patmosweb330

elin330

aegeanlab

Νόμος Ιερότητας Νήσου Πάτμου. Τότε και τώρα. Με αφορμή μια πρόταση

CHORA 1

της Σμαράγδας Μουλιάτη 

Με την ευκαιρία επίσημης και πανηγυρικής αναγνώρισης από τη Βουλή των Ελλήνων 6 Δεκεμβρίου ως Ηρωικούς τους Δήμους Κάσου και Ψαρών, ενσωματώνοντας τον σχετικό τιμητικό τίτλο και στις επίσημες ονομασίες των Δήμων τους, με επιστολή του ο Γιώργος Νικ. Τσαμπανάκης τ. Σύμβουλος Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου-Κάσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  προς τους δημάρχους Μήλου, Πάτμου και Τήνου, προτείνει να κατατεθεί παρόμοιο αίτημα για τους Δήμους τους, οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί Ιεραί νήσοι.
Να θυμίσουμε ότι η Πάτμος ανακηρύχθηκε Ιερά Νήσος με το Ν. 1155/1981, η Τήνος με το Ν.Δ. 948/1971 β. και γ. η Μήλος με το Ν. 3801/2009). 
Από τη δημοσίευση του νόμου 1155/1981 περί Ιερότητας της Νήσου Πάτμου πέρασε πολύς καιρός και κύλισε πολύ νερό στο αυλάκι.

Διατυπώνω λίγες  σκέψεις: 
Η Πάτμος από αυστηρά θρησκευτικός τουριστικός προορισμός, έχει εξελιχθεί σε ένα τουριστικό προορισμό ποιοτικών διακοπών,  προσφέροντας στους επισκέπτες όλα αυτά που οι τάσεις της εποχής απαιτούν.
Η Επιτροπή Ιερότητας εξακολουθεί να υπάρχει.
Η Πάτμος όμως δεν έχει καμία σχέση με την Πάτμο που σκιαγραφούν οι στόχοι στον νόμο 1155, αλλά ακούγεται ωραία  ο χαρακτηρισμός ΙΕΡΑ ΝΗΣΟΣ.

Μας κολακεύει και μας γεμίζει περηφάνια.
Διαβάζοντας τον νόμο διερωτάσαι: υπάρχει σήμερα κανείς που θέλει την απόλυτη εφαρμογή του νόμου, όταν τα τελευταία τουλάχιστον 25 χρόνια η Πάτμος κτίζεται πάνω σε ένα κοσμοπολίτικο και ελεύθερων διακοπών μοντέλο; 

Διερωτάσαι επίσης,  πως θα ήταν το τουριστικό της παρών αν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του επισκέπτη- κοινού παρέμεναν σε αυτά που απορρέουν από το νόμο; 
Τι θα γίνει εάν ξαφνικά εφαρμοστεί απόλυτα ο νόμος Ιερότητας: o  τουρισμός θα αποκομίσει οφέλη, ή θάρθουν τα πάνω κάτω με αρνητικά αποτελέσματα;
Δεν μπορούμε  να αγνοήσουμε ότι η Πάτμος έχασε από την ανάπτυξη αυτή σιγά –σιγά τους παλιούς φαν της μοναδικότητας, ηρεμίας και αγιότητας και κέρδισε κάποιους άλλους.
Η Πάτμος είναι Ιερά νήσος εξαιτίας του Ιερού σπηλαίου της Αποκάλυψης και της Ιεράς Μονής Ιωάννη Θεολόγου και δεν πρόκειται να χάσει τίποτα από οποιαδήποτε αλλαγή στόχου.

Η  Πάτμος είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ και θα εξακολουθήσει να εντυπωσιάζει με την αρχιτεκτονική του Οικισμού της Χώρας

Απλά χρειάζεται να βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ του νόμου Ιερότητας και του κοσμοπολίτικου και ελεύθερου μοντέλου διακοπών που κτίστηκε.

 

Με την ευκαιρία αυτή αξίζει τον κόπο να διαβάσουμε παρακάτω τον νόμο υπ΄ αριθμ. 1155 για την Ιερότητα της Νήσου Πάτμου που δημοσιεύτηκε 8  Μαΐου 1981.   .

                 

 Ν. 1155/1981 περί Ιερότητας της Νήσου Πάτμου

ΑΡΘΡΟ 1
Η αναγνώριση αυτή αποσκοπεί:
α)Εις την διασφάλιση και έξαρσιν του ιδιάζοντος θρησκευτικού χαρακτήρος της Νήσου, την προστασίαν των Ιερών της χώρων μετά των εν αυτοίς κειμηλίων και θησαυρών και την κατάλληλον προβολήν και αξιολόγησιν αυτών.
β)Εις την δημιουργίαν καταλλήλων προϋποθέσεων διά την από ταύτης παγκόσμιον προβολήν του ορθοδόξου πνευματικού πλούτου και την ευρυτέραν μετοχήν παντός εφιεμένου εις την μετά της Νήσου συνδεομένην πνευματικότητα.
γ)Εις την καθιέρωσιν της Νήσου ως παγκοσμίου προσκυνηματικού κέντρου και εστίας πανελληνίου και διεθνούς ακτινοβολίας.

ΑΡΘΡΟ 2
Προς επίτευξιν των εν τω προηγουμένω άρθρω σκοπών, θεσπίζονται τα κάτωθι ειδικά μέτρα:
α) Άνευ αδείας του Νομάρχου, εκδιδομένης μετά γνώμην της κατά το άρθρον 4 του παρόντος νόμου Επιτροπής, απαγορεύνται εις την περιοχήν της Νήσου πάσαι αι εκμεταλλεύσεις ή και χρήσεις ακινήτων, όσαι κατά την κειμένην νομοθεσίαν χαρακτηρίζονται ως οίκοι ασέμνων γυναικών, κέντρα διακοπών και παραθερισμού, κέντρα διασκεδάσεως και ψυχαγωγίας, κέντρα τυχηρών παιγνίων, ως και πάσα εκμετάλλευσις οιουδήποτε χώρου προς κοινήν εν τη Κοινωνία διαβίωσιν πλειόνων (κοσμικά κοινόβια) ή εκμετάλλευσις χώρων συναθροίσεως του κοινού. Τοιαύτη άδεια δεν χορηγείται, εάν αι ως άνω εκμεταλλέυσεις ή χρήσεις δύνατναι να διαταράξουν καθ΄οινδήποτε τρόπν τον ιερόν χαρακτήρα της Νήσου ή ν απαρακωλύουν την άσκησιν του μοναχικού βίου ή της θείας λατρείας ή το έργον της Πατμιάδος Εκκλησιασιτκής Σχολής. Οι κύριοι, νομείς, κάτοχοι ή καθ΄οιονδήποτε τρόπον εκμεταλλευταί των εις την Νήσον ήδη λειτουργουσών εκμεταλλεύσεων και των υφισταμένων χρήσεων ακινήτων, όσων εμπίπτουν εις τα απαγορεύσεις της παρούσης περιπτώσεως, υποχρεούνται να εφοδιασθούν διά της κατά τα ανωτέρω προβλεπομένης αδείας, χορηγουμένης, εντός έξ (6) μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος.
β) Επί των περιπτώσεων καθ΄ας, διά την ανάπτυξιν δραστηριότητος πνευματικής ή θρησκευτικής φύσεως, απαιτείται άδεια των κρατικών αρχών, αύτη παρέχεται μετά γνώμην της εκκλησιαστικής Αρχής της Νήσου

ΑΡΘΡΟΝ 3
Κατά τας εορτάς του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου (8 Μαΐου, 26 Σεπτεμβρίου) και του Οσίου Χριστοδούλου του εν Πάτμω (16 Μαρτίου, 21 Οκτωβρίου) λαμβάνει χώραν γενικός σημαιοστολισμός των εν τη Νήσω Δημοσίων, Δημοτικών και Ιδιωτικών Καταστημάτων, των οικιών και των ελλιμενισμένων πλοίων.
Διά την κατάρτισιν του μετά των εορτών τούτων συνδεομένων τελετών και λοιπών εκδηλώσεων ειδικότερου προγράμματος αρμοδία είναι η Εξαρχία Πάτμου, συνεργαζομένη προς τούτο μετά των Δημοτικών Αρχών της Νήου και της εν τω επομένω άρθρω οριζομένης Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟΝ 4
1 Συνίσταται ειδική επιτροπή εδρεύουσα εν Πάτμω, αποτελούμενη εκ των κάτωθι μελών με των αναπληρωτών τους :
α) του Πτριαρχικού Εξάρχου Πάτμου και Καθηγουμένου της Ι.Μονής Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, ως προέδρου.
β) δύο εφημερίων της Νήσου, οριζομένων μετά των αναπληρωτών αυτών υπό του Εξάρχου Πάτμου, κατά τα πρεσβεία της ιερωσύνης, λαμβανομένων υπ όψιν και των μορφωτικών αυτών προσόντων.
γ) του Δ/ντού του Εκκλησιαστικού Λυκείου Πάτμου
δ) του Δημάρχου Πάτμου
ε) Τριών (3) Πατμίων δημοτών, εκπροσωπούντων κατά τεκμήριον τας παραγωγικάς της Νήσου τάξεις, προτεινομένων ανά τριετίαν υπό του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου, εφ όσον ήθελον υποβάλει σχετικήν προς τούτο αίτησιν εις τον Δήμον Πάτμου ή ήθελον προταθή υπ αυτού εν περιπτώσει μη υποβολής σχετικής αιτήσεως.
στ) του Ειρηνοδίκου Πάτμου ή του διοικητού Χωροφυλακής Πάτμου.
2. Τα μέλη της επιτροπής δέον να είναι χριστιανοί ορθόδοξοι.
3. Η επιτροπή συνεδριάζει νομίμως, με την παρουσία τουλάχιστον 5 μελών, οπωσδήποτε ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του .
4. Η συγκρότησις της επιτροπής γίνεται δι αποφάσεως του Νομάρχου.

ΑΡΘΡΟ 5
Έργον της Επιτροπής είναι:
α) Η εισήγησις προς τας αρχάς της πολιτείας και της Εκκλησίας της λήψεως παντός ενδεικνυομένου μέτρου, διά την διασφάλισιν της ιερότητος της Νήσου και την προαγωγήν της πνευματικής ακτινοβολίας αυτής και η μέριμνα διά την υλοποίησιν των εισηγήσεων της τούτων.

 

Υπογράφουν 

Κωνσταντίνος Καραμανλής πρόεδρος δημοκρατίας

Κωνσταντίνος Μητσοτάκης  υπουργός εξωτερικών

 

 

Δημοσιεύουμε επίσης και  ολόκληρη την επιστολή του κ. Γιώργου Τσαμπανάκη

προς τους δημάρχους Μήλου, Πάτμου και Τήνου στην οποία δεν έχει απαντήσει ακόμα ο δήμαρχος Πάτμου κ. Γρηγόρης Στόικος.

 

Αξιότιμοι κύριοι,
Πριν από λίγες βδομάδες και πιο συγκεκριμένα την Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου ε.έ., η Βουλή των Ελλήνων αναγνώρισε επίσημα και πανηγυρικά τα νησιά μας Κάσο και Ψαρά -στη βάση της προσφοράς και των θυσιών τους στην Ελληνική Επανάσταση του 1821- ως ΗΡΩΙΚΑ και μετονόμασε ορθότατα τους Δήμους Κάσου και Ψαρών σε ΗΡΩΙΚΕΣ .
Ήταν το τέλος μιας διαδρομής που ξεκίνησε ανεπίσημα τον Μάρτιο του 2017 με εισήγηση του υποφαινομένου με την τότε ιδιότητά του ως Συμβούλου Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου-Κάσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και επίσημα με την δημόσια διατύπωση του σχετικού αιτήματος διά στόματος του Επάρχου Καρπάθου-Κάσου κ. Γιάννη Γεωρ. Μηνατσή στο πλαίσιο των επίσημων τιμητικών εκδηλώσεων της 193ης επετείου του Ολοκαυτώματος της Κάσου, που διοργανώθηκαν στο νησί την 7η Ιουνίου 2017.
Ως γνωστόν τα νησιά μας Τήνος, Πάτμος και Μήλος έχουν και αυτά αναγνωριστεί σταδιακά με επίσημες πράξεις της Ελληνικής Πολιτείας -στη βάση της θρησκευτικής τους σημασίας- ως ΙΕΡΕΣ ΝΗΣΟΙ (α. η Τήνος με το Ν.Δ. 948/1971 β) η Πάτμος με το Ν. 1155/1981 και γ) η Μήλος με το Ν. 3801/2009) χωρίς ωστόσο να έχει ως τώρα ενσωματωθεί ο σχετικός τιμητικός τίτλος τους και στις επίσημες ονομασίες των Δήμων τους.
Πεποίθησή μου είναι πως μετά από τη σχετική διατύπωση συγκροτημένων έγγραφων αιτημάτων των τριών Δημοτικών Συμβουλίων των νησιών μας αυτών και με την έμπρακτη στήριξη των επιχώριων Βουλευτών, το Υπουργείο των Εσωτερικών δεν θα αρνηθεί να ικανοποιήσει κατ’ αντιστοιχίαν το εύλογο αίτημα και των συγκεκριμένων Δήμων.
Είναι αναμφίβολα μια οφειλόμενη τιμητική κίνηση εκ μέρους της Ελληνικής Πολιτείας σε τρία νησιά που το καθένα αποτελεί σημείο αναφοράς όχι μόνο των θρησκευομένων Ελλήνων αλλά και της Οικουμενικής Χριστιανοσύνης ευρύτερα.
Ευελπιστώντας στην αποδοχή της κατατεθείσας πρότασής μου που μόνο σκοπό έχει την διαχρονική προβολή και ανάδειξη της θρησκευτικής και πολιτισμικής σημασίας του Αιγαιακού χώρου.

Αναζήτηση

like us on facebook

Πρωτοσέλιδα


Google translate

enfrdeitptrues

PATMOS RADIO 91

Δείτε επίσης

patmosnewsbanner01

dimotikos

Μέλος του

aegeanmedia

editorial2ed

banner2019

rent KATERINA WEB

H MAGEIA WEB 2s

Try-Gyro

rent KATERINA WEB

keridis-sima

patmosmonastery

Έντυπα

1111

Copyright Warning

copyscape-banner-white-160x56
Protected by Copyscape

Η αναπαραγωγή / αναδημοσίευση άρθρου ή περιεχομένου είναι ευπρόσδεκτη εάν συνοδεύεται με το hyperlink www.patmostimes.gr