patmosweb330

elin330

aegeanlab

Προτρέπει για καθαρισμό οικοπέδων ο Δήμος Πάτμου λόγω συνθηκών. Τηρεί τις δικές του υποχρεώσεις;

 

PERDIKARIS KATHARISMOS

Φωτό: Ο Περδικάρης   Κυριακή 23-7-2023

 

Τις τελευταίες μέρες με ανακοίνωση του ο Δήμος Πάτμου υπενθυμίζει στους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των οικισμών του νησιού ότι, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2023 (1-5 έως 31-10 - 2023) και σύμφωνα με την υπ’αρ. 20/2022 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1301/18-03-2022/Β) και στα πλαίσια των μέτρων πυροπροστασίας με σκοπό την πρόληψη και την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή την ταχεία επέκταση της, υποχρεούνται να προβούν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

 

Πιο συγκεκριμένα υποχρεούνται:
• Στην υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς.
• Στην απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
• Στο κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους.
• Στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.
Υπογραμμίζεται ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, επιβάλλεται πρόστιμο, βάσει του αρ. 94, παρ. 26 του Ν. 3852/2010 και βεβαιώνεται σε βάρος των ιδιοκτητών, νομέων και επικαρπωτών η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου περί καθαρισμού.

 

Επειδή βρισκόμαστε στην αιχμή της αντιπυρικής περιόδου και λόγω των υψηλών θερμοκρασιών εξαιτίας του καύσωνα , καλούμε τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων να συμμορφωθούν με τις παραπάνω διατάξεις και να συμβάλλουν στην πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Σημ: Η μεταφορά και απόρριψη των άχρηστων υλικών από τον καθαρισμό των οικοπέδων παρακαλούμε να γίνεται με ίδια μέσα στο χώρο του ΧΥΤΑ.

 

Αν και η ανακοίνωση αυτή ήρθε με μεγάλη καθυστέρηση αφού η αντιπυρική περίοδος ξεκήνησε από την 1η Μαίου  εν τούτοις είναι μια χρήσιμη και αναγκαία ανακοίνωση. 

 

Ο Δήμος Πάτμου δίνει το καλό παράδειγμα;  

Mε αφορμή ότι μέχρι και σήμερα  Κυριακή 23 Ιουλίου 2023  που γράφονται αυτά, αν και  ο  Δήμος θα πρέπει να δίνει το καλό παράδειγμα στους πολίτες του,  ξεκινώντας από τον οίκο του, ο ποταμός Περδικάρης είναι ακαθάριστος , βλέπε φωτό,  ενώ θα έπρεπε  να ήταν καθαρισμένος . Αν,  ο μη γένοιτο πάρει κάποια φωτιά ο Περδικάρης θα κόψει την Πάτμο στα δύο. 

 

Που πήγαν τα  25.000 ευρώ που χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο εσωτερικών; 

Ο Δήμος Πάτμου έχει χρηματοδοτηθεί από τους  Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023,  όπως και όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου, για αντιπυρικές δράσεις.    Συγκεκριμένα από το υπουργείο εσωτερικών κατανεμήθηκε την 29η Μαρτίου 2023 ποσό ύψους 23.140.000 €  στους Δήμους της χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

Τo  ποσό για την Πάτμο ήταν  25.000 ευρώ.  

 

Με τα ανωτέρω ποσά οι Δήμοι μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέργειες όπως:

 α)  εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κλπ) αρμοδιότητάς τους,


β) απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται από ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της (Πυρ. Διάταξη 20/2022, Ν.3852/2010, αρθ.94 παρ.1), εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων,


γ) εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από τους Δήμους καθ’ υπόδειξη και συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων,


δ) συμβολή των Δήμων στη συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου, σε συνεργασία με τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες,


ε) υλοποίηση προληπτικών μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων (παρ. 2 του αρθ. 8 της Πυροσβεστικής Διάταξης 9/2021), στ) ενίσχυση εθελοντικών δράσεων σε επίπεδο ΟΤΑ Α’ βαθμού,


ζ) θέματα προμήθειας εξοπλισμού (π.χ. βυτιοφόρα, γεννήτριες, ασύρματοι κλπ),

 

η) λειτουργικά έξοδα (καύσιμα, υπερωρίες προσωπικού κλπ) και


θ) κάλυψη δαπανών μίσθωσης οχημάτων ή μηχανημάτων προς ενίσχυση του έργου της καταστολής ή της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

 

Άρα ο Δήμος είχε 25.000 ευρώ να διαχειριστεί .  Και όπως αναφέρεται στο παραπάνω  β) απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται από ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, ώστε οι πολίτες να μην χρεωθούν τη  μεταφορά και απόρριψη  των άχρηστων υλικών από τον καθαρισμό των οικοπέδων  μέσα στο χώρο του ΧΥΤΑ.

 

Επειδή εικάζεται ότι οι δήμοι δεν έχουν τηρήσει την κατανομή των  κονδυλίων, την 20ή Ιουλίου 2023 ζητήθηκε αρμοδίως από τους δήμους άμεσα και πάντως όχι αργότερα από την Δευτέρα 24.07.2023, να γνωρίσουν εγγράφως στα αρμόδια Τμήματα Διοίκησης της υπηρεσίας τα σχετικά έργα / ενέργειές τους ως προς την αξιοποίηση των εν λόγω πιστώσεων συμφώνως των διαλαμβανομένων στην παρ. 4 της ως άνω υπουργικής απόφασης.

 

Η Πάτμος τι έκανε;  Σύντομα θα πρέπει να το μάθουμε. 

PERDIKARIS KATHARISMOS 2