patmosweb330

elin330

aegeanlab

Κανονισμός καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος του Δήμου Πάτμου. Το σχέδιο κανονισμού προς δημόσια διαβούλευση.

DHMARXEIO 2

 

Aγαπητοί συνδημότες,
Η δημοτική αρχή στο πεδίο των δράσεων της, προέβη στη σύνταξη ειδικού σχεδίου αναφορικά με τον κανονισμό καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος.
Τίθεται αναρτημένο το παρόν σχέδιο κανονισμού προς δημόσια διαβούλευση και απευθύνεται σε κάθε δημότη , φυσικό και νομικό πρόσωπο, αρχή ή φορέα για τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις, παραλείψεις, συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις. H δυνατότητα αυτή παρέχεται στον δικτυακό τόπο του Δήμου και συγκεκριμένα στην επιλογή ενημέρωση- διαβουλεύσεις.
Mε τον τρόπο αυτό, η δημοτική αρχή δίνει το βήμα συμμετοχής της κοινής γνώμης στη λήψη αποφάσεων και οι δημότες αποκτούν φωνή στις ενέργειες και τα μέτρα των διοικητικών διαδικασιών.
Επιθυμούμε να επιτύχουμε έναν δίαυλο επικοινωνίας με όλους τους δημότες προκειμένου να επιτευχθεί κατά το μέγιστο δυνατό η ικανοποίηση όλων σε θέματα περιβάλλοντος.
Το παρόν σχέδιο θα παραμείνει αναρτηθέν προς δημόσια διαβούλευση για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών, από σήμερα Tετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 έως και Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020.

 

Ο Δήμαρχος
Ελευθέριος Πέντες

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Άρθρο 1ο Αντικείμενο του Κανονισμού

Η καθαριότητα, η διαχείριση των απορριμμάτων και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά άμεσης προτεραιότητας, επιτυγχάνονται μέσα από τη διαρκή συνεργασία του Δήμου και των πολιτών και διέπονται από διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού σε καμία περίπτωση δεν αποκλείουν την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και είναι έγκυρες εφόσον δεν αντίκεινται στις υγειονομικές, αστυνομικές και άλλες ειδικές διατάξεις

 

Ο παρών Κανονισμός έχει ως αντικείμενο:
α) Την ενιαία ρύθμιση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του Δήμου, των δημοτών και των επισκεπτών, που αφορούν την τήρηση της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας στο νησί της Πάτμου και στο ευρύτερο πεδίο του Δήμου.
β) Τη γνωστοποίηση των σχετικών κανόνων και η συντονισμένη εφαρμογή τους από κάθε εμπλεκόμενο μέρος (Υπηρεσία Καθαριότητας, λοιπές δημοτικές υπηρεσίες, πολίτες, δημότες, κατοίκους, επιχειρηματίες, εμπόρους και επισκέπτες).
γ) Την ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων – απορριμμάτων κάθε μορφής
και είδους (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, ανακύκλωση, διάθεση, κ.λπ.) με μεθόδους που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.

 

Στόχοι του παρόντος Κανονισμού είναι:
α) Η αποτροπή της ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος.
β) Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
γ) Η ενίσχυση της προσπάθειας βελτίωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών στους δημότες, κατοίκους, επισκέπτες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης του Δήμου.
δ) Η περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών, των κατοίκων, των μαθητικών κοινοτήτων και των επαγγελματιών, όπως και η ενεργός συμμετοχή τους.
ε) Η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την επίτευξη αυτών των σκοπών.

 

Η ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων στηρίζεται στην αειφόρο ανάπτυξη και στις βασικές αρχές της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας μας, οι οποίες είναι:


α) Η αρχή της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης, η οποία αφορά την εκ των προτέρων περιβαλλοντική προστασία.
β) Η αρχή της αποφυγής παραγωγής αποβλήτων.
γ) Η αρχή της πρόληψης ή και μείωσης παραγωγής αποβλήτων.
δ) Η αρχή της αποκατάστασης της περιβαλλοντικής βλάβης.
ε) Η αρχή της εγγύτητας, σύμφωνα με την οποία τα απόβλητα θα πρέπει να διαθέτονται κοντά στο σημείο παραγωγής.
στ) Η αρχή της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της ανάκτησης των υλικών.
ζ) Η αρχή της ανάκτησης ενέργειας, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ανάκτηση υλικών λόγω τεχνικών περιορισμών.
η) Η αρχή της ασφαλούς διάθεσης, η οποία αποτελεί την έσχατη λύση, εφόσον η απόρριψη αποβλήτων σε χώρους διάθεσης έχει βαρύτατες επιπτώσεις στο περιβάλλον.


Άρθρο 2ο Πεδίο εφαρμογής του κανονισμού

Ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται σε πλατείες, δρόμους, πεζοδρόμια, δημοτικά και ιδιωτικά οικόπεδα, καθώς και σε οποιονδήποτε άλλο χώρο, στον οποίο παράγονται κάθε μορφής, ποιότητας και ποσότητας απορρίμματα και βρίσκεται μέσα στα όρια του Δήμου Πάτμου.
Οι υπεύθυνοι για την καθαριότητα κάθε ακινήτου (οικόπεδα, κοινόχρηστοι χώροι, κατοικίες, καταστήματα, καφετέριες, εστιατόρια, ιδρύματα κλπ), καθώς και οι πεζοί και οι οδηγοί αυτοκινήτων στην περιοχή του Δήμου, οφείλουν να τηρούν τον παρόντα κανονισμό και να συμβάλλουν στην καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων.

 

Άρθρο 3ο Φορέας Εφαρμογής του κανονισμού

Σύμφωνα με το άρθρο 75 ΙΒ4 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων, στην αρμοδιότητα του Δήμου ανήκει ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την καθαριότητα.
Αρμόδια διεύθυνση- υπηρεσία του Δήμου για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πάτμου.
Η υπηρεσία αυτή με τη συνεργασία της αστυνομίας ή άλλων υπηρεσιών του κράτους και τη συμπαράσταση των κατοίκων, έχουν την υποχρέωση της συνεχούς τήρησης και εποπτείας της καθαριότητας του νησιού.
Η γενική εποπτεία ανήκει στον δήμαρχο και τον επί της καθαριότητας αρμόδιο αντιδήμαρχο.

 

Άρθρο 4ο Προσδιορισμός φορέα εφαρμογής

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού Καθαριότητας, οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν τις παρακάτω έννοιες:
(α) «Κάτοικοι» νοούνται όλοι εκείνοι που κάνουν χρήση του ακινήτου (κατοικία, αποθήκη, γκαράζ, καταστήματα κ.λ.π.), είτε είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πάτμου, είτε είναι παραθεριστές ή επισκέπτες.
(β) «Κατοικίες» θεωρούνται αυτοτελείς χώροι όπου κατοικούν άτομα με οικογένειες, μόνιμα ή πρόσκαιρα, όπως μονοκατοικίες, όροφοι ή διαμερίσματα ή άλλου τύπου οικήματα.
(γ) «Καταστήματα» θεωρούνται αυτοτελείς χώροι όπου λειτουργούν κάθε είδους εμπορικές επιχειρήσεις, μόνιμα ή πρόσκαιρα, είτε υπόγειοι ή ισόγειοι, είτε βρίσκονται σε ορόφους ή στο βάθος οικοπέδων, που επικοινωνούν με οδούς μέσα από κοινόχρηστες εισόδους ή χώρους γενικά.
Στην έννοια των καταστημάτων νοούνται και τα κάθε είδους εργαστήρια, βιοτεχνίες, στεγασμένες ή υπαίθριες αποθήκες, αίθουσες πολιτιστικών εκδηλώσεων, κέντρα ψυχαγωγίας, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα και γενικά οι χώροι που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν κατοικίες ή γραφεία.
Οι διατάξεις που αναφέρουν τα καταστήματα εφαρμόζονται και στις ιδιωτικές σχολές,
τα φροντιστήρια, τα ιατρεία, τους παιδικούς σταθμούς, τα νηπιαγωγεία, τα σχολεία κ.λ.π.
(δ) «Γραφεία» θεωρούνται αυτοτελείς χώροι όπου ασκούνται οποιαδήποτε ελευθέρια επαγγέλματα μόνιμα ή πρόσκαιρα, όπως π.χ. ιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, λογιστές, ασφαλιστές κτλ.


Στην έννοια των γραφείων θεωρούνται και τα ακίνητα ή οι χώροι όπου λειτουργούν δημόσιες υπηρεσίες ή υπηρεσίες οργανισμών κοινής ωφελείας ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τράπεζες κ.λ.π. (ε) «Μάντρες οικοδομών» θεωρούνται οι περιφραγμένοι χώροι που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση ή έκθεση οικοδομικών υλικών.
(στ) «Οικόπεδα» θεωρούνται ακάλυπτοι χώροι εντός ή εκτός των ορίων των οικισμών του Δήμου.
(ζ) «Εργοτάξια» θεωρούνται οι χώροι στους οποίους κατασκευάζεται κάποιο έργο.

 

Άρθρο 5ο Υπεύθυνοι τήρησης του παρόντος Κανονισμού

Υπεύθυνοι για την τήρηση των παραπάνω διατάξεων είναι:
(α) Για τις κατοικίες τα πρόσωπα που κατοικούν και, αν κατοικούν οικογένειες, ο ενοικιαστής ή ο ιδιοκτήτης. Εάν δεν κατοικεί κάποιος μόνιμα, υπεύθυνος θεωρείται ο ιδιοκτήτης.
(β) Για τα καταστήματα το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων ασκείται το επάγγελμα, η επιχείρηση ή ο διευθυντής των επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται ως καταστήματα. Σε περίπτωση διακοπής άσκησης επαγγέλματος, υπεύθυνος θεωρείται ο μισθωτής και εάν δεν υπάρχει ενοικιαστής υπεύθυνος θεωρείται ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.
(γ) Για τα γραφεία το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων ασκείται το επάγγελμα.

Για τις προσωπικές εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης υπεύθυνος είναι ο διαχειριστής ή οι τυχόν περισσότεροι διαχειριστές.
Για τις ανώνυμες εταιρείες υπεύθυνος είναι ο εκπρόσωπος τους κατά το καταστατικό και για τις υπόλοιπες είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
(δ) Για τις μάντρες οικοδομικών υλικών που λειτουργούν νόμιμα υπεύθυνο είναι το πρόσωπο στο όνομα του οποίου ασκείται η δραστηριότητα. Σε περίπτωση λήξης νόμιμης λειτουργίας υπεύθυνος θεωρείται ο ιδιοκτήτης της μάντρας.
(ε) Για τα οικόπεδα υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος.
(στ) Για τα εργοτάξια υπεύθυνος είναι ο εργολάβος ή ο υπεύθυνος τους εργοταξίου. (ζ) Για τις μεταφορές υλικών, οι ιδιοκτήτες μαντρών οικοδομικών υλικών και οι μεταφορείς.
(η) Για τα μπάζα οι ιδιοκτήτες και οι εργολάβοι οικοδομών.
(θ) Για τα οικόσιτα ζώα ή τα ζώα συντροφιάς υπεύθυνος θεωρείται ο ιδιοκτήτης τους.

 

Άρθρο 6ο Ταξινόμηση απορριμμάτων

1. Στην έννοια των απορριμμάτων περιλαμβάνονται περιττά πράγματα που προέρχονται από το σκούπισμα και τον καθαρισμό κατοικιών, καταστημάτων και γραφείων, υπόλοιπα ειδών διατροφής, άχρηστα είδη, υλικά ή αντικείμενα συσκευασίας κουρέλια, χαρτιά κ.λ.π.
Τα παραπάνω προϊόντα, που ειδικότερα αναγράφονται ως «οικιακά απορρίμματα», διαχωρίζονται σε δυο κατηγορίες.
Α) τα μη ανακυκλώσιμα και Β) τα ανακυκλώσιμα.

Όλα τα απορρίμματα της πρώτης κατηγορίας τοποθετούνται συσκευασμένα στους ειδικούς κάδους.

 

Ο Δήμος σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, υποχρεούται αυτοτελώς ή και σε συνεργασία με άλλους φορείς, να καταρτίζει και να υλοποιεί προγράμματα συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης.
Εφ’ όσον στο Δήμο λειτουργήσει πρόγραμμα διαλογής στην πηγή για την ανακύκλωση και ανάκτηση πρώτων υλών οι υπεύθυνοι και γενικά όλοι οι κάτοικοι οφείλουν να συμβάλλουν και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις και τον τρόπο συλλογής και απόρριψης των προς ανακύκλωση απορριμμάτων. Ειδικότερα, οφείλουν να μην αναμειγνύουν με τα συνήθη απορρίμματα όσα προϊόντα είναι κατασκευασμένα από γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο και πλαστικές συσκευασίες, αλλά να τα διαχωρίζουν και να τα αποδίδουν στο Δήμο σύμφωνα με το πρόγραμμα περισυλλογής που ισχύει στην περιοχή τους.

 

Τα απορρίμματα της δεύτερης κατηγορίας, που ανακυκλώνονται, χωρίζονται ανάλογα με τους τρόπους διαχείρισης στις παρακάτω υποκατηγορίες.


α) Τα απορρίμματα συσκευασιών. Είναι αυτά που προέρχονται από τη συσκευασία κάθε προϊόντος, όπως επίσης και κάθε μορφής χαρτί-έντυπο. Από αυτά τα υλικά τα χαρτιά τοποθετούνται, δεμένα, στους ειδικούς μπλε κάδους με τη σήμανση «ανακύκλωση χαρτιού». Οι γυάλινες συσκευασίες και μπουκάλια τοποθετούνται στους ειδικούς μπλε κάδους με τη σήμανση «ανακύκλωση συσκευασιών γυαλιού» οι μεταλλικές συσκευασίες τοποθετούνται στους ειδικούς μπλε κάδους με τη σήμανση «ανακύκλωση μετάλλου» ενώ το απορρίμματα πλαστικού στους ειδικούς κάδους με τη σήμανση «ανακύκλωση πλαστικού». Η διάκριση των μπλε κάδων προκύπτει κάθε φορά από τα καπάκια και τα αυτοκόλλητα ανακύκλωσης επί των κάδων. Οι κάθε είδους επιχειρήσεις (καταστήματα υγειονομικού, χονδρέμποροι, σούπερ μάρκετ, εμπορικά καταστήματα, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κτλ) που προωθούν προς ανακύκλωση απορρίμματα από επαγγελματικές δραστηριότητες είναι υποχρεωμένες να ελαττώνουν τον όγκο τους κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνεται ευκολότερη η αποκομιδή και μεταφορά τους από την Υπηρεσία Καθαριότητας – Ανακύκλωσης . Τα χαρτοκιβώτια ιδανικά θα πρέπει να δεματοποιούνται. Η μη ελαχιστοποίηση του όγκου των πάσης φύσεως απορριμμάτων τιμωρείται με πρόστιμο από 200 έως 500 ευρώ το οποίο διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.


Σε περίπτωση ύπαρξης μεγάλων ποσοτήτων χαρτιού ή χαρτοκιβωτίων οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το Δήμο στους αριθμούς κλήσης…………………………………………………

 

Απαγορεύεται να τοποθετείται μέσα στους κάδους της ανακύκλωσης οτιδήποτε άλλο πέρα από ανακυκλώσιμα υλικά. Για κάθε παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο από 200 έως 500 ευρώ το οποίο διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.


Απαγορεύεται η απόρριψη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στους πράσινους κάδους, για κάθε παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο από 200 έως 500 ευρώ το οποίο διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.


β) Οι μπαταρίες οικιακής χρήσεως, τοποθετούνται σε ειδικούς κάδους που έχουν τη σήμανση «ανακύκλωση μπαταριών» και που βρίσκονται σε εξουσιοδοτημένα, συνηθέστερα ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά καταστήματα στο νησί μας, τα οποία τις αποστέλλουν προς ανακύκλωση.
γ) Τα ελαστικά αυτοκινήτων, τα ορυκτέλαια και οι συσσωρευτές ηλεκτρικού ρεύματος αυτοκινήτων και μηχανημάτων, παραδίδονται στους εμπόρους που πωλούν τα αντίστοιχα προϊόντα, στα συνεργεία αυτοκινήτων ή στα πρατήρια πώλησης καυσίμων. δ) Οι ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και οι λαμπτήρες φωτισμού, παραδίδονται μετά από προ συνεννόηση στον ιδιώτη που κάνει «ανακύκλωση συσκευών». Σε καμία περίπτωση, δεν επιτρέπεται τέτοια αντικείμενα, να τοποθετούνται στο δρόμο, δίπλα σε κάδους απορριμμάτων ή σε άλλο δημόσιο χώρο.
ε) Βρώσιμα φυτικά έλαια. Όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και οι οικίες υποχρεούνται να συγκεντρώνουν τα λάδια σε πλαστικά δοχεία, τα οποία να είναι σφραγισμένα. Ο Δήμος δύναται να τοποθετεί, όπου είναι εφικτό, δεξαμενές αποθήκευσης ελαίου, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τοποθετούν τα έλαια αυτά.
στ) Άχρηστα/Εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ο εντοπισμός των οχημάτων αυτών γίνεται από το προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας, είτε από καταγγελίες πολιτών:


Εφόσον ένα όχημα (χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας) παραμένει στην ίδια θέση πάνω από 2 μήνες, σύμφωνα με το Άρθρο 9 του ΠΔ116/2004 «Διαδικασία συλλογής των εγκαταλελειμμένων οχημάτων», επικολλάται σε εμφανές σημείο του οχήματος ειδικό αυτοκόλλητο που το χαρακτηρίζει σαν εγκαταλελειμμένο και αναγράφει ότι ο ιδιοκτήτης έχει περιθώριο 45 ημερών για να το απομακρύνει διαφορετικά το όχημα περιέρχεται στην κατοχή του Δήμου. Ενημέρωση εντός 15 ημερών της Ασφάλειας/Αστυνομικού Σταθμού για το εγκαταλελειμμένο όχημα (προ της περισυλλογής του από το Δήμο). Μεταφορά του οχήματος σε φυλασσόμενο χώρο του Δήμου και παραμονή του εκεί επί δεκαημέρου, τη στιγμή που δεν υπάρχει επί της νήσου εγκεκριμένο σύστημα συλλογής ΟΤΚΖ (Οχήματα Στο Τέλος Κύκλου Ζωής). Εάν μέσα στο διάστημα αυτό το όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε παραδίδεται σε αυτόν αφού προηγουμένως καταβάλει τη δαπάνη απομάκρυνσης και αποθήκευσης. Εάν το όχημα δεν αναζητηθεί, τότε προωθείται μέσω ιδιώτη προς περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και διάθεση, αφού προηγηθεί σύνταξη Πρωτοκόλλου Εγκαταλελειμμένου, το οποίο θα πρέπει να είναι σφραγισμένο και στο οποίο θα αναγράφονται κατ’ ελάχιστον:


Περιγραφή του Νομοθετικού Πλαισίου, (πχ. Βάσει Άρθρου 9 Παράγραφοι 1,2,3 και 4 του ΠΔ116/2004, ΦΕΚ81α).
Περιγραφή του οχήματος, (μάρκα, χρώμα και κατάσταση).
Υπεύθυνος σύνταξης του πρωτοκόλλου.

 

Όνομα συμβεβλημένης μονάδας ανακύκλωσης στην οποία θα γίνει η παράδοση από τον ιδιώτη.
Αριθμός κυκλοφορίας γερανού ή φορτηγού του ιδιώτη που θα χρησιμοποιηθεί για την απομάκρυνσή του.

 

Εφόσον ένα όχημα (με πινακίδες κυκλοφορίας) παραμένει στην ίδια θέση πάνω από 2 μήνες, σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Π.Δ. 116/2004 «Διαδικασία συλλογής των  εγκαταλελειμμένων οχημάτων», πρέπει να γίνονται όλες οι διαδικασίες που αναγράφονται ανωτέρω συν της επί πλέον διαδικασίας αναζήτησης του κατόχου μέσω του Αρχείου του Υπουργείου Μεταφορών.
Για κάθε παραδοτέο όχημα εκδίδονται όλα τα προβλεπόμενα παραστατικά (Βεβαίωση Παραλαβής και Πιστοποιητικό καταστροφής).


ζ) Εγκαταλελειμμένες-παράνομα σταθμευμένες βάρκες και τρέιλερ μεταφοράς. Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων των οποίων έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου με απόφαση του Δημάρχου ή του Αντιδημάρχου, εκτός από το αναλογούν τέλος και χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος, ανεξάρτητα από το διάστημα της αυθαίρετης χρήσης. Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο, σε βάρος εκείνου που κάνει αυθαίρετη χρήση του χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο με το τριπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης.

 

Η διατύπωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από το Δήμο ή την λιμενική ή την αστυνομική αρχή. Σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου καθ' υποτροπή επιβάλλονται, κάθε φορά, και μέχρι δύο φορές τα ως άνω πρόστιμα και αν εξακολουθεί η παράβαση ο Δήμος με συνεργείο του προχωράει στην απομάκρυνσή τους με τη συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής και επιβάλλουν ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού.


η) Ανακύκλωση αδρανών υλικών. Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες μεταφέρονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη του ακινήτου, του μηχανικού και του αρμόδιου εργολάβου στο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προϊόντων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων που λειτουργεί στο νησί μας. Τα υλικά αυτά δεν επιτρέπεται να εγκαταλείπονται χύμα, σε οδούς, πεζοδρόμια, ακάλυπτους χώρους κ.λ.π. Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου δε θα χορηγεί σε καμία περίπτωση άδεια καταλήψεως κοινοχρήστου χώρου για υλικά, αν ο αιτών, δεν έχει εξασφαλίσει container ή ειδικούς σάκους για την εναπόθεσή τους. Σε περίπτωση ανεξέλεγκτης ρίψης μπαζών – αδρανών υλικών επιβάλλεται πρόστιμο ύψους έως πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€).


Ο Δήμος δύναται, εφόσον διαθέτει κατάλληλη υποδομή, να αναλάβει έναντι ειδικού τέλους την μεταφορά των υλικών αυτών στους επιτρεπόμενους χώρους ανακύκλωσης τους. Το ύψος του τέλους καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.


θ) Ο Δήμος, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την ανακύκλωση των απορριμμάτων, είναι πιθανόν να διευρύνει τη δεύτερη αυτή κατηγορία. Εφόσον αυτό καταστεί δυνατόν και μετά από την κατάλληλη ενημέρωση, οι δημότες υποχρεούνται να ακολουθήσουν τις νέες οδηγίες ανακύκλωσης απορριμμάτων που θα καθοριστούν.

2. Δε συγκαταλέγονται στα απορρίμματα άλλα αντικείμενα ή υλικά προερχόμενα από διάφορες χρήσεις, όπως έπιπλα, στρώματα κ.λ.π., τα οποία απαγορεύεται να εγκαταλείπονται επί οδών, οικοπέδων ή άλλων χώρων και βεβαίως μέσα στους κάδους ή γύρω από αυτούς. Τα απορρίμματα αυτά διαχειρίζονται από αυτούς που τα παράγουν και η ρίψη τους θα γίνεται μόνο κατόπιν επικοινωνίας με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Τα τοξικά – επικίνδυνα απορρίμματα περιλαμβάνουν όλα τα απορρίμματα που περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, ραδιενεργά, εκρηκτικά, τοξικά υλικά κ.λ.π.), όπως αυτά ορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 19396/1546/1977 με τον τίτλο «Μέτρα και όροι για την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ Β΄604), η συλλογή, αποκομιδή και τελική διάθεση των οποίων γίνεται με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα διάφορα από τα συνήθη.


Ειδικά για τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών: υπόλοιπα κοπής δένδρων, θάμνων, κλαδιών κ.λ.π., εφόσον δεν είναι δυνατή η διαχείρισή τους από το δημότη που τα παράγει, μεταφέρονται από τον υπόχρεο αυθημερόν για απόρριψη σε επιτρεπόμενους χώρους με δικό του μεταφορικό μέσο και με δική του δαπάνη. Ο Δήμος προκειμένου να περιορίσει την αλόγιστη καύση κλαδιών δύναται να χρησιμοποιήσει μηχανήματα κλαδοθρυματισμού, των οποίων ο τρόπος διαχείρισης και το τέλος χρήσης τους θα καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η καύση κλαδιών και διαφόρων ξύλων, απαγορεύεται εντός των οικισμών και σε απόσταση μικρότερη των εκατό μέτρων από σχολεία και παιδικές χαρές.

 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον έχει τη δυνατότητα, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να περισυλλέγει και να μεταφέρει μεμονωμένα αντικείμενα, αφού πρώτα καθοριστούν ανά οικισμό οι ημέρες και οι χώροι απόθεσης.
Στην περίπτωση που η Υπηρεσία Καθαριότητας δύναται να αποκομίσει τα απορρίμματα αυτά, οι υπεύθυνοι παραγωγοί υποχρεούνται:
α) Να προκαταβάλλουν υπέρ του Δήμου το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής ανά ογκώδες αντικείμενο ανάλογα με το είδος του, όπως αυτό προσδιορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έπειτα από επικοινωνία με την Υπηρεσία Καθαριότητας.
β) Να προετοιμάσουν για παράδοση τα αντικείμενα στην κατάσταση και με τη συσκευασία που έχει συμφωνηθεί με την Υπηρεσία Καθαριότητας.
γ) Να μην εναποθέτουν ογκώδη αντικείμενα στο οδόστρωμα, ή σε κοινόχρηστους χώρους από πριν, αλλά μόνον κατόπιν συνεννοήσεως και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Καθαριότητας για την ημέρα, την ώρα και τον τόπο που πρέπει να εναποθέσουν προσωρινά τα προς αποκομιδή αντικείμενα.
δ) Να παραδίδουν τα αντικείμενα προς αποκομιδή την ημέρα, την ώρα και στο σημείο που θα καθορίσει η Υπηρεσία Καθαριότητας.
3. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο και εφαρμόζεται ό,τι προβλέπεται από τον Κανονισμό για την παράνομη κατάληψη κοινόχρηστων χώρων.

 

Άρθρο 7ο Καθορισμός υποχρεώσεων

Ο Δήμος έχει την υποχρέωση της περισυλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων που προέρχονται από τις κατοικίες, τις αποθήκες, τα γκαράζ, τα καταστήματα, τα γραφεία και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους.
Η απομάκρυνση και ταφή των νεκρών ζώων βαρύνουν τους ιδιοκτήτες των νεκρών ζώων με δική τους δαπάνη.
Ο Δήμος φροντίζει για την απορρύπανση των οικισμών από τα κάθε είδους διαφημιστικά και άλλα έντυπα που έχουν τοποθετηθεί αυθαίρετα σε διάφορους χώρους και από τις εγγραφές διάφορων συνθημάτων, παραστάσεων κ.λ.π.


Μεριμνά για την κανονική συντήρηση και καθαρισμό των κοινόχρηστων ουρητηρίων και αποχωρητηρίων. Με δημόσια ανακοίνωσή του (μέσα μαζικής ενημέρωσης, τύπος κ.λ.π.), ο Δήμος γνωστοποιεί στους κατοίκους το πρόγραμμα της περισυλλογής, αποκομιδής των απορριμμάτων, καθώς και κάθε αλλαγή του προγράμματος αυτού. Ο Δήμος υποχρεούται να τηρεί το πρόγραμμα, εκτός από τις περιπτώσεις ανώτερης βίας ή εκτάκτων δυσχερειών.
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να αποκομίζει τα απορρίμματα που παράγουν ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι πραγματοποιούν εκδηλώσεις ή μισθώνουν χώρους, οι οποίοι ανήκουν σε φορείς απαλλασσόμενους της καταβολής ανταποδοτικών τελών. Στην περίπτωση αυτή και εφ’ όσον διαπιστωθεί ότι οι φορείς αυτοί μισθώνουν ή παραχωρούν τα ακίνητά τους σε υπόχρεους καταβολής τελών ιδιώτες, ο Δήμος δικαιούται να βεβαιώνει ανάλογα ανταποδοτικά τέλη σε βάρος των ενοικιαστών ή χρηστών του χώρου.


Η καθαριότητα των δημοσίων και δημοτικών χώρων, που χρησιμοποιούνται από διάφορους φορείς για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, ανήκει στους διοργανωτές, οι οποίοι οφείλουν να διατηρούν τους παραχωρούμενους χώρους καθαρούς κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων και μετά το πέρας αυτών τους αποδίδουν στην κοινή χρήση, στην κατάσταση που τους παρέλαβαν. Ο Δήμος αναλαμβάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων, μετά το πέρας των εκδηλώσεων, μόνον κατόπιν συνεννοήσεως των διοργανωτών με την αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας και καταβολής του προβλεπόμενου τέλους, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, τα απορρίμματα, πρέπει να αποθηκεύονται προσωρινά σε μέσα μηχανικής αποκομιδής ή οι υπεύθυνοι να τα συσκευάζουν κατάλληλα και να τα τοποθετούν σε σημεία που υποδεικνύει η αρμόδια Διεύθυνση.


Ο Δήμος δεν υποχρεούται στη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων – αποβλήτων όσων χαρακτηρίζονται επικίνδυνα ή διέπονται από ειδικές διατάξεις όπως: Ραδιενεργά απόβλητα, εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες, καταλύτες αυτοκινήτων, απόβλητα προερχόμενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση μεταλλευτικών πόρων, απόβλητα προερχόμενα από εκμετάλλευση λατομείων, γεωργικά απόβλητα προερχόμενα από κατάλοιπα ζωϊκού κεφαλαίου ή από χρήση γεωργικών φαρμάκων, λιπασμάτων, εντομοκτόνων κ.α. Όπως προβλέπεται στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/2003 (Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων – Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης):


«Οι εργασίες συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων εκτελούνται με ευθύνη των οικείων ΟΤΑ πρώτου βαθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης. Οι παραπάνω φορείς μπορούν να μη δέχονται στερεά απόβλητα, εξαιρουμένων των οικιακών, τα οποία λόγω της σύνθεσης, του είδους ή της ποιότητας και της ποσότητάς τους ή επειδή παράγονται σε χώρους απρόσιτους και απομακρυσμένους, δεν καθιστούν με τις υπάρχουσες δυνατότητες εφικτή την πραγματοποίηση των εργασιών συλλογής και μεταφοράς. Στις περιπτώσεις αυτές, η συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων, γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του κυρίου, νομέα ή κατόχου του χώρου απ' όπου προέρχονται τα απόβλητα, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας απόφασης και με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και τους κανονισμούς καθαριότητας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού.»

 

Άρθρο 8 Υποχρεώσεις κατοίκων και επισκεπτών

Η απόρριψη άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών μικροσυσκευασίας, μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης δεν επιτρέπεται. Το ίδιο ισχύει και για τους υπόλοιπους κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους του Δήμου (πλατείες, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.), για περιπατητές, θαμώνες κ.λ.π. Τα παραπάνω αντικείμενα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια μικροαπορριμμάτων ή στους κάδους απορριμμάτων και ΠΟΤΕ εκτός αυτών. Εξαιρούνται τα ογκώδη αντικείμενα για τα οποία ισχύουν ειδικές διατάξεις. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάδος απορριμμάτων ή ο κάδος είναι γεμάτος, ο πλαστικός σάκος πρέπει να είναι καλά κλεισμένος έτσι ώστε να αποκλείεται διαρροή του περιεχομένου του και να τοποθετείται μέσα στον κοντινότερο κάδο. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η τοποθέτησή του έξω από ξένη ιδιοκτησία ή το κρέμασμα του στα δέντρα, τις κολώνες ή οπουδήποτε αλλού.


Σε περίπτωση μη ύπαρξης κάδων ή καλαθιών απορριμμάτων είναι υποχρεωμένοι να κρατήσουν τα απορρίμματα μέχρι το επόμενο σημείο που διαθέτει τέτοιο εξοπλισμό. Παρακαλούνται ιδιαίτερα οι κάτοικοι των οποίων τα σπίτια είναι κοντά σε κάδους, να τοποθετούν τους σάκους των απορριμμάτων μέσα στους κάδους αυτούς.


Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες υποχρεούνται να μην προκαλούν φθορές στο κοινόχρηστο εξοπλισμό και τον εξοπλισμό καθαριότητας του Δήμου (παγκάκια, καλάθια αχρήστων, κάδους απορριμμάτων, όργανα παιδικών χαρών κ.λ.π.) επισύρει τις νόμιμες κατά περίπτωση διοικητικές, ποινικές ή αστικές κυρώσεις.

 

Άρθρο 9 Υποχρεώσεις καταστηματαρχών – επιτηδευματιών

Καταστήματα στα οποία παρατηρείται παραγωγή κάθε είδους απορριμμάτων από την κατανάλωση των προσφερομένων ειδών (αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό κ.λ.π.) οφείλουν να τοποθετούν δοχεία απορριμμάτων εντός του χώρου ιδιοκτησίας ή άσκησης του επαγγέλματός τους, αλλά και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον περιβάλλοντα χώρο τους. Στους μη συμμορφωμένους με τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο, κατά το άρθρο 41 του παρόντος και σε περίπτωση και τρίτης υποτροπής, αφαιρείται η άδεια λειτουργίας τους.


Ισόγεια καταστήματα που πουλάνε αναψυκτικά, οινοπνευματώδη, γλυκά, φαγητά, σουβλάκια, πίτες, είδη γενικά μπαρ ή καφενείου, σε πελατεία είτε ιστάμενη, είτε καθήμενη σε τραπεζοκαθίσματα, τοποθετημένα μέσα και έξω από τα καταστήματα, πρέπει συνεχώς καθ’ όλες τις ώρες της λειτουργίας, να φροντίζουν να συγκεντρώνουν τα κάθε φύσεως απορρίμματα που δημιουργούνται από την κατανάλωση των ειδών του καταστήματος τους (χαρτιά περιτυλίγματος προσφερομένων ειδών, αποφάγια, σάλτσες, υγρά, κουτιά τσιγάρων, αποτσίγαρα κ.λ.π.) έτσι ώστε πάντοτε να είναι το κατάστημα και ο μπροστά από αυτό χώρος καθαρός.


Στις υποχρεώσεις των καταστημάτων περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση μέσα και έξω από το κατάστημα αρκετών καλαθιών για απορρίμματα, που θα πρέπει να είναι καλής κατασκευής συμβατά με την αισθητική του νησιού, να μην αφήνονται να ξεχειλίζουν, αλλά να αδειάζονται συχνά και το περιεχόμενό τους μαζί με τα άλλα σκουπίδια των καταστημάτων, να συγκεντρώνονται σε γερούς πλαστικούς σάκους και να κλείνονται ερμητικά στο πάνω μέρος. Οι υπεύθυνοι καθαριότητας κάθε ακινήτου οφείλουν να διατηρούν καθαρές τις προσόψεις του και να συμβάλλουν στην καθαριότητα του οδοστρώματος και του κοινόχρηστου χώρου πλησίον του ακινήτου.


Για τα απορρίμματα που προέρχονται από τη συνήθη χρήση κατοικιών, καταστημάτων και γραφείων που δεν μπορούν να παραληφθούν από τα χρησιμοποιούμενα αυτοκίνητα καθαριότητας με συμπίεση και μύλο (π.χ. στρώματα, κρεβάτια, ντιβάνια, μεταλλικά αντικείμενα, ψυγεία, λεκάνες, μεγάλες μποτίλιες κ.λ.π.) θα γίνεται τηλεφωνική συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητας για την ημέρα και ώρα που θα περάσει ειδικό αυτοκίνητο για την περισυλλογή τους. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται τέτοια αντικείμενα στο δρόμο ή στο πεζοδρόμιο.
Δεν επιτρέπεται η για οποιοδήποτε λόγο, τοποθέτηση στους δρόμους μπροστά ή γύρω από τα καταστήματα, αντικειμένων σχετικών με το εμπόριό τους (π.χ. καφάσια φρούτων ή λαχανικών, κιβώτια αεριούχων ποτών, άδεια κουτιά κ.λ.π.).


Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων..
Οι επαγγελματίες και οι έμποροι που μεταφέρουν εμπορεύματα στα καταστήματα τους με καροτσάκια, υποχρεούνται να τοποθετούν ρόδες σε αυτά, οι οποίες να μην μαυρίζουν τα σκαλιά και τους δρόμους.
Τα νερά από το πλύσιμο των καταστημάτων δεν θα ρίχνονται στους αγωγούς όμβριων , αλλά στις τουαλέτες προκειμένου να καταλήγουν στον Βιολογικό.
Τα μεγάλα κρουαζιερόπλοια θα ενοικιάζουν ένα φορτηγό Δ.Χ., προκειμένου να παραλαμβάνει τα απορρίμματα τους για να τα πηγαίνει στο Χ.Υ.Τ.Υ., όπου εκεί θα ζυγίζονται και θα πληρώνουν το αντίστοιχο αντίτιμο.


Άρθρο 10 Καθαριότητα ειδικών χώρων (στεγασμένων ή μη)

Οι κοινόχρηστοι χώροι οικιών και επιχειρήσεων, στεγασμένοι ή μη (παρκινγκ, πρασιές, παλιές οικίες κ.λ.π.), πρέπει να διατηρούνται καθαροί με την φροντίδα των υπεύθυνων και με κάθε πρόσφορο μέσο. Σε περίπτωση αδιαφορίας, και ύστερα από σχετικές συστάσεις, ο Δήμος έχει δικαίωμα να παρέμβει μόνο σε οικόπεδα καθαρίζοντας το χώρο.
Στη συνέχεια καταλογίζεται η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου προς καθαρισμό, επιπλέον επιβάλλεται πρόστιμο και μήνυση στους υπεύθυνους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 26 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010.
Σε περιπτώσεις ρύπανσης μνημείων, αγαλμάτων, τοίχων, παιδικών χαρών, χώρων πρασίνου κ.λ.π., πέρα από τη δαπάνη αποκατάστασης θα επιβάλλεται και πρόστιμο. Σε περίπτωση καταστροφή τους, ο Δήμος Πάτμου θα κινείται δικαστικά.


Άρθρο 11 Χειρισμός σκουπιδιών
Τα σκουπίδια κάθε κατοικίας, καταστήματος ή γραφείου πλην των ανακυκλώσιμων, πρέπει να τοποθετούνται μέσα σε γερούς και ανθεκτικούς σάκους (πλαστικούς) που να δένονται στο πάνω μέρος έτσι ώστε να αποκλείεται η διαρροή του περιεχομένου.
Σκουπίδια τα οποία περιλαμβάνονται στα ανακυκλώσιμα είδη (υλικά συσκευασίας, ηλεκτρικές – ηλεκτρονικές συσκευές, μπαταρίες, ελαστικά, λάδια κινητήρων και τηγανέλαια κ.λ.π.) δεν τοποθετούνται στους κοινούς κάδους αλλά απορρίπτονται στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο Ε’ του παρόντος κανονισμού.
Τα οικιακά και επαγγελματικά απορρίμματα καθώς και αυτά από τα μικρά τουριστικά σκάφη δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται στα καλάθια των μικροαπορριμμάτων.


Άρθρο 12 Καθαριότητα οικοπέδων
Οι ιδιοκτήτες ή νομείς οικοπέδων οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα. Προς τούτο οφείλουν να τα περιφράσσουν και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωσή τους.
Σύμφωνα με την αρ. 4/1987 Πυροσβεστική Διάταξη οι ιδιοκτήτες ή με οποιοδήποτε τρόπο εκμεταλλευτές των οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή κοντά σε αυτές και σε απόσταση μέχρι εκατό (100) μέτρων, υποχρεούνται να προβούν στην αποψίλωση αυτών από τα ξηρά χόρτα και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται μέσα σε αυτά.
Στους προαναφερόμενους χώρους απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς κατά το χρονικό διάστημα της αντιπυρικής περιόδου. Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.
Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και μετά τις σχετικές συστάσεις, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να παρέμβει καθαρίζοντας το οικόπεδο. Στη συνέχεια καταλογίζεται η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου προς καθαρισμό, επιπλέον επιβάλλεται πρόστιμο και μήνυση στους υπευθύνους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 26 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010.

 

Άρθρο 13 Υπαίθρια αποθήκευση υλικών

Η πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και στίβαξη υλικών μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση στο περιβάλλον.
Στη χορηγούμενη από το Δήμο άδεια κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου για την εναπόθεση, αποθήκευση ή στίβαξη των παραπάνω υλικών πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα (κάλυψη με λαμαρίνες, νάιλον κ.λ.π.), που πρέπει να λάβει ο αιτών, ώστε να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος διασκορπισμού τους. Αν από την πλημμελή εφαρμογή των παραπάνω προστατευτικών μέτρων προκληθεί ρύπανση των κοινόχρηστων χώρων, ο Δήμος πέραν των προβλεπόμενων άλλων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία, επιβάλλει κατά των υπευθύνων πρόστιμο ανάλογα με τη σοβαρότητα και το μέγεθος της ρύπανσης.


Άρθρο 14 Παράνομες διαφημίσεις

Οι παράνομες διαφημιστικές αφίσες που αναρτώνται σε κοινόχρηστους χώρους (ταμπλό, αεροπανό κ.λ.π.) θα συλλέγονται από συνεργεία του Δήμου και θα επιβάλλεται πρόστιμο τόσο στον αφισοκολλητή, όσο και στο διαφημιζόμενο, πέρα από το τέλος της παράνομης διαφήμισης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το ίδιο ισχύει και για τη ρύπανση με φεϊγβολάν, τη ρύπανση των τοίχων με διάφορα σπρέι κ.λ.π. Λοιπές λεπτομέρειες όπως καθορίζονται στον Ν. 2946/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Αφισοκόλληση ή τοποθέτηση αγγελιών επιτρέπεται μόνο εντός πλαισίων που ο Δήμος έχει τοποθετήσει σε διάφορα σημεία της πόλης. Η τέχνη του γκράφιτι απαγορεύεται ρητώς σε οποιονδήποτε κοινόχρηστο χώρο.

 

Άρθρο 15 Στάθμευση που δυσχεραίνει την αποκομιδή

Η στάθμευση των αυτοκινήτων στους δρόμους πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ώστε να μην εμποδίζεται ή να δυσχεραίνεται η αποκομιδή των απορριμμάτων. Δεν πρέπει να σταθμεύει αυτοκίνητο δίπλα από τον κάδο απορριμμάτων προς τη μεριά του δρόμου, έτσι ώστε να εμποδίζει τη μετακίνηση του κάδου στο απορριμματοφόρο.


Άρθρο 16 Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα κ.λ.π.
Η στάθμευση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων, οχήματα κ.λ.π.) τους (μακροχρόνια ή μη) θεωρείται κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 2 του ΠΔ 116/2004.

Άρθρο 17 Καθαριότητα παραγωγών πωλητών, μικροπωλητών και μικροεμπόρων
Οι πλανόδιοι μικροπωλητές, οι παραγωγοί πωλητές και οι μικρέμποροι καθώς επίσης και οι καντίνες (μόνιμες ή αυτοκινούμενες), οφείλουν να διατηρούν τον περίγυρο πάντοτε καθαρό
και να συλλέγουν τα κάθε είδους απορρίμματα σε ανθεκτικούς σάκους και να τους μεταφέρουν στους κοντινότερους κάδους ή πρέσες του Δήμου και σε χώρο που θα έχει υποδειχθεί από την Υπηρεσία Καθαριότητας.
Αν δεν τηρούν τα παραπάνω, ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπευθύνους. Επίσης επιβάλλει επιπλέον πρόστιμο.
Αν η παράβαση αυτή διαπιστωθεί για τρίτη φορά, ο Δήμος ζητά την ανάκληση της άδειας του υπαιτίου από την υπηρεσία που την έχει χορηγήσει (Δ/νση Εμπορίου – Περιφέρεια – Υπηρεσία του Δήμου κ.λ.π.).
Οι πωλητές υποχρεούνται επίσης να διαθέτουν καλαίσθητα δοχεία στα οποία θα συγκεντρώνουν τα παραγόμενα από αυτούς ή τους πελάτες τους απορρίμματα και τα οποία θα συσκευάζονται σε ανθεκτικούς σάκους και θα εναποτίθενται από τους ίδιους στους υποδεικνυόμενους από την Υπηρεσία κάδους απορριμμάτων.

 

Άρθρο 18 Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων

Όλα τα κινούμενα στο οδικό δίκτυο του Δήμου φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα μεταφορικά μέσα ξηρού φορτίου, πρέπει να έχουν το φορτίο τους πλήρως καλυμμένο με μουσαμά. Τα απορρίμματα οποιασδήποτε μορφής, που παράγονται κατά τη φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά το πέρας της εργασίας.
Οι μεταφορείς πετρελαίου θέρμανσης όταν το αυτοκίνητο δεν πλησιάζει στο χώρο που προορίζεται το πετρέλαιο, υποχρεούνται να διασφαλίσουν τη δίχως διαρροές διανομή και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή λόγω της ευρείας ρύπανσης που προκαλείται από τυχόν διαρροή. Σε περίπτωση διαρροής να φροντίζουν για τον καθαρισμό της οδού με κάθε πρόσφορο μέσο.

 

Άρθρο 19 Κατοικίδια ζώα

Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται να μεριμνούν για τον άμεσο
καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα των ζώων τους (Νόμος 4039/2012 Άρθρο 5). Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται κάθε φορά χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής, καθώς επίσης διπλασιάζεται και αν η παράβαση γίνει σε παιδική χαρά ή σε κάθε άλλο κοινόχρηστο χώρο φιλοξενίας παιδιών, σε αυλές ή εισόδους σχολείων και βρεφονηπιακών σταθμών, προαύλια εκκλησιών, δημόσια ή δημοτικά κτίρια.
Για την αποφυγή ατυχημάτων ο ιδιοκτήτης – συνοδός σκύλου υποχρεούται κατά τη διάρκεια του περιπάτου να κρατάει το σκύλο του δεμένο και να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτόν. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τον οποιονδήποτε συνοδό του ζώου, πέραν του ιδιοκτήτη του.
Η παροχή τροφής και νερού επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες καθαριότητας και υγιεινής.

 

Άρθρο 20 Υπεύθυνοι εφαρμογής

Υπεύθυνοι για την τήρηση των παραπάνω διατάξεων .
Μόνη αρμόδια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού είναι η Δημοτική αρχή αναγνωρίζοντας ως συνυπεύθυνους:
Για τις κατοικίες, τα πρόσωπα που κατοικούν.
Για τα καταστήματα, το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων ασκείται το επάγγελμα, η επιχείρηση ή ο διευθυντής των επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται ως καταστήματα.
Για τις Ε.Π.Ε., υπεύθυνος είναι ο διαχειριστής ή οι τυχόν περισσότεροι διαχειριστές.
Για τις ανώνυμες εταιρείες υπεύθυνος είναι ο εκπρόσωπος τους κατά το καταστατικό και για τις υπόλοιπες υπηρεσίες υπεύθυνος είναι ο προϊστάμενος του Διοικητικού.
Για τα οικόπεδα, υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης ή ο νομέας ή ο κάτοχος αυτών.
Οι υπεύθυνοι καταστημάτων ή Γραφείων μπορούν να ορίζουν με έγγραφο τους συγκεκριμένο πρόσωπο που θα αναλάβει την ευθύνη για την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και για τις παραβάσεις του.
Για να ισχύει το έγγραφο αυτό, πρέπει αυτός που εξουσιοδοτεί και αυτός που αναλαμβάνει την ευθύνη να υπογράφουν ενώπιον αρμοδίου δημοτικού υπαλλήλου ή ενώπιον της αστυνομικής αρχής και να επικυρώνεται η γνησιότητα της υπογραφής.


Άρθρο 21 Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη αντικείμενα αστικά απορρίμματα

Οι υπεύθυνοι για τα απορρίμματα αυτά, υποχρεούνται να γνωρίζουν το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων που ο Δήμος έχει καταρτίσει για τη γειτονιά τους
Την ημέρα διέλευσης του απορριμματοφόρου οφείλουν να έχουν συσκευασμένα τα απορρίμματα τους σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους, τους οποίους πρέπει πριν την ώρα διέλευσης του απορριμματοφόρου να έχουν εναποθέσει μέσα στο κάδο μηχανικής αποκομιδής, που έχει τοποθετηθεί από το Δήμο.
Οι κάδοι τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις κατόπιν μελέτης του Τμήματος Καθαριότητας & Περιβάλλοντος. Η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου είναι η μόνη αρμόδια για την μετακίνηση ή αλλαγή θέσης (μόνιμης ή προσωρινής) των κάδων.
Δεν επιτρέπεται τα σκουπίδια να διασκορπίζονται στο δρόμο ή στο πεζοδρόμιο ή να συγκεντρώνονται σε σωρούς στο πεζοδρόμιο, το ρείθρο του πεζοδρομίου ή το κατάστρωμα του δρόμου.

 

Άρθρο 22 Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη αστικά απορρίμματα

Ογκώδη αστικά απορρίμματα χαρακτηρίζονται
α. Άχρηστα μηχανήματα και συσκευές, (θερμοσίφωνες, ψυγεία, ηλεκτρικές – ηλεκτρονικές συσκευές, κουζίνες κ.λ.π.) που περιλαμβάνονται στις ανακυκλώσιμες συσκευές
β. Άχρηστος λοιπός οικιακός εξοπλισμός (καναπέδες, κρεβάτια, στρώματα κ.λ.π.)
γ. Τα απορρίμματα που προέρχονται από το κλάδεμα, σακούλες με πράσινα απορρίμματα.
Η έκθεση ογκωδών απορριμμάτων σε κοινόχρηστους χώρους, θεωρείται ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων και διώκεται ποινικά. Ειδικότερα για τα καταστήματα, γραφεία κ.λ.π., οι υπεύθυνοι υποχρεούνται για τα πάσης φύσεως απορρίμματα συσκευασίας, που τοποθετούνται προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κ.λ.π.), να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια πιέσεως ή περιδέσεως. Τοποθετούνται εντός των κάδων ανακύκλωσης χάρτινων συσκευασιών ή στα σημεία που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία.


Ειδικά για προϊόντα κηπευτικών εργασιών:
α. Φύλλα ξερά, άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κ.λ.π. πρέπει να συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους, όπως τα οικιακά απορρίμματα. Σε περίπτωση απορρίψεώς τους επί του κοινοχρήστου χώρου ασυσκεύαστα (χύμα) επιβάλλεται στον υπεύθυνο πρόστιμο.
β. Η κατάληψη επί τμήματος δρόμου με υπόλοιπα χώματος, μπάζα κοπροχώματος, αδρανή υλικά, οικοδομικά υλικά κ.λ.π. επιτρέπεται μόνον με άδεια της Δημοτικής Αρχής στον προσδιορισμένο χώρο και προσδιορισμένο, μετά από σχετική υποχρεωτική αίτηση, χρονικό διάστημα. Έπειτα, τα υλικά αυτά, απομακρύνονται υποχρεωτικά από τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα.

Άρθρο 23 Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών απορριμμάτων

Σε περίπτωση κατά την οποία ο Δήμος διαθέτει την υποδομή και έχει την δυνατότητα της περισυλλογής των απορριμμάτων όπως αυτά καθορίζονται στα ειδικά άρθρα (επικίνδυνα και ειδικά απορρίμματα) του παρόντος Κανονισμού, περισυλλέγει τα απορρίμματα αυτά βάσει ειδικού προγράμματος που γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν:
α. Υποχρέωση καταβολής, αν έχει αποφασίσει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο, υπέρ του Δήμου ειδικού τέλους αποκομιδής. β. Υποχρέωση για τα εσωτερικά ογκώδη αστικά απορρίμματα.
Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των απορριμμάτων οι υπεύθυνοι εργαστηρίων, συνεργείων κ.λ.π. υποχρεούνται να απομακρύνουν τα απορρίμματα με δικά τους μέσα. Επίσης υποχρεούνται μέχρι την ημέρα της αποκομιδής να κρατούν τα απορρίμματα αυτά συσκευασμένα στο προαύλιο των επιχειρήσεων και να μην τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο.
Η διαχείριση των νοσοκομειακών και ιατρικών απόβλητων γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης Η.Π. 37591/2031 (ΦΕΚ 1419/Α’/2003).
Για τα απορρίμματα των χώρων νεκροταφείου, τα προερχόμενα από εργασίες καθαρισμού των διαφόρων χώρων, που προσομοιάζουν με τα οικιακά απόβλητα, πρέπει να συλλέγονται και να μεταφέρονται καταλλήλως. Τα προερχόμενα από εκταφές, συσκευάζονται και μεταφέρονται με ειδικό τρόπο.


Λοιπά:
α. Τα μπάζα και άλλα άχρηστα αδρανή υλικά που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις οικοδομών κ.λ.π., μεταφέρονται με ευθύνη του μεταφορέα, του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου εργασιών σε ειδικούς χώρους υποδοχής μπαζών. Στην περίπτωση που παραμένουν για διάστημα μεγαλύτερο των δύο ημερών οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στην καταβολή ειδικού τέλους, καθώς επίσης και του σχετικού προστίμου.
β. Η απόρριψη αυτών σε ακάλυπτους χώρους, όπως χείμαρρους, ρέματα, πάρκα, άλση κ.λ.π., προκαλεί υποβάθμιση στο περιβάλλον και απαγορεύεται αυστηρά.
Απαγορεύεται γενική ρίψη μπαζών ή άλλων ογκωδών αντικειμένων στους κάδους απορριμμάτων, καθώς και η ρύπανση πεζοδρομίων με χώματα, λάδια κ.λ.π. Όσοι προξένησαν τέτοιας ρύπανσης υποχρεούνται στη άρση αυτής με οποιοδήποτε επιτρεπόμενο μέσο.

 

Άρθρο 24 Υποχρεώσεις υπευθύνων επικινδύνων και εν δυνάμει επικινδύνων αποβλήτων που δεν μεταφέρονται από τις υπηρεσίες του Δήμου

Τα επικίνδυνα απορρίμματα που περιγράφονται στο άρθρο 6, συλλέγονται, αποκομίζονται και μεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπεύθυνους, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 13588/725 (ΦΕΚ 383/Β’/2006) «περί μέτρων και όρων για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων». Για τις περιπτώσεις των επικινδύνων και εν δυνάμει επικινδύνων αποβλήτων η διαχείριση θα γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ειδικές διατάξεις.


Άρθρο 25 Συλλογική διαχείριση επικινδύνων και ειδικών αποβλήτων
Σε περίπτωση που ο Δήμος Πάτμου συνάψει συμβάσεις με νομίμως αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων ,υποχρεούται να ενημερώσει τους παραγωγούς των εν λόγω αποβλήτων, ώστε η διαχείρισή τους να γίνεται συλλογικά. Στην περίπτωση αυτή οι παραγωγοί θα καταβάλλουν ειδικό τέλος το οποίο θα καθοριστεί με απόφαση του Δήμου.


Άρθρο 26 Τοποθέτηση κάδων
Οι κάδοι τοποθετούνται, όπως προβλέπει ο νόμος σε σημεία που καθορίζει η Υπηρεσία Καθαριότητας .
Κάδοι δεν τοποθετούνται σε διαβάσεις και στις γωνίες των δρόμων.
Τα οικιακά απορρίμματα απαγορεύεται να τοποθετούνται εκτός κάδων άλλως η τοποθέτησή τους χαρακτηρίζεται ως ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων και οι παραβάτες διώκονται.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΦΟΡΑ
Άρθρο 27 Δικαίωμα συλλογής προς απόρριψη
Η Υπηρεσία Καθαριότητας διατηρεί το δικαίωμα να συλλέγει προς απόρριψη οποιαδήποτε αντικείμενα (π.χ. κιβώτια αναψυκτικών, πινακίδες κ.α.) ευρίσκονται τοποθετημένα σε κοινόχρηστους χώρους, για τους οποίους δεν έχει ζητηθεί άδεια και δεν καταβάλλεται τέλος κατάληψης κοινόχρηστων χώρων στον Δήμο.
Άρθρο 28 Παραβάτες άρθρων
Κάθε παράβαση άρθρου του παρόντος Κανονισμού θα τιμωρείται με πρόστιμο το οποίο καθορίζεται με την παρούσα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρις ότου τροποποιηθεί με νεώτερη. Σε περίπτωση υποτροπής, εντός του ίδιου έτους, το πρόστιμο προσαυξάνεται κατά 50%, εκτός από τις ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα του παρόντος Κανονισμού .

Παραχώρηση χώρων

Το Δημοτικό Συμβούλιο καθορίζει τους χώρους και τα τέλη που καταβάλλονται, για παραχώρηση χρήσης σε κοινόχρηστους χώρους, σύμφωνα με το άρθρο 13/ΒΔ 24-9/20-10-58 και τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που ισχύουν σήμερα και τις αποφάσεις που κάθε φορά θα ψηφίζονται.
Απαγορεύεται η αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστων χώρων (π.χ. αυθαίρετη τοποθέτηση καθισμάτων και άλλων υλικών σε πεζοδρόμια ή πεζόδρομους και γενικά σε κοινόχρηστους χώρους, μπροστά από καταστήματα ή κατοικίες καθώς και τοποθέτηση αυθαιρέτων κατασκευών σε πεζοδρόμια, κοινόχρηστους χώρους (περιφράξεις, ράμπες, σκάλες, τέντες, πινακίδες, επιγραφές καταστημάτων κ.λ.π. πλην ειδών που προβλέπει η χορηγούμενη άδεια).
Απαγορεύεται το βάψιμο των καλντεριμιών και η αρμολόγηση τους.


Άρθρο 29 Διελεύσεις οχημάτων
Απαγορεύεται η κυκλοφορία οποιουδήποτε οχήματος, εάν τα απορρίμματα που μεταφέρει δεν είναι επαρκώς καλυμμένα. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο.


Άρθρο 30 Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου
Δεν επιτρέπεται η για οποιοδήποτε λόγο, τοποθέτηση στους κοινόχρηστους χώρους μπροστά ή γύρω από τα καταστήματα, αντικειμένων σχετικών με το εμπόριο τους (π.χ. καφάσια φρούτων ή λαχανικών, κιβώτια αεριούχων ποτών, άδεια κουτιά κ.λ.π.) πλην των ειδών που προβλέπει η χορηγούμενη άδεια.
Για τον πλήρη καθαρισμό ενός δρόμου ή επισκευή η Υπηρεσία Καθαριότητας θα προβαίνει σε γνωστοποίηση με την οποία θα καλεί τους δημότες να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους την προσδιορισθείσα ημερομηνία. Η μη συμμόρφωση προς την υπόδειξη αυτή θα τιμωρείται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα..

 

Άρθρο 31 Απόρριψη απορριμμάτων από κινούμενα οχήματα

Δεν επιτρέπεται η απόρριψη κάθε είδους σκουπιδιών από αυτοκίνητα που βρίσκονται σε κίνηση ή είναι σταθμευμένα. Δεν επιτρέπεται να ρίπτονται στα καλάθια σκουπιδιών σάκοι ή μεγάλα αντικείμενα που δεν χωράνε μέσα σε αυτά.
Άρθρο 32 Επέκταση καταστημάτων – συνεργείων στα πεζοδρόμια. Ίδρυση εγκαταστάσεων διάλυσης

Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να επεκτείνονται οι εργασίες καταστημάτων ή συνεργείων στα οδοστρώματα (συνεργεία αυτοκινήτων και ελαστικών, συναρμολογήσεως επίπλων ή άλλων ειδών κ.λ.π.) πλην ειδών που προβλέπει η χορηγούμενη άδεια.
Δεν επιτρέπεται επί κοινόχρηστων χώρων η λειτουργία παράνομων εγκαταστάσεων εναπόθεσης, διάλυσης, αγοροπωλησίας άχρηστων υλικών, μηχανημάτων, οικιακών συσκευών κ.λ.π.


Άρθρο 33 Απαγορεύσεις

Απαγορεύονται:
Η ρύπανση με μπετόν και απορρίμματα κινουμένων οχημάτων σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους.
Η ρύπανση οποιασδήποτε μορφής που παράγεται κατά την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων ή διάχυση αυτών
Η εναπόθεση ασυσκεύαστων υγρών απορριμμάτων (καμένα λάδια, λίπη κ.λ.π.) σε κοινόχρηστους ακάλυπτους χώρους και κάδους απορριμμάτων.
Η ρίψη ακάθαρτων νερών (σαπουνόνερα – λασπόνερα) σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους , παιδικές χαρές ή δημόσια ακίνητα.
Η εναπόθεση σκουπιδιών έξω από ξένες ιδιοκτησίες, σε ελεύθερους χώρους, το κρέμασμα σάκων απορριμμάτων σε κολώνες, δέντρα, ξένα σπίτια κ.λ.π.
Η ρίψη σε δρόμους και λοιπούς δημοτικούς χώρους σκουπιδιών, τσιγάρων, χαρτιών, μπουκαλιών, κυτίων καφέ κ.λ.π., η ρύπανση του δημαρχειακού μεγάρου (σκαλοπάτια, οπίσθια πλευρά, εσωτερικοί χώροι κ.λ.π.) καθώς και κάθε δημοτικού ακινήτου, κοινόχρηστου χώρου κ.λ.π.
Δεν επιτρέπεται η ρίψη απορριμμάτων μέσα σε οικόπεδα και ελεύθερους ιδιωτικούς χώρους.
Δεν επιτρέπεται η ρίψη οποιονδήποτε απορριμμάτων και αποβλήτων στη θάλασσα.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ
Τα καθοριζόμενα στο κεφάλαιο αυτό αφορούν σε κάθε είδος οικοδομικών εργασιών (νέες οικοδομές, πρόσθετες επισκευές), που εκτελούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου και κάθε εργασίας οργανισμού Κοινής Ωφέλειας (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η.,. Κ.Λ.Π.)


ΓΕΝΙΚΑ
α. Εργασίες κάθε φύσεως από οργανισμούς κοινής ωφέλειας και εργολάβους σε χώρους και δρόμους που υπάρχουν δημοτικά δίκτυα, προϋποθέτει την ύπαρξη σχετικής άδειας από τον Δήμο.
β. Η μη τήρηση υποχρεώσεων κατά την εκτέλεση εργασιών επισύρει την επιβολή προστίμου.

 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Άρθρο 34 Δικαιολογητικά
Σε κάθε οικοδομική εργασία που γίνεται, θα πρέπει στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχει:
Αντίγραφο της θεωρημένης από την Αστυνομία Οικοδομικής Άδειας
Πινακίδα προβλεπόμενη από τον Νόμο, με τον αριθμό της άδειας και την ημερομηνία έκδοσης της.
Άδεια κατάληψης πεζοδρομίου – οδοστρώματος, χορηγημένη από τον Δήμο.
Πριν την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, οι ιδιοκτήτες ή οι κατασκευαστές και οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας, ανάλογα πρέπει:


Άρθρο 35 Διαδικασία οικοδομικών εργασιών
Να εφοδιάζονται από τον Δήμο με άδεια κατάληψης πεζοδρομίου οδοστρώματος, καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος. Στην αίτηση για την άδεια του Δήμου πρέπει να δηλώνουν ρητά, αν θα τοποθετήσουν διαφημιστικές πινακίδες, ώστε ο Δήμος να εισπράξει τα νόμιμα τέλη. σε περίπτωση παράλειψης μιας τέτοιας δήλωσης, ο Δήμος πέρα από τα νόμιμα τέλη, μπορεί να επιβάλει και πρόστιμο. Σε περίπτωση που δεν πρόκειται να γίνει κατάληψη του πεζοδρομίου θα υποβάλλουν ανάλογη υπεύθυνη δήλωση.


Άρθρο 36 Λεπτομέρειες οικοδομικών εργασιών
Ο χώρος που εκτελούνται οι οικοδομικές εργασίες θα πρέπει να είναι περιφραγμένος. Θα πρέπει να υπάρχει πινακίδα που να απαγορεύει την είσοδο στους μη έχοντες εργασία και σε περίπτωση κατάληψης οδοστρώματος ή κοινοχρήστου χώρου πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία των πεζών και οχημάτων.
Τα αδρανή υλικά που βρίσκονται επί του κοινόχρηστου χώρου, εφόσον έχει χορηγηθεί άδεια καταλήψεως κοινόχρηστου χώρου, πρέπει να εγκιβωτίζονται με μέσα προστασίας (μαδέρια, τσιμεντόλιθους κ.λ.π.) για την αποφυγή της διασποράς τους από νερά είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άμμος, μαρμαρόσκονη, μπάζα κ.λ.π.), θα πρέπει να καταβρέχονται συχνά. Το ίδιο ισχύει και κατά τη διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών.
Μπάζα επί κοινόχρηστων χώρων που παραμένουν πλέον του διημέρου, θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημόσιο χώρο και επιβάλλεται το σχετικό τέλος και το προβλεπόμενο πρόστιμο. Αυτά απομακρύνονται από συνεργεία του Δήμου και ο υπόχρεος καταβάλλει τη δαπάνη απομάκρυνσης.
Κατά την κατάληψη πεζοδρομίου πρέπει να υπάρχει μέριμνα για ασφαλή κίνηση των πεζών και των τροχοφόρων και πρόσβαση στα παρακείμενα καταστήματα.
Σε περίπτωση που λόγω της θέσης των εργασιών γίνεται χρήση δημοτικών δρόμων στους οποίους υπάρχει αδυναμία αποδοχής μεγάλων φορτίων, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του έργου να προσκομίσει στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου εγγυητική επιστολή ώστε εάν κατά τη διάρκεια των εργασιών δημιουργηθούν ζημιές από βαριά οχήματα ή οτιδήποτε άλλο στο οδικό δίκτυο, σε περιφράξεις, τοιχία, δίκτυα ύδρευσης κ.λ.π. και εφόσον δεν αποκατασταθούν από τον ιδιοκτήτη ο Δήμος θα καλύπτει την δαπάνη από την εγγυητική και θα αποκαθιστά ο ίδιος της ζημιές. Το ποσόν της εγγυητικής θα ορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία ώστε να είναι δυνατή η πλήρη αποκατάσταση σε περίπτωση που ο ή οι χρήστες ιδιοκτήτες αρνηθούν την υποχρέωση. Η επιστροφή των εγγυητικών θα γίνεται στον ενδιαφερόμενο μετά την πλήρη αποπεράτωση των εργασιών και εφόσον δεν προξενήθηκαν ζημιές στους δημοτικούς χώρους, κοινόχρηστους χώρους από την εκτέλεση των οικοδ. εργασιών (π.χ. μπάζα, τσιμέντα στο οδόστρωμα, ζημιές στα πεζοδρόμια, παραλείψεις πλακόστρωσης πεζοδρομίου κ.λ.π,). Τα παραπάνω θα πιστοποιούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Σε περίπτωση που το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου εμποδίζει τις εργασίες ή κινδυνεύει από αυτές θα πρέπει ο εργοδότης/ιδιοκτήτης να αιτηθεί την τροποποίηση του στην υπηρεσία ύδρευσης του Δήμο, η οποία θα απαντήσει για τον χρόνο που θα απαιτηθεί εγγράφως μετά από αυτοψία. Σε περίπτωση που ο Δήμος δεν τηρήσει τον δηλωθέντα χρόνο οι εργασίες μπορούν να αρχίσουν χωρίς ευθύνη του εργολάβου ή του εργοδότη και χωρίς την απαίτηση αποζημίωσης ή επιβολής προστίμου από μέρους του Δήμου. Σε περίπτωση που για τις εργασίες απαιτείται να γίνει τομή σε δημοτικό δρόμο θα πρέπει να ακολουθηθεί η ανωτέρω διαδικασία και στην συνέχεια να δοθεί άδεια τομής Η εργασία αυτή θα γίνει με επίβλεψη και οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.


Άρθρο 37 Χρήση στερεών κινητών υλικών
Τα στερεά κινητά υλικά, που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, πρέπει να είναι κατά τρόπο ασφαλή στερεωμένα για την πρόληψη ατυχήματος, τα δε περιφράγματα πρέπει να είναι πλήρη και ασφαλή. Για τον ίδιο λόγο επιβάλλεται η σήμανση με σχετικές πινακίδες και η τοποθέτηση ασπροκόκκινης ταινίας, όταν καταλαμβάνεται μέρος οδοστρώματος. Η σήμανση κατά τη νύκτα πρέπει να είναι φωτεινή.

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
Άρθρο 38 Εφαρμογή διατάξεων
Κατά την εκτέλεση εργασιών από Οργανισμό κοινής ωφέλειας για συντήρηση, επισκευή δικτύου ή νέων παροχών, επιβάλλεται η τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται από τους νόμους για την εκτέλεση Δημόσιων Έργων (σημάνσεις κ.λ.π.). Οι παραπάνω οργανισμοί υποχρεούνται όπως, αμέσως μετά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών και όχι πέραν του τετραημέρου, να απομακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής, τα λοιπά άχρηστα υλικά και να επαναφέρουν τα πράγματα στη πρότερή τους κατάσταση.
Οι ίδιοι οργανισμοί υποχρεούνται στο κατάβρεγμα των αδρανών υλικών και προϊόντων εκσκαφών.

 

Άρθρο 39 Κατάληψη κοινοχρήστου
Σε περίπτωση που ζητηθεί η κατάληψη κοινοχρήστου ή άδεια τομής οδοστρώματος από οργανισμό κοινής ωφέλειας, πρέπει να προσκομίζεται στη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού που θα καθορίζεται από αυτήν, η οποία θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο μετά την πλήρη αποπεράτωση των εργασιών και εφόσον δεν προξένησαν ζημιές στους δημοτικούς χώρους από την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών (π.χ. μπάζα, τσιμέντα, ζημιές στο οδόστρωμα, ζημιές στα πεζοδρόμια, παραλείψεις πλακόστρωσης πεζοδρομίου κ.λ.π.)
Τα παραπάνω θα πιστοποιούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, δηλαδή ότι αποκαταστάθηκαν οι τομές του οδοστρώματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές Δημοσίων Έργων (π.χ. υλικά επιχώσεων, συμπίεση, σκυροδέτηση, πλακόστρωση, τελική επίστρωση ασφάλτου κ.λ.π.).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
Με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Πάτμου, εκδίδονται οι παρακάτω συνοπτικές οδηγίες προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και ο πίνακας επιβολής προστίμων για κάθε μία παράβαση που περιλαμβάνεται σε αυτόν.
Άρθρο 40 Υποχρεωτικές οδηγίες
Η μετακίνηση των κάδων καθαριότητας από τις καθορισμένες θέσεις απαγορεύεται.
Η τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από τους κάδους απαγορεύεται
Τα μεγάλα καταστήματα υποχρεούνται να συμπιέζουν χαρτοκιβώτια και λοιπά απορρίμματα πριν την απόρριψή τους στους αντίστοιχους κάδους, έτσι ώστε να μειώνεται ο όγκος τους.
Η εγκατάλειψη κάθε μορφής ογκώδους αντικειμένου στα πεζοδρόμια και σε κοινόχρηστους χώρους, αν δεν συνεννοηθούν προηγουμένως με την Υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου, απαγορεύεται.
Καταστήματα – γραφεία υποχρεούνται να συμπιέζουν, να δένουν και να βγάζουν τα χαρτοκιβώτια – ξυλοκιβώτια κ.λ.π. όπου ορίζεται. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι δημότες.
Η εγκατάλειψη ασυσκεύαστων στο πεζοδρόμιο φύλλων ξερών, ανθών, υπόλοιπο καθαρισμού κήπων, υπόλοιπο κοπής δέντρων, θάμνων, κλαδιών κ.λ.π. απαγορεύεται.
Η εγκατάλειψη υπόλοιπων χώματος και κοπροχώματος σε οδούς και πεζοδρόμια δεν επιτρέπεται.
Η εγκατάλειψη ειδικών βιομηχανικών – βιοτεχνικών απορριμμάτων στα πεζοδρόμια δεν επιτρέπεται.
Νοσοκομεία και θεραπευτήρια υποχρεούνται να συσκευάζουν και να χαρακτηρίζουν τα μη επικίνδυνα και μη τοξικά απορρίμματα.
Η ρύπανση (χώματα, λάδια κ.λ.π.) και η εγκατάλειψη μπαζών, αδρανών υλικών από εκσκαφές – κατεδαφίσεις κ.λ.π. στα πεζοδρόμια, στους δρόμους, σε ακάλυπτους χώρους (πάρκα – άλση – ρέματα κ.λ.π.) και στους κάδους απορριμμάτων του Δήμου απαγορεύεται.
Η εγκατάλειψη τοξικών και άλλων λυμάτων επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια δεν επιτρέπεται.
Οι δημότες υποχρεούνται να βάζουν στα καλαθάκια τα μικρά άχρηστα αντικείμενά τους.
Η πρόκληση φθορών στον εξοπλισμό καθαριότητας του Δήμου (όπως κάδους, καλαθάκια, containers κ.λ.π.) τιμωρείται κατά το νόμο.
Οι επιχειρηματίες υποχρεούνται να έχουν δοχεία απορριμμάτων και να διατηρούν καθαρό το χώρο, ιδιαίτερα τα καταστήματα που προσφέρουν πρόχειρο φαγητό (καφενεία, καφετέριες κ.λ.π.).
Η εγκατάλειψη απορριμμάτων από τους πωλητές πλανόδιου εμπορίου λαϊκών και άλλων αγορών και η παραβίαση του ωραρίου λειτουργίας τους απαγορεύεται.
Η τοποθέτηση, αποθήκεθση και στοίβαξη πλημμελώς εμπορευμάτων, οικοδομικών υλικών κ.λ.π. δεν επιτρέπεται.
Η ρύπανση, με φεϊγβολάν, αφίσες, σπρέι, ταμπλό, αεροπανό κ.λ.π., απαγορεύεται.
Η ρύπανση, από τις εταιρείες διαφήμισης αφισών κάθε μεγέθους, με κόλες, ταμπλό, του περιβάλλοντος χώρου απαγορεύεται.
Η στάθμευση των αυτοκινήτων στους δρόμους πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ώστε να μην εμποδίζεται ή να δυσχεραίνεται η αποκομιδή των απορριμμάτων. Δεν πρέπει να σταθμεύει αυτοκίνητο δίπλα από τον κάδο απορριμμάτων προς τη μεριά του δρόμου, έτσι ώστε να εμποδίζει τη μετακίνηση του κάδου στο απορριμματοφόρο.
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι ένοικοι και γενικότερα οι κάτοικοι υποχρεούνται:
α. Να μεριμνούν για τον καθαρισμό των χώρων ιδιοκτησίας τους ή χρήσης τους καθώς και για τους κοινόχρηστους χώρους (παλιές οικίες, πρασιές, πάρκινγκ κ.λ.π.).
β. Να περιφράσσουν και να καθαρίζουν τα οικόπεδα.
γ. Να μην εγκαταλείπουν απορρίμματα κατά τη μεταφορά ξηρού φορτίου.
δ. Να μην εγκαταλείπουν παλιά αυτοκίνητα στους δρόμους και στους κοινόχρηστους χώρους.
ε. Να μην παρκάρουν σε ώρες και ημέρες που ο Δήμος έχει προειδοποιήσει ότι θα καθαρίσει το συγκεκριμένο δρόμο.
στ. Να μην χρησιμοποιούν χωρίς την άδεια του Δήμου διαφημιστικές πινακίδες, όταν κάνουν νόμιμη κατάληψη πεζοδρομίου – οδοστρώματος.
Κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών θα πρέπει να υπάρχει σήμανση (φωτεινή τη νύχτα), με πινακίδες, ειδική ταινία κ.λ.π. Υπόχρεοι είναι οι εργολάβοι κατασκευής.
Οργανισμοί κοινής ωφέλειας, που εκτελούν εργασίες, υποχρεούνται να απομακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής και τα λοιπά άχρηστα υλικά.
Η ρύπανση και η καταστροφή μνημείων, αγαλμάτων, τοίχων, παιδικών χαρών, πάρκα, χώρων πρασίνου κ.λ.π. τιμωρείται κατά το νόμο.
Πρόστιμο επιβάλλεται σε όσους ρυπαίνουν κοινόχρηστους χώρους ή δημοτικά οικόπεδα.
Απαγορεύεται η καύση απορριμμάτων κάθε μορφής και σύστασης καθώς και η λειτουργία χωματερής, σε ανοιχτούς χώρους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, σύμφωνα και με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
200-500 ευρώ κλπ