοτική Ενημερότητα).
iv. Σύμφωνη γνώμη Εφορείας Αρχαιοτήτων, όπου απαιτείται.
v. Απόδειξη ταμειακής μηχανής, όπου θα αναγράφεται το ΑΦΜ του καταστήματος Υ.Ε.
vi. Σχεδιάγραμμα μηχανικού σε έντυπη ΚΑΙ ηλεκτρονική μορφή (.dwg)(με πινακίδα με πλήρη στοιχεία του Κ.Υ.Ε. θέμα σχεδίου, ημερομηνία, διευκρινιστικά στοιχεία, και πρωτότυπη σφραγίδα του μηχανικού), το οποίο θα περιλαμβάνει αποτύπωση, όπου θα απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και τα παράθυρα των κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του κοινόχρηστου χώρου, το πλάτος της οδού. Επίσης, θα αποτυπώνεται η τυχόν υπάρχουσα όδευση τυφλών, ράμπες, υπάρχοντα δέντρα και φύτευση στον προτεινόμενο χώρο τοποθέτησης των τραπεζοκαθισμάτων και λοιπά στοιχεία αστικού εξοπλισμού στον ίδιο χώρο (στύλοι ΔΕΗ, ΟΤΕ, ζαρντινιέρες ή παρτέρια, παγκάκια του Δήμου κλπ.), το ΚΑΕΚ ακινήτου, εφόσον βρίσκεται σε περιοχή όπου έχει υλοποιηθεί το Εθνικό Κτηματολόγιο, με αναγραφόμενες τις συντεταγμένες του αιτούμενου κοινοχρήστου χώρου στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ’87. Πρόταση καθορισμού (οριοθέτησης) αιτούμενου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (διαστάσεις χώρου με εμβαδόν που δεν υπερβαίνει τα εγκεκριμένα από την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας καθίσματα πολλαπλασιαζόμενα με το συντελεστή 0,7 ανά κάθισμα). Αναλυτικό υπολογισμό σε μέτρα (ολικό εμβαδόν = μήκος Χ πλάτος) του ανωτέρω χώρου.
vii. Δημοτική Ενημερότητα του Ταμείου του Δήμου Πάτμου περί μη ύπαρξης εις βάρους του ενδιαφερομένου βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτόν, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
viii. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του καταστήματος με το εξής περιεχόμενο: «Παρέχω στο Δήμο Πάτμου ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση, όπως ο Δήμος Πάτμου δια των αρμοδίων οργάνων του, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου είτε με σταθερές κατασκευές είτε με κινητά αντικείμενα, να τα καθαιρεί και να τα απομακρύνει με συνεργεία ευθύνης του Δήμου Πάτμου». Η προκύπτουσα δαπάνη επιβάλλεται εις βάρος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Ε.Δ.Ε.
Το Τμήμα Εσόδων του Δήμου θα αποστέλλει την άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου προς ενημέρωση σε όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, όπως το Τμήμα Αδειοδοτήσεων του Δήμου, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, η ΕΛΑΣ κλπ.
Στην περίπτωση που ο τελικά παραχωρούμενος χώρος με την άδεια χρήσης είναι μικρότερος από τον δυνητικά παραχωρούμενο χώρο, το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και η Διεύθυνση Ανάπτυξης θα πρέπει αυτοδίκαια να ενημερώνουν την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος Υ.Ε. ώστε αυτή να αναγράφει τον τελικά παραχωρούμενο χώρο για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

8.3 Άδεια Τοποθέτησης λειτουργικών, διακοσμητικών στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους , που έχουν παραχωρηθεί για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
8.3.1 Γενικά
Για την τοποθέτηση διακοσμητικών ή λειτουργικών στοιχείων, συναφών με τα τραπεζοκαθίσματα, προαπαιτείται η έκδοση, από το Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάτμου, μετά από έγκριση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Άδειας Τοποθέτησης των συγκεκριμένων στοιχείων, η οποία έπεται της Άδειας Χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
Με την Άδεια τοποθέτησης προσδιορίζεται ο ακριβής χώρος τοποθέτησης, το είδος, το πλήθος, οι διαστάσεις και τα λοιπά χαρακτηριστικά των επιμέρους στοιχείων‚ που επιτρέπονται στον συγκεκριμένο χώρο, στον οποίο επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων συγκεκριμένου καταστήματος.
Ο Χρόνος ισχύος της άδειας Τοποθέτησης λειτουργικών διακοσμητικών στοιχείων ταυτίζεται με το χρόνο ισχύος της άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων.
Η άδεια τοποθέτησης ανανεώνεται το επόμενο έτος εφόσον:
α. δεν αλλάζει ο επιχειρηματίας του καταστήματος,
β. δεν αλλάζουν τα τετραγωνικά μέτρα του παραχωρουμένου χώρου,
γ. καθώς και τα λειτουργικά - διακοσμητικά στοιχεία.
Για κάθε άδεια (νέα ή ανανέωση) τοποθέτησης σκιαδίων και λοιπών λειτουργικών/διακοσμητικών στοιχείων καταβάλλεται τέλος, σύμφωνα με την σχετική Κανονιστική Απόφαση περί τελών πεζόδρομων και κοινόχρηστων χώρων.
Η άδεια τοποθέτησης λειτουργικών και διακοσμητικών στοιχείων αποτελεί το μοναδικό στοιχείο τεκμηρίωσης της νομιμότητας τοποθέτησης και θα πρέπει να επιδεικνύεται σε κάθε περίπτωση διενέργειας ελέγχου από τον Δήμο ή την Ελληνική Αστυνομία.
Επειδή η άδεια τοποθέτησης λειτουργικών και διακοσμητικών στοιχείων δεν ταυτίζεται με την άδεια παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων είναι αναγκαίο ο ενδιαφερόμενος, πριν προμηθευτεί τυχόν εξοπλισμό:
10 να ενημερωθεί για τα στοιχεία που επιτρέπεται να τοποθετηθούν στον συγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο,
11 να υπολογίσει τον χρόνο που θα χρειαστεί για τη συλλογή και υποβολή των αναγκαίων στοιχείων,
12 να γνωρίζει ότι ο χρόνος για την έκδοση της αδείας υπολογίζεται από την παραλαβή όλων των δικαιολογητικών.

8.3.2 Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά
Για την χορήγηση της άδειας τοποθέτησης διακοσμητικών και λειτουργικών στοιχείων κατατίθενται στο Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάτμου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
i. Αίτηση, επί της οποίας θα αναγράφονται το όνομα ή η επωνυμία του ιδιοκτήτη καταστήματος, η διεύθυνση του καταστήματος, στοιχεία επικοινωνίας‚ καθώς και το είδος, οι διαστάσεις και το πλήθος των στοιχείων που αιτείται να τοποθετηθούν.
ii. Αντίγραφο της Άδειας Χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα στο οποίο θα σημειώνονται υποχρεωτικά:
iii. οι προβολές των σκιαδίων και των λοιπών λειτουργικών/διακοσμητικών στοιχείων, για τα οποία αιτείται άδεια τοποθέτησης,
iv. τα περιγράμματα τουλάχιστον των όμορων παραχωρημένων χώρων των άλλων καταστημάτων,
v. τα σημεία λήψης των φωτογραφιών.
vi. Φωτογραφίες από διαφορετικά σημεία (γωνίες λήψης) του παραχωρημένου για τραπεζοκαθίσματα χώρου.
vii. Φωτογραφίες ή/και σχέδια (κάτοψη, όψη, τομή), σε κλίμακα 1:20, των σκιαδίων και λοιπών στοιχείων, στα οποία θα φαίνονται οι διαστάσεις, τα υλικά, η χρωματική πρόταση και ο τρόπος στήριξης.
viii. Όσον αφορά στα θερμαντικά σώματα, προσκομίζονται και τα σχετικά πιστοποιητικά λειτουργίας, πιστοποιημένα από τον αρμόδιο Φορέα.
ix. Όλα τα σχέδια, φωτογραφίες κοκ., θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία, σφραγίδα και υπογραφή του μηχανικού.
x. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του καταστήματος για την καλή συντήρηση των λειτουργικών, διακοσμητικών στοιχείων‚ που θα τοποθετηθούν.
xi. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του καταστήματος με το εξής περιεχόμενο: «Παρέχω στο Δήμο Πάτμου ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση, όπως ο Δήμος Πάτμου δια των αρμοδίων οργάνων του, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου είτε με σταθερές κατασκευές είτε με κινητά αντικείμενα, να τα καθαιρεί και να τα απομακρύνει με συνεργεία ευθύνης του Δήμου Πάτμου». Η προκύπτουσα δαπάνη επιβάλλεται εις βάρος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Ε.Δ.Ε.
xii. Αντίγραφο του διπλότυπου είσπραξης του τέλους, που καταβλήθηκε για την τοποθέτηση λειτουργικών – διακοσμητικών στοιχείων.

8.4 Ανανέωση άδειας τοποθέτησης διακοσμητικών και λειτουργικών στοιχείων
8.4.1 Για την ετήσια ανανέωση της άδειας τοποθέτησης διακοσμητικών και λειτουργικών στοιχείων κατατίθενται στο Τμήμα Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάτμου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
i. Αίτηση, επί της οποίας θα αναγράφονται το όνομα ή η επωνυμία του ιδιοκτήτη καταστήματος, η διεύθυνση του καταστήματος, στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και το είδος, οι διαστάσεις και το πλήθος των στοιχείων που αιτείται να τοποθετηθούν.
ii. Αντίγραφο της Άδειας Χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα.
iii. Φωτογραφίες του χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, με ημερομηνία λήψης, όπου θα φαίνονται όλα τα στοιχεία του εξοπλισμού για τα οποία εκδόθηκε η αρχική άδεια.
iv. Αντίγραφο του διπλότυπου είσπραξης του τέλους‚ που καταβλήθηκε για την τοποθέτηση διακοσμητικών και λειτουργικών στοιχείων.
8.4.2 Η άδεια ανανεώνεται με τη βασική προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει καμία μεταβολή ως προς τα στοιχεία, που συνοδεύουν την αρχική άδεια (εγκεκριμένη επιφάνεια για χρήση τραπεζοκαθισμάτων, αριθμός διακοσμητικών και λειτουργικών στοιχείων κλπ.) βάσει υπεύθυνης δήλωσης που συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος και εφόσον δεν υπάρχει παράβαση.

8.5 Υποχρεώσεις
8.5.1 Οι προαναφερόμενες άδειες δεσμεύουν τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, ο οποίος επιπροσθέτως είναι απολύτως υπεύθυνος και οφείλει:
i. να μην επιβαρύνει, βλάπτει ή αλλοιώνει με οποιονδήποτε τρόπο τον κοινόχρηστο χώρο (καθαριότητα, φύτευση, κατασκευαστικά στοιχεία και λοιπά στοιχεία του κοινόχρηστου χώρου)‚
ii. να διατηρεί σε άριστη κατάσταση τον επιτρεπόμενο εξοπλισμό που χρησιμοποιεί‚
iii. να απομακρύνει το σύνολο των στοιχείων που τοποθέτησε και να αποκαθιστά τον κοινόχρηστο χώρο, μετά τη λήξη της Άδειας Χρήσης και της Άδειας Τοποθέτησης.

 

Άρθρο 9: Χορήγηση άδειας τοποθέτησης εμπορευμάτων εμπορικών καταστημάτων & Κ.Υ.Ε.
9.1 Όροι και διαδικασία παραχώρησης χώρου
Πριν από την τοποθέτηση στον κοινόχρηστο χώρο των εμπορευμάτων εκδίδεται από το Δήμο άδεια χρήσης με ισχύ, από την ημερομηνία έκδοσής της έως το τέλος του έτους που εκδόθηκε.
9.1.1 Για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου με εμπορεύματα o ενδιαφερόμενος απευθύνεται στο Τμήμα Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:
i. Αίτηση χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου στο κατάστημα
ii. Απόδειξη ταμειακής μηχανής.
iii. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος, μόνο για οπωροπωλεία, οπωρολαχανοπωλεία και μικτά καταστήματα ( υγειονομικού ενδιαφέροντος).
iv. Δημοτική Ενημερότητα του Ταμείου του Δήμου Πάτμου, περί μη ύπαρξης εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία.
v. Σχεδιάγραμμα μηχανικού σε έντυπη ΚΑΙ ηλεκτρονική μορφή (.dwg)(με πινακίδα με πλήρη στοιχεία του Κ.Υ.Ε. θέμα σχεδίου, ημερομηνία, διευκρινιστικά στοιχεία, και πρωτότυπη σφραγίδα του μηχανικού), το οποίο θα περιλαμβάνει:
• Αποτύπωση, όπου θα απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και τα παράθυρα των κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του κοινόχρηστου χώρου, το πλάτος της οδού. Επίσης, θα εμφαίνεται η τυχόν υπάρχουσα όδευση τυφλών, ράμπες, υπάρχοντα δέντρα και φύτευση στον προτεινόμενο χώρο τοποθέτησης των τραπεζοκαθισμάτων και λοιπά στοιχεία αστικού εξοπλισμού στον ίδιο χώρο (στύλοι ΔΕΗ, ΟΤΕ, ζαρντινιέρες ή παρτέρια, παγκάκια του Δήμου κλπ.), το ΚΑΕΚ ακινήτου, εφόσον βρίσκεται σε περιοχή όπου έχει υλοποιηθεί το Εθνικό Κτηματολόγιο με αναγραφόμενες τις συντεταγμένες του αιτούμενου κοινοχρήστου χώρου στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ’87. Ο αιτούμενος κοινόχρηστος χώρος θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας κανονιστικής απόφασης και του χάρτη κοινοχρήστων χώρων που την συνοδεύει.
• Πρόταση χωροθέτησης εμπορευμάτων στον εξωτερικό χώρο.
• Αναλυτικό υπολογισμό σε μέτρα (ολικό εμβαδόν = μήκος Χ πλάτος) του ανωτέρω χώρου.

9.1.2 Παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος για τοποθέτηση εμπορευμάτων σε εμπορικά καταστήματα, μόνο στην πρόσοψή τους, σε πλάτος πενήντα εκατοστών (0,50μ.) στη Χώρα Πάτμου και ενός μέτρου (1,00 μ) στις λοιπές περιοχές και μόνο εφόσον το πλάτος του πεζοδρομίου είναι πάνω από δύο μέτρα και είκοσι εκατοστά (2,20μ.). Η τοποθέτηση εμπορευμάτων στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο δεν θα υπερβαίνει το 1,50μ. σε ύψος.
9.1.3 Η παραχώρηση και χρήση τμήματος κοινόχρηστου χώρου για εμπορεύματα δεν αποτελεί λόγο για την αλλαγή της διαμόρφωσής του κοινόχρηστου χώρου.
9.1.4 Η παραχώρηση και χρήση τμήματος κοινοχρήστου χώρου για εκθέματα- εμπορεύματα, δεν πρέπει να δυσχεραίνει την πρόσβαση σε Μνημεία και Δημόσια Κτίρια. Σε κάθε περίπτωση σε περιβάλλον Μνημείων απαιτείται έγκριση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

9.2 Δεν παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος για εμπορεύματα στις κάτωθι περιπτώσεις:
9.2.1 Μπροστά ή επί Ιστορικών Μνημείων και Στοιχείων που προβάλουν τον Πολιτισμό καθώς και επί Αρχιτεκτονικών Λεπτομερειών που αντανακλούν την Αρχιτεκτονική του Τόπου. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού μπορούν κατά την κρίση τους να απαγορεύουν τη χρήση χώρων και την τοποθέτηση εμπορευμάτων εφόσον τεκμηριώνεται ότι με την έγκριση προκαλείται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο βλάβη στο Μνημείο.
9.2.2 Στα πεζοδρόμια κάτω των δύο μέτρων και είκοσι εκατοστών (2,20μ.).
9.2.3 Στις νησίδες των οδών.
9.2.4 Εντός της Χώρας Πάτμου δεν επιτρέπεται η παραχώρηση τμημάτων κοινόχρηστου χώρου σε δρόμους, πεζοδρόμους και πλατείες πέραν αυτών που ορίζονται από τον σχετικό χάρτη. Το αυτό θα ισχύει και για άλλες περιοχές του Δήμου Πάτμου μετά τη σύνταξη αντίστοιχων χαρτών για αυτές.
9.2.5 Σε όλο το μήκος του επαρχιακού οδικού δικτύου.
9.2.6 Για τοποθέτηση ψυγείων, ψυχώμενων πάγκων και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού, καθώς και για αποθήκευση εμπορευμάτων.
9.2.7 Στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, πλην των οπωροκηπευτικών.
9.2.8 Στις περιπτώσεις όπου η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου εμποδίζει την όδευση πεζών και δεν εξασφαλίζεται ελάχιστο ελεύθερο πλάτος ίσο ή μεγαλύτερο του ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50μ.) , αφαιρούμενης της φύτευσης (δενδροστοιχία, παρτέρι κλπ.) και τυχόν άλλων σταθερών στοιχείων αστικού εξοπλισμού.
9.2.9 Απαγορεύεται η ανάρτηση εμπορευμάτων και κάθε είδους άλλης κατασκευής
9.2.10 Απαγορεύεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση αυτόματων πωλητών τροφίμων, ποτών, τσιγάρων κ.λ.π.
9.2.11 Απαγορεύεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση εμπορευμάτων έμπροσθεν εισόδων κατοικιών.
9.2.12 Απαγορεύεται στη παραχωρούμενη επιφάνεια κοινόχρηστου χώρου η αποθήκευση εμπορευμάτων και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού.

 

Άρθρο10: Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου με οικοδομικά υλικά
10.1 Γενικά
10.1.1 Απαγορεύεται η προσωρινή ή διαρκής κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος με εγκαταστάσεις ή εμπόδια, ιδιαίτερα αν με αυτά παρεμποδίζεται η κυκλοφορία‚ η επιτρεπόμενη στάση ή στάθμευση οχημάτων ή περιορίζεται η ορατότητα αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς.
10.1.2 Κατ' εξαίρεση, μπορεί να επιτραπεί σε έκτακτες περιπτώσεις ή ζώνες μικρής κυκλοφορίας εντός κατοικημένων περιοχών, αν υπάρχει αρκετός χώρος γι' αυτό, η κατάληψη τμήματος οδού με προσωρινές εγκαταστάσεις ή εμπόδια ύστερα από άδεια των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αρχών μετά από γνώμη των αρμοδίων Αστυνομικών Αρχών (άρθρο 48 παρ.1 & 2 του Ν.2696/99 ΚΟΚ).
10.1.3 Το τμήμα της παραχώρησης θα είναι σύμφωνο με την πρόσοψη της οικοδομής, και το πλάτος του δεν θα ξεπερνά το ένα μέτρο και πενήντα εκατοστά (1,50μ.), ανεξαρτήτως των διαστάσεων του κοινόχρηστου χώρου. Η δε διάρκεια της παραχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.
10.1.4 Οι χορηγούμενες άδειες, τόσο για την παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου, όσο και για την τοποθέτηση των οικοδομικών υλικών, ισχύουν μέχρι τη ρητή ημερομηνία για την οποία έχουν εκδοθεί. Με τη λήξη τους, απομακρύνονται άμεσα από τον κοινόχρηστο χώρο τα οικοδομικά υλικά.
10.1.5 Ο ιδιοκτήτης ή ο εργολάβος μετά από αίτησή τους στο Τμήμα Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, λαμβάνουν άδεια κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου μετά από έγκριση της ΕΛ.ΑΣ. και έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας εάν πρόκειται για κατάληψη οδοστρώματος, πεζοδρομίου, πεζόδρομου ή πλατείας. Δεν επιτρέπεται η κατάληψη χώρου εντός φυτεμένων παρτεριών. Στην άδεια θα αναγράφονται με ακρίβεια τα τετραγωνικά μέτρα που παραχωρούνται, καθώς και το διπλότυπο είσπραξης. Η εξόφληση της αδείας γίνεται στο Δημοτικό Ταμείο, με τη καταβολή εφάπαξ όλου του ποσού.
10.1.6 Οι υπεύθυνοι του έργου είναι υποχρεωμένοι να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη ατυχήματος.
10.1.7 Ο χώρος κατάληψης θα πρέπει να έχει σημανθεί κατάλληλα, ώστε να είναι ορατός και τη νύχτα.
10.1.8 Σε περίπτωση κατάληψης ολόκληρου του πεζοδρομίου υποχρεούνται να κατασκευάσουν πρόσθετο πεζοδρόμιο ή να πάρουν άλλα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών.
10.1.9 Σε περίπτωση οποιασδήποτε εκσκαφής επί του πεζοδρομίου ή κοινόχρηστου χώρου για την σύνδεση της οικοδομής με τα δίκτυα κοινής ωφελείας, τούτο θα γίνεται μόνο μετά από άδεια της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάτμου και η άμεση αποκατάσταση είναι υποχρεωτική με δαπάνες του εκτελούντος την εκσκαφή.
10.1.10 Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση οικοδομικών υλικών σε παραχωρούμενους κοινόχρηστους χώρους, εφόσον δεν εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση πεζών και οχημάτων.
10.1.11 Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση οικοδομικών υλικών στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο, εφόσον υπάρχει πιθανότητα να παρασυρθούν από τα όμβρια ύδατα. Οικοδομικά υλικά τοποθετούνται σε κοινόχρηστο χώρο μόνον σε συσκευασίες (παλέτες, κάδους, κοντέινερ κλπ.).
10.1.12 Οικονομικά υπόχρεοι είναι τόσο ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, όσο και ο κάτοχος της άδειας χρήσης.
10.1.13 Οποιαδήποτε καταστροφή κοινόχρηστου χώρου αποκαθίσταται από τον ιδιοκτήτη ή τον εργολάβο των εργασιών.

10.2 Οι άδειες που εκδίδονται διακρίνονται σε:
10.2.1 Άδεια Χρήσης Κάδου Αδρανών Υλικών. Εκδίδεται με την προϋπόθεση ότι ο κάδος τοποθετείται σε ξύλινη βάση για την προστασία του κοινόχρηστου χώρου και με εβδομαδιαίο τέλος χρήσης.
10.2.2 Άδεια χρήσης προστατευτικής περίφραξης, με πανί, λαμαρίνα ή πλέγμα και μηνιαίο τέλος χρήσης.
10.2.3 Άδεια τοποθέτησης ικριώματος, με μηνιαίο τέλος χρήσης. Ο ενδιαφερόμενος (ιδιοκτήτης ακινήτου ή εργολάβος) καταθέτει την εν ισχύ άδεια οικοδομής ή άδεια μικρής κλίμακας για την έγκριση των εργασιών από την αρμόδια ΥΔΟΜ και υποχρεώνεται:
• Να κατασκευάσει προστατευτικό προστέγασμα ή στοά με σκάφη (όταν γίνεται χρήση ολόκληρου πεζοδρομίου) για την προστασία των διερχόμενων πεζών από πιθανή πτώση αντικειμένων.
• Να τοποθετήσει το ικρίωμα (σκαλωσιά) με ασφαλή έδραση και στήριξη στην οικοδομή.
• Να κατασκευάσει το ικρίωμα (σκαλωσιά) με προστατευτική διάταξη (πανί, δίχτυ κλπ.) για την προστασία των διερχόμενων πεζών από πτώση υλικών.
• Να τοποθετήσει σήμανση που να προειδοποιεί έγκαιρα τους πεζούς για την κατάληψη του πεζοδρομίου.
• Να τοποθετήσει ταινία σήμανσης με ερυθρό και λευκό χρώμα.
• Να τοποθετήσει εμπόδια με φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία που να λειτουργούν σε όλο το 24ωρο και ιδίως υπό συνθήκες νύχτας.
• Να φροντίζει καθημερινά για την ευπρέπεια του κοινόχρηστου χώρου, με καθαρισμό, πλύσιμο και απομάκρυνση τυχόν επικίνδυνων υλικών.
10.2.4 Άδεια λοιπών περιπτώσεων, που αφορά σε κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για την εκτέλεση διαφόρων τεχνικών εργασιών, με μηνιαίο τέλος κατά ζώνες και κατά τετραγωνικό μέτρο.

10.3 Διαδικασία
Για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου με οικοδομικά υλικά o ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτησή του στο Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάτμου, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:
i. Αίτηση, στην οποία σημειώνεται:
• ο υπολογισμός κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου σε μέτρα (μήκος Χ πλάτος),
• τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη του ακινήτου,
• τα στοιχεία του εργολάβου,
• η τοποθεσία και οι εργασίες που θα εκτελεστούν, καθώς και
• κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της άδειας.
ii. Άδεια δόμησης ή άδεια εργασιών μικρής κλίμακας ή 48ωρη γνωστοποίηση εργασιών, με τη ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει.
iii. Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, που τυχόν έχει χορηγηθεί.
iv. Ενημέρωση από το Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλών στο Δήμο για τέλη, φόρους, πρόστιμα ή εισφορές προς το Δήμο ή νόμιμης ρύθμισής τους.
v. Τοπογραφική αποτύπωση, όπου να απεικονίζεται η θέση του οικοπέδου ή της οικοδομής, τα παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και τα παράθυρα κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού, καθώς και η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης.

 

Άρθρο 11: Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειμένων
11.1 Γενικά
11.1.1 Στην αίτηση, που θα υποβάλλεται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα προς το Τμήμα Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας θα αναφέρονται υποχρεωτικά:
i. τα πλήρη στοιχεία του φορέα, που θα είναι υπεύθυνος για τα είδη που θα διακινηθούν,
ii. ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της διακοπής κυκλοφορίας, καθώς και
iii. κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας.
iv. Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το πεντάωρο με δυνατότητα παράτασης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση και την καταβολή αντίστοιχου τέλους.
11.1.2 Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται, μετά από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας, με την προϋπόθεση:
• να μη δημιουργείται όχληση στα καταστήματα,
• να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων από παράπλευρες οδούς και
• να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας.
11.1.3 Οι προσωρινές άδειες για την παρεμπόδιση ή διακοπή κυκλοφορίας χορηγούνται με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και των Κανονισμών, που διέπουν την χρήση κοινόχρηστου χώρου και μετά την καταβολή του αντίστοιχου τέλους το οποίο υποχρεωτικά αναγράφεται ο αριθμός είσπραξής του στο έντυπο αδείας.
11.1.4 Οι ιδιοκτήτες μεταφορικών μέσων είναι συνυπεύθυνοι εξολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των οχημάτων τους (γερανοί, πρέσες ετοίμου σκυροδέματος, φορτηγά μεταφοράς, μηχανήματα έργων κλπ.) για την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας.
11.1.5 Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης.
11.1.6 Σε περίπτωση φθοράς ή βλάβης του κοινόχρηστου χώρου, την ευθύνη αποκατάστασης φέρει εξολοκλήρου εκείνος‚ που έχει αιτηθεί την άδεια.

 

 

Άρθρο 12: Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για την προσωρινή λειτουργία εργοταξίου
12.1 Γενικά
12.1.1 Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά:
i. τα πλήρη στοιχεία του φορέα, που θα είναι υπεύθυνος για την λειτουργία του εργοταξίου,
ii. του επιβλέποντος Μηχανικού και του Τεχνικού Ασφαλείας,
iii. ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της δημιουργίας του εργοταξίου, καθώς και
iv. κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας.
12.1.2 Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες, ενώ μετά από αιτιολογημένη αίτηση και την καταβολή του αντίστοιχου τέλους θα είναι δυνατή η παράταση.
12.1.3 Οι προσωρινές άδειες κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου για την λειτουργία εργοταξίου χορηγούνται μετά από την καταβολή του αντίστοιχου τέλους και με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ, των κανονισμών Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων σ’ αυτά, καθώς και των κανονισμών που διέπουν την χρήση του κοινόχρηστου χώρου. Δεν επιτρέπεται η κατάληψη χώρου εντός φυτεμένων παρτεριών.
12.1.4 Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφερόμενους, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το ισχύον κάθε έτους Τέλους Διακοπής ή Παρεμπόδισης Κυκλοφορίας.
12.1.5 Στην αίτηση του ο ενδιαφερόμενος, που θα υποβάλλει στο Τμήμα Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάτμου τουλάχιστον επτά (7) ημέρες νωρίτερα, αναφέρει τα μέτρα σηματοδότησης, που θα λάβει για την προστασία πεζών και οχημάτων και την αποτροπή ατυχημάτων.
12.1.6 Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται μετά από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, με την προϋπόθεση:
i. να μη δημιουργείται όχληση στα καταστήματα,
ii. να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων από παράπλευρες οδούς και
iii. να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας.
12.1.7 Οι ιδιοκτήτες μεταφορικών μέσων είναι συνυπεύθυνοι εξ’ ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των οχημάτων τους (γερανοί, πρέσες ετοίμου σκυροδέματος, φορτηγά μεταφοράς, μηχανήματα έργων, κλπ.) για την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας και άδεια κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου για τη λειτουργία εργοταξίου.
12.1.8 Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης (π.χ. θεομηνίας).
12.1.9 Σε περίπτωση φθοράς ή βλάβης του κοινόχρηστου χώρου από τις εργασίες, την ευθύνη αποκατάστασής του φέρει ο υπεύθυνος λειτουργίας του εργοταξίου και ο επιβλέπων Μηχανικός.

 

Άρθρο 13: Χορήγηση άδειας προσωρινής κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για τη διενέργεια εκδηλώσεων
13.1 Γενικά
13.1.1 Οι πεζόδρομοι και οι πλατείες ή τμήματα αυτών, μετά από Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, παραχωρούνται ατελώς σε συλλόγους, σωματεία, κοινωνικές οργανώσεις και νομικά πρόσωπα για τη διενέργεια πολιτιστικών, κοινωνικών, ενημερωτικών, ψυχαγωγικών, φιλανθρωπικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων.
13.1.2 Οι εκδηλώσεις που γίνονται από Δημόσιους Φορείς ή πολιτικά Κόμματα με εκπαιδευτικό, πολιτιστικό ή ενημερωτικό χαρακτήρα εξετάζονται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1491/1984.
13.1.3 Η παραχώρηση των κοινόχρηστων χώρων σε εμπορικές επιχειρήσεις για τη διοργάνωση εκδηλώσεων προωθητικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνο μετά από Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την καταβολή του προβλεπόμενου τέλους, όπως αυτό προσδιορίζεται στην σχετική περί τελών για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση της έγκρισης διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας που εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του παρόντος Κανονισμού.

13.2 Διαδικασία
Η άδεια για την πραγματοποίηση των προαναφερόμενων εκδηλώσεων χορηγείται υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις και όρους:
13.2.1 Η αίτηση για την παραχώρηση του χώρου θα υποβάλλεται στο Τμήμα Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάτμου τουλάχιστον ένα (1) μήνα νωρίτερα.
13.2.2 Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά:
• τα πλήρη στοιχεία των διοργανωτών της εκδήλωσης,
• ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της εκδήλωσης, καθώς και
• κάθε απαραίτητη λεπτομέρεια για την χορήγηση της άδειας.
• Σύμφωνη γνώμη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου εφόσον πρόκειται για τη Χώρα Πάτμου.
• Για την χορήγηση της άδειας απαιτείται έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν σχετικής Εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας
13.2.3 Η χρονική διάρκεια της χορηγούμενης αδείας δεν θα υπερβαίνει το πενθήμερο.
13.2.4 Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων σε κοινόχρηστους χώρους για την προβολή των εκδηλώσεων, αφού προηγουμένως οι ενδιαφερόμενοι έχουν εφοδιαστεί με άδεια διαφήμισης, πληρώνοντας το αντίστοιχο τέλος, το οποίο είναι ανεξάρτητο από το τέλος κοινόχρηστου χώρου.
13.2.5 Στις εκδηλώσεις για την προώθηση προϊόντων και την προβολή εμπορικών μηνυμάτων, το τέλος καθορίζεται από την ισχύουσα κάθε χρόνο ΠΔΣ για τα τέλη διαφήμισης.
13.2.6 Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφερομένους, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το ισχύον κατ’ έτος τέλος παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου από διαφήμιση.
13.2.7 Επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων στον κοινόχρηστο χώρο που τους έχει παραχωρηθεί, με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται απαρέγκλιτα οι ώρες κοινής ησυχίας.
13.2.8 Τα περίπτερα και κάθε είδους κινητές κατασκευές, που θα τοποθετούνται από τους διοργανωτές πρέπει να είναι καλαίσθητα και οι διαστάσεις τους να μην υπερβαίνουν τα τρία (3τ.μ.) τετραγωνικά μέτρα.
13.2.9 Απαγορεύεται ρητά η πώληση κάθε είδους προϊόντων, καθώς οι άδειες χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο για την προώθηση προϊόντων και την προβολή μηνυμάτων.
13.2.10 Σε ορισμένες από τις άδειες για κοινωνικό και πολιτιστικό σκοπό επιτρέπεται η εμπορική διαφήμιση, με την προϋπόθεση ότι η εκδήλωση δεν θα έχει εμπορικό κέρδος.
13.2.11 Ο Δήμος δίνει προτεραιότητα στην απρόσκοπτη κυκλοφορία πεζών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των οχημάτων‚ καθώς και στην ομαλή λειτουργία των καταστημάτων.
13.2.12 Οι άδειες χορηγούνται για συγκεκριμένο χώρο και σε καμία περίπτωση για την κατάληψη του οδοστρώματος. Από την παραχώρηση του χώρου δεν πρέπει με κανένα τρόπο να αναιρείται η κοινή χρήση αυτού.
13.2.13 Οι φορείς–διοργανωτές των εκδηλώσεων έχουν την υποχρέωση της εξασφάλισης της καθαριότητας, της προστασίας από κάθε μορφής ρύπανση, της προστασία του πρασίνου καθώς και της αποκατάστασης τυχόν ζημιών.
13.2.14 Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας, αν δεν τηρηθούν οι ανωτέρω προϋποθέσεις. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν τήρησε τα προαπαιτούμενα και συμφωνηθέντα να μη του επαναχορηγεί άδεια σε επόμενη αίτησή του για μελλοντική εκδήλωση.

 

Άρθρο 14: Χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου σε ιδιοκτήτες και μισθωτές άδειας περιπτέρου
14.1 Γενικά
14.1.1 Παραχωρείται τμήμα κοινόχρηστου χώρου εφαπτόμενου με το περίπτερο για την τοποθέτηση ενός μόνο απλού ή διπλού (1) ψυγείου για αναψυκτικά, νερά κλπ., ενός μόνο (1) ψυγείου παγωτών και δύο (2) σταντ για τοποθέτηση εμπορευμάτων, εφημερίδων και περιοδικών.
14.1.2 Κατά εφαρμογή της παρ.5 εδ.3 του άρθρου 47 της Αιβ/8577/83 (ΦΕΚ Β 526/24-09-83 ) οι διαστάσεις των τοποθετούμενων έξω από τα αναπηρικά περίπτερα ψυγείων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες των 1,10χ0,60μ. προκειμένου για περίπτερα που βρίσκονται σε κεντρικά σημεία της Πόλης, ή 1,35χ0,60μ.,αν τα περίπτερα βρίσκονται σε ακραίες συνοικίες ή περιοχές του Δήμου. Τα ψυγεία πρέπει να τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε η μια πλευρά τους να εφάπτεται με το σώμα του περιπτέρου και υπό την προϋπόθεση ότι η κατά τέτοιο τρόπο τοποθέτηση των ψυγείων δεν εμποδίζει τη κυκλοφορία πεζών και δεν απαγορεύεται από τη σχετική Νομοθεσία άλλης Κρατικής Αρχής( Αστυνομική,Τουριστική, κ.λ.π.).Επίσης επιτρέπεται η τοποθέτηση δύο (2) σταντ (εμπορευμάτων,περιοδικών και τύπου διαστάσεων 0,50μ. έκαστο και μέγιστου ύψους 1,50μ.
14.1.3 Ο παραχωρούμενος χώρος δεν θα υπερβαίνει τα 3,00 τ.μ. όταν τα περίπτερα βρίσκονται σε πλατείες ή πεζοδρόμια πλάτους πάνω από 4,00μ. και τα 2,00 τ.μ. στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Σε περίπτερα που βρίσκονται μπροστά από προθήκες καταστημάτων ή Υπηρεσιών ανεξαρτήτως αν το πλάτος πεζοδρομίου είναι μεγαλύτερο των 4,00μ. θα τους διατίθεται χώρος 2,00 τ.μ.
14.1.4 Το Τμήμα Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων εκμίσθωσης του κοινόχρηστου χώρου, που καταλαμβάνει κάθε περίπτερο, ως και την επιβολή των τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου ή και προστίμων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
14.1.5 Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερα σε πεζοδρόμια πλάτους μικρότερου των τριών μέτρων (3,00μ) και εφόσον δεν εξασφαλίζεται ελάχιστο ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου, ίσο ή μεγαλύτερο του ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50μ.) για όδευση των πεζών, αφαιρούμενης της φύτευσης (δενδροστοιχία, παρτέρι κλπ.) και τυχόν άλλων σταθερών στοιχείων εξοπλισμού. Η παραχώρηση θα γίνεται με τρόπο που θα προστατεύεται το υφιστάμενο πράσινο.
14.1.6 Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερα που βρίσκονται εγκατεστημένα έμπροσθεν διατηρητέων κτιρίων, ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων καθώς και σε μουσεία, μνημεία, αγάλματα.
14.1.7 Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, η λειτουργία τηλεοράσεων και λοιπών συσκευών σε κοινόχρηστους χώρους, που παραχωρούνται περιμετρικά των περιπτέρων.
14.1.8 Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση εμπορευμάτων, διαφημιστικών στοιχείων και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο. 14.1.9 Δεν επιτρέπεται σε παρακείμενους χώρους των περιπτέρων η τοποθέτηση παιχνιδιών οποιουδήποτε είδους (ηλεκτρονικά, κινούμενα, μπασκέτες κλπ.). 14.1.10 Δεν επιτρέπεται η η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερα που βρίσκονται σε νησίδες οδών και πεζόδρομους εφόσον δεν πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ελεύθερου χώρου που περιγράφονται ανωτέρω.

14.2 Διαδικασία
Οι αιτήσεις χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση των ανωτέρω ειδών θα υποβάλλονται στο Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάτμου, συνοδευόμενες από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
14.2.1 Άδεια λειτουργίας περιπτέρου σε ισχύ και άδεια πώλησης τυποποιημένων προϊόντων (Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/12 (2718 Β’/08.10.2012),
14.2.2 Φωτοαντίγραφο της τελευταίας άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου, που έχει τυχόν χορηγηθεί,
14.2.3 Φωτοαντίγραφο εγγράφου φορολογικής αρχής, όπου θα αναγράφεται το ΑΦΜ της επιχείρησης και
14.2.4 Σχεδιάγραμμα μηχανικού σε έντυπη ΚΑΙ ηλεκτρονική μορφή (.dwg) (με πινακίδα με πλήρη στοιχεία του Κ.Υ.Ε. θέμα σχεδίου, ημερομηνία, διευκρινιστικά στοιχεία, και πρωτότυπη σφραγίδα του μηχανικού), το οποίο θα περιλαμβάνει:
• Αποτύπωση, όπου θα απεικονίζεται η θέση του περιπτέρου, τα παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και τα παράθυρα των κατοικιών, το πλάτος του κοινόχρηστου χώρου, το πλάτος της οδού. Επίσης, θα αποτυπώνεται η τυχόν υπάρχουσα όδευση τυφλών, ράμπες, υπάρχοντα δέντρα και φύτευση στον προτεινόμενο χώρο τοποθέτησης των στοιχείων εξοπλισμού και λοιπά στοιχεία αστικού εξοπλισμού στον ίδιο χώρο (στύλοι ΔΕΗ, ΟΤΕ, ζαρντινιέρες ή παρτέρια, παγκάκια του Δήμου κλπ.), το ΚΑΕΚ ακινήτου, εφόσον βρίσκεται σε περιοχή όπου έχει υλοποιηθεί το Εθνικό Κτηματολόγιο με αναγραφόμενες τις συντεταγμένες του ζητούμενου κοινοχρήστου χώρου στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ’87.
• Πρόταση χωροθέτησης των στοιχείων εξοπλισμού του στον εξωτερικό χώρο.
• Αναλυτικό υπολογισμό κατάληψης σε μέτρα (ολικό εμβαδόν = μήκος Χ πλάτος) του ανωτέρω χώρου.
Αφού κατατεθεί η ανωτέρω αίτηση, η Επιτροπή Οριοθέτησης Παραχωρούμενων Κοινοχρήστων Χώρων (Ε.Ο.Π.Κ.Χ.) εξετάζει τα υποβαλλόμενα στοιχεία και συντάσσει την “Πρόταση Παραχώρησης Κ. Χ.”, την οποία αποστέλλει στο Τμήμα Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας για την χορήγηση της άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου.

 

Άρθρο 15: Χορήγηση άδειας χρήσης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου σε Οργανισμούς, Φορείς, Εταιρείες (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΑΤΜ Τραπεζών, ΕΛΤΑ, Οπτικές ίνες κλπ.)
15.1 Γενικά
15.1.1 Τα τέλη χρήσης των κοινόχρηστων χώρων επιβάλλονται, όπως είναι γνωστό, βάσει των διατάξεων του άρθρου 13 του από 24-9/20.10.1958 Β.Δ., όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.1080/80 και καταλαμβάνουν κάθε περίπτωση διαρκούς ή πρόσκαιρης χρήσης κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρομίων, οδών, πλατειών κτλ., καθώς και του υπεδάφους αυτών).
15.1.2 Ευρύτατη χρήση κοινόχρηστων χώρων, σε όλη την έκταση του Δήμου, γίνεται από Οργανισμούς, Φορείς και Επιχειρήσεις, που με την εγκατάσταση των δικτύων τους (καλωδίων, σωληνώσεων, οπτικών ινών, στάσεων λεωφορείων και ΤΑΞΙ, ΑΤΜ τραπεζών, τηλεφωνικών θαλάμων, πινακίδων, ΚΑΦΑΟ ΔΕΗ, ΟΤΕ, μετασχηματιστές ΔΕΗ, στύλοι ΔΕΗ-ΟΤΕ, υποσταθμών κλπ.), εξυπηρετούν τους πελάτες τους, αποκομίζοντας κέρδη από τον παραχωρούμενο ή ήδη χρησιμοποιούμενο κοινόχρηστο χώρο του εδάφους ή του υπεδάφους.
15.1.3 Ο ΟΤΕ δεν απαλλάσσεται από την επιβολή τελών χρήσεως κοινόχρηστων χώρων.
15.1.4 Η ΔΕΗ και ο ΟΤΕ αποτελούν πλέον νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Α.Ε) που λειτουργούν κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και δεν περιλαμβάνονται στα πρόσωπα εκείνα που κατά το άρθρο 82 του Β.Δ. 24/9-20-10/1958 απαλλάσσονται από τα δημοτικά και κοινοτικά τέλη. Ακολούθως δύναται να επιβληθεί και επί αυτών το τέλος κοινόχρηστων χώρων όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 του νόμου 1080 του 1980 (ΚΕΔΕ 3374/28.12.2012). Σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 3374/28.12.2012 έγγραφο της ΚΕΔΕ, μας γίνεται γνωστό ότι «η ΔΕΗ και ο ΟΤΕ αποτελούν πλέον νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Α.Ε.) που λειτουργούν κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και δεν περιλαμβάνονται στα πρόσωπα εκείνα που κατά το άρθρο 82 του Β.Δ 24/9-20-10/1958 απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη. Ακολούθως δύναται να επιβληθεί και επί αυτών το τέλος κοινόχρηστων χώρων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 του Ν.1080/80. Με την επιβολή συνεπώς του πιο πάνω τέλους (σύμφωνα με τους ορισμούς και τις διαδικασίες του ΚΔΚ) σε όλες τις περιπτώσεις των κάθε είδους δικτύων και εγκαταστάσεων, που διατρέχουν ή είναι τοποθετημένες στους Δήμους, και που καταλαμβάνουν και χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους, και τα δημοτικά έσοδα κατοχυρώνονται και οι Δημοτικές Αρχές επιτελούν το καθήκον τους, τηρώντας απαρέγκλιτα τη νομιμότητα».
15.1.5 Το τέλος ορίζεται ετήσιο κατά τετραγωνικό μέτρο ανεξαρτήτως χρόνου χρήσεως και αναλόγως της περιοχής του Δήμου, στην οποία βρίσκεται ο χρησιμοποιούμενος χώρος. Η επιβολή του τέλους γίνεται αδιαφόρως της διάρκειας χρήσης του κοινόχρηστου χώρου.
15.1.6 Σε κάθε περίπτωση το αναλογούν τέλος καταβάλλεται είτε μετρητοίς είτε με ισόποση εγγυητική επιστολή στο οικείο Δημοτικό Ταμείο προ της παράδοσης της άδειας χρήσης αναγραφόμενου επ' αυτής του αριθμού του γραμματίου είσπραξης ή της εγγυητικής επιστολής. Στην περίπτωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής, η είσπραξη του αναλογούντος τέλους γίνεται σε δόσεις, οι οποίες καθορίζονται με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων. Εάν διαπιστωθεί καθυστέρηση καταβολής των, κατά τα ανωτέρω, δόσεων ο Δήμος προβαίνει άμεσα στις ενέργειες κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής.

15.2 Διαδικασία
15.2.1 Η άδεια παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου δίνεται μετά από μελέτη των αρμόδιων Τεχνικών Υπηρεσιών του Φορέα που αιτείται και μετά από έγκριση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάτμου.
15.2.2 Στην αίτηση, που θα υποβάλλεται στο Τμήμα Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας, θα αναγράφονται:
i. το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος,
ii. το είδος και η διεύθυνση της ασκούμενης επιχείρησης,
iii. η θέση, η έκταση και το είδος του αιτούμενου προς χρήση χώρου ως και
iv. η χρονική διάρκεια για την οποία αιτείται η παραχώρηση της χρήσης αυτού και v. Δημοτική ενημερότητα (η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία).

 

Άρθρο 16: Αυθαίρετη χρήση – Κυρώσεις – Πρόστιμα
16.1 Γενικά
16.1.1 Αυθαίρετη θεωρείται η χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δήμου, καθώς και η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης, τη θέση ή την έκταση του παραχωρούμενου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας.
16.1.2 Στοιχεία λειτουργικά ή διακοσμητικά και σκιάδια, που τοποθετούνται χωρίς άδεια σε χώρους παραχωρημένους για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων θεωρούνται αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου
16.1.3 Η έγκαιρη αίτηση έκδοσης και ανανέωσης των αναγκαίων αδειών ανά έτος, αποτελούν ευθύνη του ιδιοκτήτη του καταστήματος
16.1.4 Οι άδειες που έχουν χορηγηθεί από τον Δήμο Πάτμου, τηρούνται στο κατάστημα και επιδεικνύονται κατά τη διενέργεια ελέγχου από αρμόδια όργανα του Δήμου Πάτμου ή της Ελληνικής Αστυνομίας.

16.2 Κυρώσεις
16.2.1 Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων των οποίων έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη με Απόφαση του Δημάρχου, εκτός από το αναλογούν τέλος και ισόποσο πρόστιμο, ανεξάρτητα από το διάστημα της αυθαίρετης χρήσης.
16.2.2 Με όμοια Απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο, σε βάρος εκείνου, που προβαίνει σε αυθαίρετη χρήση του χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού, που καθορίστηκε με Απόφαση του οικείου Συμβουλίου για τους χώρους, για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση για όμοια χρήση.  
16.2.3 Η αυθαίρετη χρήση διαπιστώνεται από το Δήμο ή τις Αστυνομικές Αρχές. Σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου καθ' υποτροπή, τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται μέχρι και δύο φορές κατ΄ έτος και αν διαπιστωθεί για τρίτη φορά αυθαίρετη χρήση, ο Δήμος με συνεργείο του προβαίνει στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειμένων, δυνάμενος να ζητήσει για το σκοπό αυτόν τη συνδρομή της οικείας Αστυνομικής Αρχής. Τα αντικείμενα καταγράφονται σε ειδική κατάσταση, που υπογράφεται από τον επικεφαλής του συνεργείου και δεν επιστρέφονται εάν δεν καταβληθεί, ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, το οποίο καθορίζεται με την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιμο δεν εξοφληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημέρα της αφαίρεσης, τα είδη κατάσχονται και δύνανται να διατίθενται, να εκποιούνται ή να καταστρέφονται από το δήμο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 199 του ν. 3463/06 (άρθρο 13 παρ.8 του Β.Δ. 24-9/20.10.1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 5 του άρθρου 26 Ν.1828/89, 2 Α’/1989) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν.1900/90, 125 Α’/1990, και αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 50 του Ν.4257/14).
16.2.4 Επιπροσθέτως, όταν διαπιστώνεται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου καθ΄ υποτροπήν και μετά την επιβολή των ως άνω νόμιμων κυρώσεων, δεν νομιμοποιείται ο αυθαίρετος χρήστης στην χορήγηση αδείας κατάληψης του ιδίου χώρου. Δηλαδή, δεν είναι ποτέ δυνατόν να νομιμοποιηθεί εκ των υστέρων το χρονικό διάστημα της αυθαίρετης χρήσης.
16.2.5 Επιπλέον για το επόμενο τουλάχιστον έτος δεν επιτρέπεται η χρήση του ως άνω χώρου από τον παραβάτη. Μετά την παρέλευση του έτους εξετάζεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής η δυνατότητα της χορήγησης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου.
16.2.6 Εάν μετά την επιβολή των ως άνω, κατά Νόμο, προστίμων και την απομάκρυνση κάθε είδους αντικειμένων από τον εξωτερικό χώρο του καταστήματος, διαπιστωθεί η εκ νέου αυθαίρετη χρήση του χώρου από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, αφαιρείται με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος.
16.2.7 Σε περίπτωση που διαπιστώνεται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου είτε με σταθερές κατασκευές είτε με κινητά αντικείμενα αυτά καθαιρούνται και απομακρύνονται με συνεργεία ευθύνης του Δήμου Πάτμου. Η προκύπτουσα δαπάνη επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΕΔΕ, εις βάρος του ιδιοκτήτη του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο οποίος χορηγεί με την υποβολή της σχετικής αιτήσεως του ανέκκλητη προς τούτο εντολή προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου Πάτμου να προβούν στις απαραίτητες και κατά τα ως άνω ενέργειες.
16.2.8 Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και διαπίστωσης για τρίτη φορά αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, τοποθέτηση άλλων κινητών αντικειμένων ή κατασκευών, που δεν αναφέρονται στη σχετική άδεια ή καθ’ υπέρβαση της χορηγηθείσας σχετικής έγκρισης των χαρακτηριστικών των υπό στοιχεία 8.1. έως 8.5. αναφερομένων στην παρούσα στοιχείων, ανακαλείται άμεσα η χορηγηθείσα άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, καθώς και η άδεια τοποθέτησης λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων ή των σχετικών εγκρίσεων, τα δε καταβληθέντα και σε σχέση με την άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου τέλη δεν επιστρέφονται. Επίσης, δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την επόμενη χρονιά.
16.2.9 Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και διαπίστωσης για δεύτερη φορά αυθαίρετης κατάληψης η οικονομική υπηρεσία οφείλει να ενημερώνει εγγράφως όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες (Τμήμα αδειοδοτήσεων, Υπηρεσία δόμησης, Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και ΕΛΑΣ) για την επιβολή των αντίστοιχων κυρώσεων. Η επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων δεν αποκλείει την επιβολή κυρώσεων ή τη λήψη μέτρων, που προβλέπονται από άλλες νομοθετικές διατάξεις μη αποκλειομένης της ποινικής ευθύνης.

 

Άρθρο 17: Χάρτης κοινόχρηστων χώρων προς παραχώρηση (Χώρα Πάτμου)
Ειδικά για την Χώρα Πάτμου, τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση, απεικονίζονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Κανονιστικής Απόφασης, και κατισχύει αυτής.

 

Άρθρο 18: Έναρξη Ισχύος
Η παρούσα Κανονιστική Πράξη καθώς και το τοπογραφικό διάγραμμα της Χώρας, αντικαθιστούν κάθε προηγούμενο κανονισμό χρήσης παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων, αποφάσεις Δ.Σ., καθώς και τις μετέπειτα τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του, για την παραχώρηση προς χρήση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Πάτμου και θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα εκάστοτε εκδιδόμενα διατάγματα χρήσεων γης.
Η ισχύς της αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισής της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου.
Η ανωτέρω Κανονιστική Πράξη να δημοσιευθεί μία (1) φορά σε τοπική εφημερίδα.
Οποιαδήποτε επόμενη ειδική κανονιστική πράξη που αφορά στη ρύθμιση κανόνων σε συγκεκριμένη περιοχή δεν επηρεάζει την ισχύ της παρούσας, ως προς τις γενικές της διατάξεις.

 

Αναζήτηση

like us on facebook

Πρωτοσέλιδα


Google translate

enfrdeitptrues

Δείτε επίσης

patmosnewsbanner01

dimotikos

Μέλος του

aegeanmedia

editorial2ed

banner2019

rent KATERINA WEB

H MAGEIA WEB 2s

Try-Gyro

rent KATERINA WEB

keridis-sima

patmosmonastery

Έντυπα

1111

Copyright Warning

copyscape-banner-white-160x56
Protected by Copyscape

Η αναπαραγωγή / αναδημοσίευση άρθρου ή περιεχομένου είναι ευπρόσδεκτη εάν συνοδεύεται με το hyperlink www.patmostimes.gr