patmosweb330

elin330

aegeanlab

ΦΟΔΣΑ. 520.000 ετησίως από το 2024 για τη λειτουργία και τις επισκευές του ΧΥΤΑ Πάτμου. Μπαίνει και τέλος ταφής σκουπιδιών.

XYTA NEA 2

 

της Σμαράγδας Μουλιάτη

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΦΟΔΣΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» συνεδρίασαν διά περιφοράς  την Δευτέρα   21   Αυγούστου 2023» και αποφάσισαν  την  έγκριση  "Κόστους Διαχείρισης Φο.Δ.Σ.Α Νοτίου Αιγαίου Α.Ε , οικονομικού έτους 2024"  

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Χατζημάρκος, σύμφωνα και με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2681/11-08-2023 έγγραφο του Γ.Δ. του Φορέα στην εισήγηση του ανέφερε τα ακόλουθα:

 

Σύμφωνα με το άρθρο 237 του ν.4555/2018 το ετήσιο κόστος διαχείρισης καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φο.Δ.Σ.Α και προσδιορίζεται με βάση:
α) Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Φο.Δ.Σ.Α, το οποίο προκύπτει από κόστος λειτουργίας παραγωγής, διοίκησης, έρευνας και διάθεσης του φορέα.
β) Το κόστος αποκατάστασης και μεταφροντίδας των ΧΥΤΑ που λειτουργεί ο Φο.Δ.Σ.Α
γ) Το κατασκευαστικό και επενδυτικό πρόγραμμα του ΦΟΔΣΑ.
δ) Δαπάνες λειτουργίας ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ. 

  

Τα συνολικά έξοδα του ΦΟΔΣΑ είναι 39.462.872,30 €


Αποτελούνται από:  
α) Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Φο.Δ.Σ.Α= 9.976.205,91 €
β) Κόστος Αποκατάστασης και μεταφροντίδας ΧΥΤΑ  για το 2024 = 174.683,42 €.

γ) Το κατασκευαστικό & επενδυτικό πρόγραμμα = 24.494.418,67 €.


Από το ποσό αυτό, τα 23.291.825,20 € καλύπτονται από πράξεις χρηματοδότησης και το υπόλοιπο ποσό 1.202.593,47 € από ίδιους πόρους του Φορέα. 

 Ένα άλλο ποσόν που θα περιληφθεί  στα έσοδα και στα έξοδα ταυτόχρονα είναι το Τέλος Ταφής = 4.817.564,30 €.

 

Τι είναι το τέλος ταφής και από που θα εισπράττεται: 

 

Από την 1η Ιανουαρίου 2022 επιβάλλεται τέλος ταφής για τις ποσότητες αστικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των ιδιαιτέρως συλλεγέντων αστικών αποβλήτων συσκευασίας), καθώς και τις ποσότητες αποβλήτων που προκύπτουν από τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), τις Μονάδες Επεξεργασίας Βιολογικών Αποβλήτων (ΜΕΒΑ) με αερόβια ή αναερόβια χώνευση και τις Μονάδες Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΕΑ), τις μονάδες αποτέφρωσης αστικών αποβλήτων που διατίθενται, σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ). 

 

Υπόχρεοι καταβολής του τέλους ταφής είναι οι ΦοΔΣΑ και οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού ή τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν στους Ο.Τ.Α. και ασκούν τις αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ. Το τέλος ταφής ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται ετησίως κατά πέντε (5) ευρώ ανά τόνο και έως την τιμή των τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά τόνο. Από την 1η Ιανουαρίου 2026 το τέλοςταφής ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται στην τιμή των πενήντα πέντε (55) ευρώ ανά τόνο από την 1η Ιανουαρίου 2027, η οποία και παραμένει σταθερή για τα επόμενα έτη. 

Προβλέπεται φυσιολογικά η αύξηση των ανταποδοτικών τελών για τους δημότες συπεριλαμβανομένης και της Πάτμου. 

 

Έσοδα ΦοΔΣΑ 

Επιχορηγήσεις, έσοδα από προγράμματα και ενισχύσεις=23.291.825,20 €

Τέλος Ταφής (Έκτακτα Έσοδα)=4.817.564,30 €

Σύνολο Εσόδων=28.129.389,50 €  

 

Για τον ΦΟΔΣΑ  σύμφωνα με το σχέδιο ετήσιου κόστους τα έξοδα Λειτουργίας και επισκευών ΧΥΤΑ Δήμου Πάτμου το  2024  θα κοστίσουν 

517.988 ευρώ  (πίνακας 

FODSA 2024 patmos

 Θυμίζουμε ότι: 

 

Ο ΦΟΔΣΑ είναι ο Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός Φορέας Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου που ιδρύθηκε με πλήρη ομοφωνία των δημάρχων 34 νησιών μεταξύ αυτών και της Πάτμου και της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Όπως αναφέρεται στην ιδρυτική του διακήρυξη: 
Σκοπός του νέου φορέα είναι η υλοποίηση μέτρων και έργων που προωθούν την ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και ειδικά στο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Νοτίου Αιγαίου, που ψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2016 και θεσμοθετήθηκε με ΚΥΑ των τότε Υπουργών Περιβάλλοντος και Εσωτερικών.


Σε επίπεδο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  λειτουργεί με επταμελές συμβούλιο, με Πρόεδρο τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και 2 ακόμη μέλη από την Περιφέρεια,  η οποία είναι μέτοχος με 40%, και 4 μέλη από τους 34 Δήμους του Νοτίου Αιγαίου που είναι μέτοχοι του 60%.
Το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε 3.000.000 ευρώ και διαιρείται σε 100.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία. Η κατανομή της συμμετοχής των Δήμων έγινε με βάση πληθυσμιακά κριτήρια (απογραφή 2011). Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ως μεγαλομέτοχος του 40%, συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο με 40.000 μετοχές, ήτοι 1.200.000 €.

 

Στους ΟΤΑ του Νοτίου Αιγαίου κατανέμεται το 60% των μετοχών. 

Ο Δήμος Πάτμου συμμετέχει με 592 μετοχές δηλαδή 17.760,00.

 

Δεν γνωρίζομε αν με την αύξηση της  διαχείρισης των αποβλήτων των νησιών , γίνεται χωρίς να ερωτώνται  τα δημοτικά συμβούλια και χωρίς αυτά να γνωρίζουν καλά -καλά τι γίνεται και να παίρνουν θέση,  προσαρμοστεί ανάλογα η τιμή της κάθε μετοχής αφού  από 10.671.000 ευρώ το 2022 οι ετήσιες εισφορές των δήμων στο ΦΟΔΣΑ , ανεβαίνουν στα 18.000.000 περίπου το 2023! 

 

Σχετικό δημοσίευμα https://www.patmostimes.gr/category/13716-plironoume-kai-fodsa-kai-eidiko-symvoulo-gia-diaxeirisi-aporrimmaton