patmosweb330

elin330

aegeanlab

Με ποινική διαδικασία και διοικητική προσφυγή η Λέρος ζητούσε 350.000 ευρώ από το ΔΗΛΙΤΑΠ. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου τις απέρριψε  

DHLITAP KOLIAS3της Σμαράγδας Μουλιάτη

Απορρίπτουμε ως απαράδεκτη την από 28-3-2019 (Αριθ. Πρωτ.17074/28.3.2019) ειδική διοικητική προσφυγή 

του δημ. λιμενικού ταμείου Λέρου κατά της υπ αριθμ. 30/18.3.2019 απόφασης του Διοικ. Συμβουλίου του Δημ. Λιμ. Ταμείου Πάτμου (ΑΔΑ: Ψ06ΖΟΠΗΜ-ΟΑΑ) αναφέρει στο σκεπτικό της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η κυριότητα και κάθε εμπράγματο δικαίωμα επί των ακινήτων μεταβιβάζεται στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο που ασκεί τις αρμοδιότητες του δήμου εντός των διοικητικών ορίων του οποίου βρίσκεται.

 

Με απόφαση του Συντονιστή της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης,  ορίζεται ορκωτός ελεγκτής-λογιστής, ο οποίος διενεργεί την απογραφή και αποτίμηση των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων,  το αργότερο εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία του ορισμού του και συντάσσει σχετική έκθεση.

Στην έκθεση του ορκωτού ελεγκτή –λογιστή περιλαμβάνεται και η αναλογία των διαθεσίμων που δικαιούται κάθε νέο δημοτικό λιμενικό ταμείο επί του συνόλου των εισπραχθέντων εσόδων από δραστηριότητες εντός των διοικητικών του ορίων, μέχρι την ημερομηνία σύστασης του, καθώς και η   αναλογούσα αξία ακινήτων που τυχόν αποκτήθηκαν μετά την αρχική σύσταση του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑΜΕΙΟΥ που στην περίπτωση αυτή ήταν το ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Πάτμου. 

Η κατανομή των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων γίνεται με απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου του αρχικώς συσταθέντος Δημοτικού λιμενικού ταμείου, σύμφωνα με την παραπάνω έκθεση.

 

Μετά την έκθεση απογραφής αποτίμησης, η απόφαση κατανομής των περιουσιακών στοιχείων αποστέλλεται στον συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης, ο οποίος και εκδίδει αμελλητί διαπιστωτική πράξη μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων στα νεοσυσταθέντα δημοτικά λιμενικά ταμεία .(Σε όλα τα σχετικά προέβη το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Πάτμου) 

Η διαπιστωτική πράξη δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως .

Η απόφαση και απόσπασμα της έκθεσης καταχωρείται στο οικείο κτηματολογικό γραφείο και τότε μόνο θεωρείται ως η μόνη εκτελεστή και προσβλητή με ένδικα μέσα.


Επειδή στην προκειμένη περίπτωση για την προσβαλλόμενη απόφαση του ΔΗΛΙΤΑΠ δεν έχει εκδοθεί ακόμα διαπιστωτική πράξη άρα δεν δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης απορρίπτεται  ως απαράδεκτη η ειδική διοικητική προσφυγή του δημ. λιμενικού ταμείου Λέρου κατά της υπ αριθμ. 30/18.3.2019 απόφασης του Διοικ. Συμβουλίου του Δημ.Λιμ. Ταμείου Πάτμου.

 

Απορρίφθηκε  η προσφυγή του ΔΗΛΙΤΑΛ, γιατί η διαπιστωτική πράξη του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν έχει εκδοθεί ακόμα. Επειδή  θα εκδοθεί τότε θα δούμε τι θέση θα πάρει ο Συντονιστής αναφορικά με το ποσό που πρέπει να καταβάλει το ΔΗΛΙΤΑΠ.

Το συμπέρασμα είναι ότι το Δημοτικό λιμενικό ταμείο Λέρου βιάστηκε να προβεί σε αυτή την διαδικασία

 

Να θυμίσουμε ότι το ΔΗΛΙΤΑΠ είχε ακολουθήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων, μετά την δημιουργία νέου Δημοτικού λιμενικού ταμείου με το Αγαθονήσι, είχε φέρει ορκωτό λογιστή, που πρότεινε 2 τρόπους καταβολής των χρημάτων.
Ο ένας προέβλεπε την αναλογία και την καταβολή ποσού 34,17% και 362.000 ευρώ του αποθεματικού του ΔΗΛΙΤΑ Πάτμου και ο άλλος το 21,51% και 228.000 ευρώ.
Το ΔΗΛΙΤΑ Πάτμου επέλεξε το δεύτερο και ως εκ τούτου το ΔΗΛΙΤΑ Λέρου θεωρώντας ότι από τα ταμειακά διαθέσιμα έχει απώλεια εσόδων, προέβη στις εξής ενέργειες:
1. άσκηση διοικητικής προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, ενώπιον του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγίου και κατά της σχετικής απόφασης του ΔΗΛΙΤΑ Πάτμου.
2) την υποβολή πειθαρχικής αναφοράς ενώπιον του ίδιου συντονιστή, προκειμένου να διωχθούν πειθαρχικά όλα τα μέλη του Δ.Σ. του ΔΗΛΙΤΑ Πάτμου που τυγχάνουν αιρετοί και οι οποίοι έλαβαν την απόφαση.
3) την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω, με ρητή εξουσιοδότηση να το κάνει ο νόμιμος εκπρόσωπος του ΔΗΛΙΤΑ Λέρου κατά των μελών του ΔΗΛΙΤΑ Πάτμου τα οποία ψήφισαν τη σχετική απόφαση, για το έγκλημα της παράβασης καθήκοντος κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα και με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος του ζητά την κατά νόμου τιμωρία τους, ενώ δήλωσαν παράσταση πολιτικής αγωγής με το ποσό των 50 ευρώ για καθένα των εγκαλουμένων.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου να προσφύγει εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση αυτής στην ειδική επιτροπή του άρθρου 152 του ν. 3463/2006, της αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου.

Αναζήτηση

like us on facebook

Πρωτοσέλιδα


Google translate

enfrdeitptrues

PATMOS RADIO 91

Δείτε επίσης

patmosnewsbanner01

dimotikos

Μέλος του

aegeanmedia

editorial2ed

banner2019

rent KATERINA WEB

H MAGEIA WEB 2s

Try-Gyro

rent KATERINA WEB

keridis-sima

patmosmonastery

Έντυπα

1111

Copyright Warning

copyscape-banner-white-160x56
Protected by Copyscape

Η αναπαραγωγή / αναδημοσίευση άρθρου ή περιεχομένου είναι ευπρόσδεκτη εάν συνοδεύεται με το hyperlink www.patmostimes.gr