patmosweb330

elin330

aegeanlab

Ακούστηκαν

ΔΗΛΙΤΑΠ: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΛΕΙΨΩΝ

Lipsi

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΛΕΙΨΩΝ

 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.) ανακοινώνει ότι με την υπ’ αριθμ. 38/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του (ΑΔΑ: ΡΛΦ7ΟΡΗΜ-Δ0Η), που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 22873/12-05-2021 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ: Ω03ΜΟΡ1Ι-ΘΓΩ), καθορίστηκαν εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Λειψών δύο (2) θέσεις για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, που βρίσκονται έμπροσθεν του τοπικού σταθμού της Δ.Ε.Η., αμφότερες για την τοποθέτηση κινητής καντίνας.


Όσοι ενδιαφέρονται για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης κάποιας εκ των ανωτέρω θέσεων, καλούνται όπως υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας τα κάτωθι δικαιολογητικά έως την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021:


α. Αίτηση στην οποία θα περιέχονται τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου (και του αναπληρωτή του εφόσον συντρέχει περίπτωση), για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης μίας εκ των ανωτέρω θέσεων. Στην αίτηση θα περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία για: (1) την αιτούμενη θέση (θέση 1 ή θέση 2), (2) τα συγκεκριμένα είδη ή υπηρεσίες που θα αποτελούν το αντικείμενο της δραστηριότητας του αιτούντος, (3) το συγκεκριμένο μέσο καθώς και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος (κινητής καντίνας) και (4) τις ημέρες και ώρες που επιθυμεί να ασκεί την δραστηριότητα.
β. Φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.
γ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου πρόσφατης έκδοσης (όχι πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων), από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2(α) του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Φ.3131/17/96/1997 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 178Β΄/12-03-1997).
δ. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής πρόσφατης έκδοσης (όχι πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων), από το οποίο να προκύπτει ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι έστω και για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2(α) του άρθρου 2 της ανωτέρω Κ.Υ.Α.
ε. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας.
στ. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του χρησιμοποιηθησομένου οχήματος (κινητής καντίνας) και της άδειας ικανότητας του οδηγού.
ζ. Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας και βεβαίωση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας, στην οποία θα φαίνεται ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει τα απαραίτητα για την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας μέσα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία.
η. Σε περίπτωση προσωρινής αναπλήρωσης, βεβαίωση του Δήμου ή της Κοινότητας που θα αποδεικνύει τη συγγένεια με τον αναπληρούμενο.
θ. Σε περίπτωση μόνιμης αναπλήρωσης του δικαιούχου, πιστοποιητικό της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας περί της αναπηρίας αυτού, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 7 της ανωτέρω Κ.Υ.Α.
ι. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης (όχι πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων).
ια. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου θα αναφέρουν ότι δεν διαθέτουν άδεια άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λειψών.


Τα ανωτέρω αιτήματα θα εξετασθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Υπηρεσίας μας, με τις νόμιμες διαδικασίες για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης των ανωτέρω θέσεων.


Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, το ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. θα χορηγήσει σε όσους προτίθεται να εκδώσει άδεια υπαίθριου εμπορίου αντίγραφο της σχετικής Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του, με τη χρήση του οποίου ο κάθε ενδιαφερόμενος θα εφοδιαστεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και θα προσκομίσει στο ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. τα εξής δικαιολογητικά:


α. Αντίγραφο της άδειας άσκησης επιτηδεύματος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.).
β. Αποδεικτικό είσπραξης της οικείας Δ.Ο.Υ. για την καταβολή του προβλεπόμενου φόρου.
γ. Πιστοποιητικό εγγραφής του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα.
δ. Βεβαίωση καταλληλότητας της καντίνας από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

Σημειώνεται ότι οι άδειες που θα παραχωρηθούν θα ισχύουν έως τις 31-12-2022.


Ο Πρόεδρος

 

Αντώνιος Γαμπιέρης

 

Αναζήτηση

like us on facebook

Πρωτοσέλιδα


Google translate

enfrdeitptrues

Δείτε επίσης

patmosnewsbanner01

dimotikos

dimotikos

Μέλος του

MEDIA

Μέλος του

aegeanmedia

editorial2ed

ecolaundry

banner2019

rent KATERINA WEB

H MAGEIA WEB 2s

rent KATERINA WEB

keridis-sima

patmosmonastery

Έντυπα

1111

Copyright Warning

copyscape-banner-white-160x56
Protected by Copyscape

Η αναπαραγωγή / αναδημοσίευση άρθρου ή περιεχομένου είναι ευπρόσδεκτη εάν συνοδεύεται με το hyperlink www.patmostimes.gr