patmosweb330

elin330

aegeanlab

ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΜΟΥ: TA ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

deipno ioulio3

 

FOTO AΡΧΕΙΟΥ:  ΑΠΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Αγαπητοί φίλοι,

Με ρωτάτε για τον σύλλογο μας και την δημιουργία ενός νέου ελληνικού συλλόγου "φίλοι του νόσοκομειου Πατμου".

 

Εδώ είναι τα τελευταία νέα

 

1/ Ο ελληνικός σύλλογος δημιουργείται με ένα συμβούλιο 5 μελών

- Ιωάννης Σκεμπες : πρόεδρος

- Δημήτρης Μαρκουζος : αντιπρόεδρος

- Αλέξανδρος Μωραϊτης :ταμίας

- Ένα Κοττορου : γραμματέας

- Αναστασία Κατσανεβάκη: σύμβουλος

Ευαγγελία Αλεξαντρι: αναπληρωματικό μέλος

 

2/Δημιουργήθηκε επίσης μια συμβουλευτική επιτροπή για να είναι σε θέση να γνωμοδοτεί σχετικά με τα έργα.

Αυτό αποτελείται από :

-Γιωργος Μαστρπετρος

-Αρης Γρατσιας

- Βαλάντης Βάμβακος

3/Μια πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27

Ιουλίου.

Αυτό το συμβούλιο δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι θα συνεχίστει ολόκληρη η μέθοδος λειτουργία που διέπει τον σύλλογο μας.

Και γι αυτό μου ζητήθηκε να παραμείνω μέλος του ελληνικού σύλλογο ώστε να τους βοηθάω με την στήριξη μου το οποίο δέχτηκα .

4/Η σχέση μας με τον Αντώνη Γαμπιερη, διοικητικό διευθυντή του "κέντρου υγείας", θα διατηρηθεί και θα ενοποιηθεί χάρη στο έργο που χτίζουμε εδώ και πολλά χρόνια

5/Μια βραδιά έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Αυγούστου,( το βράδυ ) για να παρουσιάσει τη νέα ομάδα και να δημοσιοποιήσει καλύτερα το συμβούλιο και τα έργα της

6/Τακτικά νέα θα συνεχίσουν να σας δίνουν με λεπτομέρειες σχετικά με τις αγορές, τις τιμές και τις μελλοντικές αποφάσεις, στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά

7/Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνεται πάντα με τραπεζικό έμβασμα και κάθε τιμολόγιο θα υπογράφεται και θα σφραγίζεται από το κέντρο υγείας. Για την αγορά μεγάλου εξοπλισμού , ένα γραπτό αίτημα από την διεύθυνση του νοσοκομείου και ενδεχομένως του υπουργείου υγείας θα είναι ο κανόνας ως συνήθως.

8/Σε αντίθεση με ότι έχει προβλεφθεί η υποστήριξη του συλλόγου θα σχετίζεται αποκλειστικά με την βοήθεια του κέντρου υγείας και όχι με την υλική βοήθεια στους ανθρώπους, που θα μπορούν να επωφεληθούν για παράδειγμα από δωρεές της εταιρείας Blue star εάν για τακτικά και ακριβά ταξίδια χρειαστούν για την φροντίδα του ασθενούς.

 

Απόλυτη διαφάνεια και απόλυτη δέσμευση αυτού του διοικητικού συμβουλίου στην οποία μπορείτε ήδη να έχετε μεγάλη εμπιστοσύνη

 

Μόλις ανοίξει ο ελληνικός τραπεζικός λογαριασμός , θα τους μεταφέρω όλο το ποσό από την αγροτική τράπεζα μας , το ποσό που θα αφιερωθεί κυρίως για την πληρωμή αντιδραστηρίων από το εργαστήριο και για τεστ Covid...To συννολο είναι περίπου στις 10.000€ το χρόνο .

 

Συνεχίζεται να μας στηρίζεται, να μας εμπιστεύεστε, γι αυτό και παραμένω στο πλευρό τους .

 

Με εκτίμηση

Catherine Fonsale

Πρόεδρος.

 

 

Chers amis,

Vous me posez des questions légitimes sur notre association et sur la création d'une nouvelle association grecque « les amis du Centre de soins de Patmos ».

Voici les dernières nouvelles.

1/ l'association grecque est créée avec un conseil de 5 membres :

Ioannis Skebes : Président
Dr Dimitri Markouizos : Vice-president
Alexandros Moarïtis : Trésorier ( ancien trésorier de l'association française)
Eva Kottorou : Secrétaire
Anastasia Katsanevaki : Conseillère
Evangelia Alexandri : Suppléante
2/ Un comité consultatif a aussi été créé afin de pouvoir donner son avis sur les projets. Celui-ci est composé de :

Yorgos Mastropetros
Aris Gratsias
Valantis Vamvakos
3/ Une première réunion a eu lieu ce jeudi 23 juillet. Ce conseil s'est engagé à ce que tout le mode de fonctionnement qui régissait notre association perdure. Pour ce faire, il m'a été demandé de rester membre de l'association grecque afin de les aider et de les guider dans leur fonctionnement, ce que j'ai accepté

4/ Notre relation avec Antonis Gabieris, Directeur administratif de « l'hôpital-centre de soins », va être maintenue et consolidé grâce au travail que nous avions construit depuis de longues années.

5/ Une soirée est prévue fin août afin de présenter la nouvelle équipe et de mieux faire connaître son conseil et ses projets.

6/ Des « news » régulières continueront à vous être données, avec détail des achats, prix et décisions futures, ce, en grec, anglais et français.

7/ Le règlement des factures se fera toujours par virement bancaire et chaque facture sera signée et estampillée par l'hôpital-centre de soins. Pour l'achat de gros matériel, une demande écrite de la direction de l'hôpital et éventuellement du ministère de la santé, sera comme d'habitude la norme.

8/ Contrairement à ce qui avait été envisagé, le soutien de l'association portera exclusivement sur l'aide de l'hôpital-centre de soins et non sur l'aide matérielle aux personnes...... qui pourront bénéficier par exemple de donations de la compagnie Blue Star si des trajets réguliers et couteux étaient nécessaires pour des soins.

Transparence totale et engagement total de ce conseil auquel vous pouvez d'ores et déjà faire une grande confiance.

Dès que le compte bancaire grec sera ouvert, j'y verserai la totalité de nos avoirs du Crédit Agricole, laquelle somme sera en priorité consacrée au paiement des réactifs pour le laboratoire, et aux tests Covid...le total représentant à peu près 10 000 € par an.

Continuez à nous soutenir, faites-nous confiance, je m'en porte garant en restant à leur côté.

Très cordialement

Catherine Fonsale

Présidente .

Dear friends,

You are asking me legitimate questions about our association and about the creation of a new Greek association "Friends of the Patmos Health Center".

Here is the latest news.

1 / the Greek association is created with a council of 5 members:

- Ioannis Skebes: President

- Dr Dimitri Markouizos: Vice-president

- Alexandros Moarïtis: Treasurer (former treasurer of the French association)

- Eva Kottorou: Secretary

- Anastasia Katsanevaki: Advisor

- Evangelia Alexandri: Substitute

2 / An advisory committee was also created in order to be able to give its opinion on the projects. This is made up of:

- Yorgos Mastropetros

- Aris Gratsias

- Valantis Vamvakos

3 / A first meeting took place this Thursday July 23. This council is committed to ensuring that the entire modus operandi that governed our association continues. To do this, I was asked to remain a member of the Greek association in order to help and guide them in their operation, which I accepted

4 / Our relationship with Antonis Gabieris, Administrative Director of the "hospital-care center", will be maintained and consolidated thanks to the work that we have been building over many years.

5 / An evening is planned at the end of August to present the new team and to make its advice and projects better known.

6 / Regular "news" will continue to be given to you, with details of purchases, prices and future decisions, in Greek, English and French.

7 / Payment of invoices will always be done by bank transfer and each invoice will be signed and stamped by the hospital-care center. For the purchase of large equipment, a written request from the hospital management and possibly the Ministry of Health will be the norm as usual.

8 / Contrary to what had been envisaged, the support of the association will relate exclusively to the help of the hospital-care center and not to the material aid to the people ...... who will be able to benefit for example from donations from the Blue Star company if regular and expensive trips were necessary for treatment.

Total transparency and total commitment of this board in which you can already have great confidence.

As soon as the Greek bank account is opened, I will pay all of our Crédit Agricole assets into it, which amount will be primarily devoted to the payment of reagents for the laboratory, and to Covid tests... the total representing roughly € 10,000 per year.

Continue to support us, trust us, I vouch for it by staying by their side.

Kind regards

Catherine Fonsale

President.

ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΜΟΥ

LES AMIS DE L'HOPITAL DE PATMOS
FRIENDS of THE HOSPITAL of PATMOS
Catherine FONSALE

PRESIDENTE-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

+33.(0)6.78.33.55.41

Αναζήτηση

like us on facebook

Πρωτοσέλιδα


Google translate

enfrdeitptrues

Δείτε επίσης

patmosnewsbanner01

dimotikos

Μέλος του

aegeanmedia

editorial2ed

banner2019

rent KATERINA WEB

H MAGEIA WEB 2s

rent KATERINA WEB

keridis-sima

patmosmonastery

Έντυπα

1111

Copyright Warning

copyscape-banner-white-160x56
Protected by Copyscape

Η αναπαραγωγή / αναδημοσίευση άρθρου ή περιεχομένου είναι ευπρόσδεκτη εάν συνοδεύεται με το hyperlink www.patmostimes.gr